Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien

Číslo patentu: 238437

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krč Štefan, Boháčik Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiarym pohybom ramien s upevnenými čeľusťami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrického uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým médiom bez mechanických prevodov. Nosnú časť tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipulácii s rovnakými čeľusťami v sérii.

Text

Pozerať všetko

gąiąrgiíšsvąrg POPIS VYNÁLEZU mas m 111 B 1ÚŘAD PRO VVNÄlEZVVydané 1587 Ä OBJEVYl 75 i Autor vynälezu BOHÁČIK ĽUBOMÍR ing., KRČ STEFAN ing., PRESOVvynález sa týka dvojčeľusťového chápadla s priamočiaryni pohybom ramien s upevneDýlllĺ čeľusićami a nastaviteľným rozsahom uchopovania pri zaručení centrickéłho uchopenia. Pre pohon sa používa lineárny motor s tlakovým Inédiom bez mechanických prevodov. Nosnú č-ast tvorí nosná skriňa z tenkostenného materiálu. Chápadlo má signalizáciu stavu čeľustí a je určené pre priemyselné roboty najmä pri manipuiácii s rovnakými čeľusťanlí v sérii.Vynález sa týka dvojčelustového chápadla s priamočíarym pzhybom ramien s upevnenými čelustamí a nastaviteľným rozsahom Lichopovanía pri zaručení centríckého uchopovaniua.Známe chapadla s prianí-očíarým pohybom ramien sú za účelom zaistenia centrickeho uchoupenía opatrené pákami alebo ozubenými prevodmi pre synchrónny pohyb ramíen z čeľusťalní. Takéto riešenie je konštrukčne zložité a prejavuje sa zvýšenou hmotnosťou chápadla.Uvedené nedostatky odstraňuje dvojčeľusťové chápadlo s priamočivarým pohybom dvoch ramien s upevnenými čeiustaml podstatou ktorého je, že prvé rameno a druhé rameno sú posuvne vzájomne odvrátene uložené na prvej tyčí a druhej tyčí vzájomne rovnobežne upevnenými v bočných stenách nosnej skrine, pričom prvé rameno je spojené s valcom lineárneho motora a druhé rameno je spojené s piestnou tyčou lineárneho motora. Podstatou vynálezu je tiež, že na nosnej skrini je prestaviteľne upevnené dorxazové teleso zasahujúce do pohybového priestoru prvého ramena a na prvej tyčí je uložená pružina, ktorá je v styku s drurhým ramenom a krúžkom prestavitelne upevnenom na prvej nosnej tyčí, ďalej, že na prvom ramene je upevnena prvá narážka zasahujúca svojou činnou časťou do pracovného priestoru prvého snímača prestaviteľne upevnenom na nosnej skrini a na druhom ramene je upevnené druha narážka zasahujúca svojou časťou do pracovného priestoru druhého snímača prestavitelné upevnenom na nosnej skrini.Chápadlo jaodlľa vynáiezu môže pracovat v širokom rozsahu, Lípínacía sila od lineárneho Illüitüľćl sa prenáša priamo na nosné ramená bez dalších mechanických prevodov,má signalizáciu polohy čelustí, je výrobne nenáročne a tuhej ľahkej konštrukcie, Vynalez je popísaný na základe výkresu, 4kde je na obr. 1 znázornená schématické usporiadanie častí a na obr. 2 rez rovínou A-A z obr. č. 1.V nosnej skrini 1 opaterenej upínacou prírubou. 2 sú rovnobežne upevnené prvá tyč 3 a druhá tyč 4, na ktorých sú posuvné vzájomne odvrátene uložené prvé rameno 5 a druhé rameno 6 s čelusťami 9 a 10. Prvé rameno 5 je spojené s valcom lineárneho motora 7 a druhé rameno B je spojené spiestnou tyčou lineárneho motora 8. Na nosnej skrini 1 je prestavitelne upevnené dorazové teleso 11 pomocou príchytky 12 a skrutky 19,pričom dorazové teleso 11 zasahuje do pohyboveho priestoru prvého ramena 5. Na prvej tyčí 3 je uložená pružina 13 predpätie, ktorej sa nastavuje krúžkom 14. Ďalej je na prvom ramene 5 upevnená prvá narážka 15 a na druhom ramene 6 druhá narážka 16,pričom obe zasahujú do pracovných priestorov prveho snímača 17 a druhého snímača 18 prestavitelné upevnenými na nosnej skrini 1.Pri roztváraní chápadla tlakové médium vysúvapiestnu tyč lineárneho motora 8 a prvé rameno 5 a druhe rameno E sa roztĺahujú. Pri zatvárani chápadla tlakové médium zasúva piestnu tyč líneárneho motora 8 a prvé rameno 5 a druhe rameno 6 sa sťahujú. Centricke uchopeníe súčiastok zabezpečuje dorazové teleso 11, ktoré sa podľa súčiastky nastaví tak, aby prve rameno 5 sa čeľustou 9 oprelo o súčiastku. Pri zatváraní chápadla pružina 13 oneskoruje chod druhého ramena B a dobu, kedy sa prvé rameno 5 zastaví na dorazovom telese 11 a až potom druhe rameno i dotlačí čeľust 10 pre bezpečné uchopenie súčiastky. signalizáciu stavu cháptadla zabezpečujú prvý snímač 17 a druhý snímač 18, ktoré sa nastavujú podľa veľkostí upínacích súčiastok.Chápadlo podľa vynálezu je určené pre inštaláciu na priemyselné roboty, najmä pri manipulácii so sériou rovnakých súčiastok.1. Dvojčeľust-ové chápadlo s priamočiarym pohybom ramíen s upevnenýmí čeľustĺamí,vyznačujúce sa tým, že prvé rameno 5 a druhe rameno 6 sú posuvne vzájomne odvratene uložené na prvej tyčí 3 a druhej tyčí 4 vzájomne rovnobežne upevnenýmí v bočných stenách nosnej skrine 1, pričom prvé rameno 5 je spojené s valcom lineárnehwo motora 7 a druhé rameno 6 je spojené s píestom tyčou lineárneho motora 8 2. Dvojčelustově chápadlo podla bodu 1,vyznačujúce sa tým, že na nosnej skrini 1 je prestavítelne upevnené dcrazové teleso 11 zasahujúce do pohybového priestoruprvého ramena 5 a na prvej tyčí 3 je uložená pružina 13, ktorá je v styku s drušhým ramenom 6 a krúžkom 14 prestaviteľne upevnenom na prvej nosnej tyčí 3.3. Dvojčeiusťové chápadlo podla bodu 1,vyznačujúce sa tým, že na prvom ramene 5 je upevnená prvá narážka 15 zasahujúca svojou čínnou častou do pracovneho priestoru prvého snímača 17 prestaviteľne upevnenom na nosnej skrini 1 a na druhom ramene je upevnená druhá narážka lőjzasahujúca svojou činnou časťou do pracovného priestoru druhého snímača 18 prestavitelne upevnenom na nosnej skrini 1.

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/04

Značky: priamočiarym, ramien, dvojčeľusťové, chápadlo, pohybom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238437-dvojcelustove-chapadlo-s-priamociarym-pohybom-ramien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojčeľusťové chápadlo s priamočiarym pohybom ramien</a>

Podobne patenty