Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustí

Číslo patentu: 238420

Dátum: 15.05.1987

Autor: Žarnay Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka stavby zariadenia pre manipuláciu s tehliarskymi polotovarmi a výrobkami. Účelom vynálezu je zjednodušiť spôsob synchronizácie rýchlostí zdvihových reťazí a izolovať motor od nežiadúcich síl a momentov, ktoré zapríčiňujú zníženie jeho životnosti. To sa dosiahne takým usporiadaním, že zdvihové reťaze sú ukotvené napínacími skrutkami v nosnej konštrukcii, obopínajú reťazové ťažné kladky napínané priamočiarym motorom, ďalej vedú spoločne k synchronizačnému hriadeľu, ktorý je opatrený ozubeniami pre reťaze, obopínajú ho a rozvetvujú sa za ním na rôzne miesta rámu manipulačných čeľustí. Zariadenie podľa vynálezu je možné použiť v tých zdvíhacích systémov, ktoré využívajú k zdvihu hydraulický alebo pneumatický priamočiary motor a najmenej štyri reťaze.

Text

Pozerať všetko

MAD PRO WNALEZY 45 Vydané 15 05 37 A cumAutor vynnlozu ŽARNAY MARTIN ing., ŽILINA541 Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustíVynález sa týka stavby zariadenia pre manipuláciu s tehliarskymi polotovarmi a výrobkami.Účelom vynáiezu je zjednodušiť spôsob synehronizácie rýchlostí zdvihových reťazí a izolovať motor od nežiadúcich síl a momentov, ktoré zapníčiňujü zníženie jeho životnosti. To sa dosiahne takým usporiadaním, že zdvihové reťaze sú ukotvené napínacími skrutkami v nosnej konštrukcii, obopínajú reťazové tažné kladky napínané priamočíarym motorom, ďalej vedú spoločne k synchronizačnému hriadeľu, ktorý je opatrený ozubeniami pre reťaze, obopĺnajú ho a rozvetvujú sa za ním na rôzne miesta rámu manipulečných čeľustí.Zariadenie podľa vynáiezu je možné použit v tých zdvíhacích systémov, ktoré využívajú k zdvihu hydraulický alebo pneumatický priamočiary motor a najmenej štyri reťaze.i vynález sa týka zariadenia pre zdvih manlpulačných čeľustí pre uchytávanie a manipuláciu skupín tehliarskych polotovarov a výrobkov.Doteraz známe zariadenia pre tento účel pokiaľ používajú k zdvihu priamočiary hydromotor, pracujú aj na podobnom princípe,ako zariadenie podľa vlynálezu s tým rozdielom, že synchronizácia zdvihu dvoch alebo štyroch reťazí je zabezpečená okrem spoločného uchytenia v nosnej konštrukcii i spoločným napínaním vysúvanim reťazovými kladkami umiestnenými na pomocnom voziku. Vozík, ktorý je dôkladne vedený v dráhe rovnobežnej s hydromotorom má úlohu zachytavať nerovnomerné zaťaženie zdvihových reťazi, čím chráni priamočiary hydromotor od prídavných momentov- a nepriaznivých síl, skracujúcich jeho životnosť.Podstatou zariadenia pre zdvih manipulačných čeľustí podľa vynálezu je také usporiadanie, že reťaze sú ukotvené napinacími skrutkami v nosnej konštrukcii, vedú pozdĺž priamočiareho hydromotora, obopinajú reťazové ťažné kladky otočne upevnené na osi,vedú ďalej v protismere k synchronizačnému hriadeľu pozostávajúceho z otočného hriadeľa pevne spojeného s ozubeniami pre reťaze, ktoré ho obopínajú a rozvetvujú sa na závesné miesta rámu manipulačných čeľustí priamo, alebo cez vodiace kladky.Týmto usporiadaním sa obsiahne synchronizovaný zdvih všetkých koncov zdvihových reťazí bez použitia zložitých prídavných konštrukcií vodiaceho vozíka tým, že nerovnomernost zaťaženia na manipulačných čeľustiach sa prenáša na synchronizačný hria 4deľ, ktorý sily rozdeluje rovnomerne na všetky štyri vetvy reťazí, takže nedochádza k nerovnomernému zaťaženiu a ohybovým momentom na konci piestnice hydromotora.Na pripojených výkresoch je znázornená zariadenie podľa vynálezu, na obr. 1 je celkové usporiadanie, na obr. 2 je rez v mieste A a na obr. 3 je rez v mieste B.Dva páry zdvihových reťazí 7, 8 sú ukotvené napínacími skrutkami 1 U v priečníku nosnej konštrukcie 6. Vedú pozdĺž priamočiareho hydromotora 1, ktorého koniec piestnice je spojený s osou 11 s otočne uloženými reťazovými ťažnými kladkami 2, cez ktoré sú reťaze obopnuté. Reťaze vedú ďalej k rámu manipulačných čelustí 9, pričom obopínajú synchronizačný hriadel 5 a dlhší pár reťazi ešte prechádza cez reťazové vodiace kladky 2. Rám manipulačných, čeľustí 9,ktorý môže byt výstredne zaťažený, nerovnomerne zaťažuje reťaze. Tieto sily by nerovnomerne zaťažovali os 11 a ohýbali piestnicu hydromotora 1, ale vplyvom účinku synchronizačného hriadeľa 5 s ozubeniami 12 sa sila rozloži rovnomerne na všetky štyri reťaze za predpokladu, že sú správne napnuté skrutkami 10. Ak je spojenie osi 11 a piestnice hydromotora 1 kĺbové, nie je nastavovanie napínacími skrutkami z hladiska prídavných momentov na hydromotor potrebné.Zariadenie podľa vynàlezu je možné po užiť v tých zdvíhacích systémov, ktoré vy užívajú k zdvihu hydraulický alebo pneumatický priamočiary motor a najmenej štyri reťaze.1. Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustí, pozostávajúca z priamočiareho motora,napínajúceho jeden pár reťazi kratšich a jeden pár dlhších reťazí, vyznačené tým, že reťaze sú ukotvené napínacimi skrutkami 10 v nosnej konštrukcii 6, vedú pozdĺž priamočiareho hydromotora 1, obopínajú reťazové kladky otočne upevnené na osi 11, vedú k synchronizačnému hriadeľu 5, ktorý je opatrený ozubeniami 12 prereťaze, ktoré ho obopinajú a rozvetvujú sa.2. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým,že ozubenia 12 sú pevne spojené so synchronizačným hriadeľom 5 v jeden celok.3. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým,že os 11 je podoprená kladkami 3.4. Zariadenie podľa bodu 1 vyznačené tým,že spojenie medzi osou 11 a piestnicou priamočiareho motora 1 je tvorené kĺbom.

MPK / Značky

MPK: B66D 1/08

Značky: čelustí, zariadenie, manipulačných, zdvih

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238420-zariadenie-pre-zdvih-manipulacnych-celusti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre zdvih manipulačných čeľustí</a>

Podobne patenty