Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m3. Rieši problém získania materiálu vhodného najmä pre obuvnícke aplikácie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa, po dobu 50 až 60 minút. Vynález možno využiť v obuvníckej výrobe.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu EHLÁR PETER ing. CSC., PARTIZÁNSKE, OSWALD ANTON ing.,PRIEVIDZA, GAJDOŠ FRANTIŠEK ing., PARTIZÁNSKE,PODMANICKÝ JOZEF RNDr., TOPOĽČANY, ĎURIAN ANTON,TURČÄNY JOZEF ing., PARTIZÁNSKE15 Spôsob výroby ľahčených sieťnvaných pnlyaleíínuvvynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov s mel-nou hmotnosťou 40 až 150 kg/m 3. Rieši problém získania materiálu vhodného najnlä pre obuvnícke aplikácie.Podstata vynálezu spočíva v tom, že základná zmes sa síeťuje pri teplote 160 až 180 °C,pri tlaku 25 až 3 D MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadia a po orchlxadení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa, po dobu 50 až 60 minút.vynález možno využiť V obuvníckej výrobe.vynález sa týka spôsobu výroby ľahčených sietovaných polyolelínov s mernou hmotnosťou 40 až 150 kg/m 5 zo základnej zmesi, pozostávajúcej z polyolefínu, sietovadla, azodikarbónamidu, plniva a látok znižujúcich rozklad nadúvadla, vhodných najmä na Výrobu stielok v obuvnícke-In priemysleĽabčené sietovane polyolefíny sú materiály s dobrými mechanickými, elektrickými a elastickými vlastnosťami. Ľahko sa spracoVáVajú vo forme platní, dosiek alebo ñólií. Majú výhodnú mrazuvzdornost a dobrú ternlooxid-ačnü stabilitu. Relatĺvne nízka Viskozita polymérnej taveniny, ktorá umožňuje dobrú spracovateľnost polyolefínu, napríklad polyetylénu, sťažuje však V dôsledku nedostatočnej súdržnosti taveniny jej nadúvanie do relatívne vysokého stupňa alebo tvorbu penovej štruktúry s rovnomernýní uzatváraním plynu V dutinách.Sú známe rôzne spôsoby výroby penového polyolefínu s nízkou hustotou. jedným z nich je spôsob, podľa ktorého sa tavenina polyoleiínu plní nadúvadlom pri vysokom tlaku a následne expanduje. Velkost penovej štruktúry je regulované podmienkami chladenia a použitím ionizujúceho žiarenia. Nevýhodou tohoto spôsobu je nutnosť používal nákladný zdroj radiačného žiarenia. Podstata ďalšieho spôsobu výroby penových polyolefííiov spočíva V tom, že zmes polyolefínu s organickým peroxidom a nadúvadlom sa zahreje na teplotu rozkladu peroxidu, kedy dôjde k zosieteniu polyolefínu a následným zvýšením teploty sa rozloží nadúvadlo a polyolefín expanduje. Ďalej je známy spôsob Výroby penového polyetylénu so zníženou hustotou, V tavenine ktorého sa disperguje dvojkomponentné termoreaktívne činidlo, pozostávajúca zo substituovanej tero-alkylperoxy zlúčeniny. Ďalej obsahuje nadúvadlo V hniotnostnom pomere peroxidu k nadüvadlu 0,0051 až 0,51. Zmes po homogeiíizácii expanduje.Nevýhodou doterajších spôsobov je, že pri vyšších stupňoch nadúvania tlak plynu trhá vytvárajúce sa dutiny a zanecháva nedostatočne liahčený produkt so vzájomne prepojenými bunkami. Nevýhodná je i práca pri rôznych teplotách potrebných pre sieťovanie a rozklad nadúvadla. Pri ďalšom sa javí neVýhodná teplota až 220 °C, najmä pre obuvnicke aplikácie. Pri tomto spôsobe je problematické dosiahnutie tejto teploty vodnou parou, dochádza k roztrhnutiu vnútornej štruktúry larhčeného materiálu a Vzniká nežiadúc-a, nerovnomerná štruktúra dutín.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob Výroby podľa vyíiálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že základná zmes sa sieťuje pri teplote 160 až 180 °C, tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade n-adúvadla a po ochladení na teplotu 20 až 50 °C expanduje pri teplote 130 až 160 °C pri tlaku 0,1 MPa až 25 MPa, po dobu 50 až 60 minút.Technický účinok Vynálezu spočíva V tom, 4že vplyvom technologických podmienok Výroby podľa prekladaného spôsobu sa nadüVadlo rozloži v poslednej tretine času p-otrebneho na rozloženie sieťovadla V množstve až do 90 0/0 hmot. Dosiahne sa rovnomerné uzavretie plynu, Vzniklého rozkladom nadúViadla, V zosietenej štruktúre pollyoletínuDosiahne sa jemná štruktúra peny, výhodná zvlášť pre obuvnícke aplikácie. Výhodou je i to, že rozklad prebieha pri rovnakej teplote ako sieťovanie, pričom sa dosahuje zvýšenie indexu toku taveniíiy základnej zmesi pri danej teplote.Spôsob výroby podľa vynálezu bližšie ozrejmujú nasledovné príklady praktického postupu. Všetky množstvá zložiek sú uvádzané V 0/0 hmotnostných.V hnietiči typu Bambury Vyhriatom na teplotu 100 °C sa pripraví zmes postupným dávkovaním 86,2 0/0 polyetylénu, 10 0/0 azodikarbónamidu, 0,8 0/0 dikumyiperoxidu, 1 0/0 mikromletéłio vápenoa, 1 0/0 stearínu a 1 0/0 kysličníka zinoučnatého. Po zhomogenizovaní sa pripravia tablety o rozmeroch 42 X 42 X 2 centimetrov, ktoré sa uložia do lisu, kde prebieha pri teplote 160 °C a tlaku 25 MPa sieťowV-anie peroxidom a pozvolný rozklad nadúVadla, po dobu 45 minút. získaný výlisok sa V lise ochladí na teplotu 20 °C. Po ochladení výlisok expanduje pri teplote 130 °C,pri tlaku 0,1 MPa V teplovzdušnej sušiarni s dokonalou CÍĽKUIĚICÍOU vzduchu po dobu 60 minút.Získaný produkt v podobe platne mal mernú hmotnost 35 kg/m 3 a tvrdost 7 ShA.V homogenizačnom zariadení Vyhriatom na teplotu 110 °C sa pripraví základná zmes postupným dávkovaním 15 0/0 kopolyméru etylénvinylacetátu, 60 0/0 polyetylénu, 8,5 0/0 azodikarbónamidu, 30/0 stearínu, 3 kysličníka zinočnatého, 0,5 di-tercbutylperoxyizopropylbenzénu, 10 0/0 zrážaného uhliči-tanu vapenatého. Po zhomogenizovaní sa pri pravia tablety ako V príklade 1, ktoré sa V lise sietujú pri teplote 170 °C, tlaku 28 MPa,po dobu 35 minút pri súčasnom pozvolnom rozklade nadüvadla. Po ochladení na teplotu 30 C vylisovaná tableta expanduje v autokláve pri teplote 150 °C, tlaku 0,5 MPa, po dobu 45 minút. vyrobená platňa mala mernú hmotnost 45 kg/m 5 a tvrdost 10 ShA.V homogenizačnom zariadeni vyhriatom na teplotu 130 °C sa pripraví základná zmes postupným dáVkoVáním 31,5 etyiénvinyiacetátu, 31,5 0/0 polyetylénu, 5 azodikarbućnamidu, 50/0 stearinu, 50/0 kysličnika zi 23343211 ün.atĺl 1 o, 2 0/0 dikulnylperoxídu, 20 0/0 kysličníka kremlčítého. Po zhomogenizovaní sa pr premier tablety ako V príklade 1, ktoré sa v Iíse sletujú pri teplote 180 °C, tlaku 30 MPa, po dobu 15 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadüv-adla. Po ochladení na teplotu 50 C vylísovaná tableta expanduje v.autokláve pri teplote 100 °C, tlaku 25 MPa, po dobu 50 minút. získaný produkt v podobe platne mal mernú hmotnost 70 kg/mä a tvrdost 20 ShA.Spôsobom podľa vynález/u sa zo základnej zmesi pripraví materiál vhodný na Výrobu stíelok pre obuv. Vhodný je aj pre iné aplikácie V obuvnícke výrobe. V základnej zmesi ako polyolefín sa môže použít polypropylén a jeho kopolynléry s etylénom, prípadne termoplasty ako butadiénový alebo izoprénový kaučuk. Ako látky znlžujúce rozklad nadúvadla sa môžu použiť kysličnĺky a stearáty kovov alkalických zemín.Spôsob výroby ľahčených sieť-Ovaných p 0 lyoleľínov s mernou hnlotnostíon 40 až 150 kilogramov/HF zo základnej zmesí, pozostávajúce zo 73 až 94,4 0/0 hmot. homopolymérov etylénu alebo kopolymérov etylénu s vinylacetátom alebo ich zmesí. 0,5 až 2 hnlotnostnýeh síeťovaoieho činidla, 1 až 5 0/0 hmotnostných látok znížujücich rozklad nadúvadl-a, 3 až 10 0/0 hmotnostných azodikar bónanlídu a 0,1 až 20 0/0 hmotnostný/ch plníva, vyznačujúci sa tým, že základná zmes sa sleťuje pri teplote 160 až 180 °C, pri tlaku 25 až 30 MPa, po dobu 15 až 45 minút pri súčasnom pozvoľnom rozklade nadúvadla a po ochladenĺ na teplotu 20 až 50 °C sa expanduje pri teplote 130 až 100 °C, tlaku 0,1 až 25 MPa, po dobu 50 až 80 minút.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/24, C08L 23/26, C08J 9/10

Značky: výroby, sieťovaných, spôsob, polyolefínov, ľahčených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238432-sposob-vyroby-lahcenych-sietovanych-polyolefinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby ľahčených sieťovaných polyolefínov</a>

Podobne patenty