Kapacitný membránový barometer

Číslo patentu: 238419

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kapacitný membránový barometer je určený pre meteorologické merania. Podstata barometra spočíva v tom, že na polymérovej membráne, upevnenej v telese, z oboch strán protismerne stlačenej pružinami, ktoré sa opierajú o nastaviteľné pružinové sedlá je upevnený vodivý krúžok, ktorý je vodivo spojený špirálou s kolíkom, vsadeným v izolačnom puzdre a v izolačnom krúžku. Nastaviteľná kondenzátorová doska, zaskrutkovaná v závitovom puzdre je vodivo spojená s ďalším kolíkom. Pritom je jedno sedlo umiestnené v telese a druhé zasunuté v prítlačnom puzdre zafixovanom fixačným krúžkom. Kapacitný membránový barometer možno využiť na presné meranie zmien barometrického tlaku na staniciach hydrometeorologickej služby.

Text

Pozerať všetko

Kapacitný membránový barometer je určený pre meteorologické merania. Podstata barometra spočíva V tom, že na polymérovej membráne, upevnenej V telese, z ob-och strán protismerne stlačenej pružinami, ktoré sa opierajú o nastaviteľné pružinové sedlá je upevnený vodivý krúžok, ktorý je vodivo spojený špirálou s kolíkom, vsadeným v izo« lačnom puzdre a v izolačnom krúžku.Nastaviteľná kondenzátorová doska, zaskrutkovaná v závitovom puzdre je vodivo spojená s ďalším kolíkom. Pritom je jedno sedlo umiestnené V telese a druhé zasunuté v prítiačnom puzdre zafixovanom fixačným krúžkom.Kapacitný membránový barometer možno využiť na presné meranie zmien barometrického tlaku na staniciach hydrometeorolo~ gickej služby.vynález sa týka kapacitného membránoVéhďbarometra pre meteorologické účely. Doteraz sa meria barometrický tlak barometrami, založenými na princípe spojitých nádob naplnených ortuťou, alebo barometraml s kovovými membránami, prípadne barometrami, v. ktorých sa Využívajú piezoelektrické vlastnosti polovodičov, najmä kysličníka kremičitého. Nevýhodou týchto barometrov Však je, že sú z hladiska najnovších požiadaviek na presnosť merania málo presne a neumožňujú spoľahlivý dialkový prenos informácií pomocou elektrických signálov o okamžitých tlakomerných údajoch. Pritom ortuťové barometre nevyhovujú ani z hľadiska zdraviu škodlivých vlastností ortuti.Uvedené nedostatky odstraňuje kapacitný membránový barometer, V ktorom je V telese upeV-nená polymérova membrána protismerne stlačená pružinami umiestnenými V pružinových sedlách podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva V tom, že na polymérovej membráne je upevnený vodivý krúžok,ktorý je vodiVo spojený špirálou s kolíkom,vsadeným V izolačnom puzdre a V izolačnom krúžku, a nastaviteľná kondenzatorova doska, zaskrutkovanä V závitovom puzdre je vodiVo spojená s ďalším kolikom, pritom jedno sedlo je umiestnené V telese a druhé sedlo je zasunuté V prítlačnom puzdre zafixovanom fixačným krúžkom.Vynález kapacitneho membránového barometra umožňuje rýchlo a presne merať barometrický tlak a pri meraní eliminuje teplotné chyby a chyby z nelinearity.Kapacitný membránový barometer je V reze nakreslený na pripojenom výkrese.Na polymerovej membráne 2 upevnenej V telese 1 z oboch strán protismerne stlačenej pružinami 4, 5, ktoré sa opierajú o nastaviteľné pružinové sedla E, 7 je nalepený vodivý krúžok 3. Pritom sedlo 6 je umiestnené V- telese 1 asedlo 7 je Vsuvne uložené v prítlačnom puzdre zafixovanom fixačným krúžkom. 9. V sedle 7 utesnenom tesniacim krúžkom 23 je zaskrutkovaná pomocna kalibračná skrutka 26. Prítlačný krúžok 10 je zaskrutkovaný V telese 1 a pritláča polymérovú membránu 2 na sedlo 6 V tele 1se 1 cez prítlačné puzdro 8 a krúžok 11. Nastaviteľná kondenzátorová doska 12, zaskrutkovaná V závitovom puzdre 13 je osadená medzi krúžkami H, 11. Kolik 14, vsadený V izolačnom puzdre 15 a V izolačnom krúžku 15 je vodiVo spojený pomocou špirálky 17 s vodivým krúžkom 3, nalepeným na polymérovej membráne 2 a kolik 18, ktorý prechádza cez izolačné puzdro 15 a a izolačný krúžok 1 G je vodivo spojený, s puzdrom 13. Cez teleso 1 a prítlačné puzdro 8 radiálne prechádza rúrka 19. Gumehý Vákuový krúžok 20 je priskrutkovaný .závítoVým krúžkom 21 V telese 1. Teleso 1 je z oboch strán utesnené tesniacimi krúžkami 22,23 a uzavreté krycími puzdrami 24, 25. Barometer sa kalibruje pomocou kalibračnej skrutky 28. Pri meraní je lavä membránoVá komora prostrednictvom rúrky 19 spojená s atmosférou a V pravej membránovej komore, t. j. V priestore medzi polymérovou membránou 2 a pružinovým sedlom 6 a telesom 1 je Vákuum cca 105 mm Hg. Vákuum V pravej membránovej komôrke sa dosiahne vyčerpaním vzduchu cez gumený Vákuový krúžok 20. Protismerne pôsobiaca dvojica rovnakých merných pružín 4, 5 sa pri kalibrácii prístroja pomocou špeciálneho kalibračného prístroja nastaví tak, aby priehyb polymérovej membrány 2 pri tlaku cca 850 mbar bol nulový. Pri zmene barometrickéhow tlaku o i 200 mbar s presnosťou illl mbar sa stred polymérovej membrány 2 vychýli o cca i 0,3 mm, čo je predpísané požiadavka na presnosť kapacitného snímača. Pri zmenách barometrickěho tlaku sa pružiny 4, 5, ktoré pri tlaku cca 850 mbar sú vv predpätom stave, sa striedavo stláčajú a rozťahujú, V dôsledku čoho vzniká zmena vzdialenosti medzi vodivým krúžkom 3 a nastaviteľnou kondenzátorovou doskou 12. Zmeny kapacity sa transformujú na zmeny frekvencie a indikujú V čislicovej forme podľa normalizovaneho kódu, vhodného na dalšie spracovanie V automatizovaných výpočtoVých centrách.Kapacitný membránový barometer možno uplatniť na presné-meranie zmien barometrického tlaku na staniciach hydrometeorologickej služby.Kapacitný membránový barometer, V ktorom je V telese upevnené polymérová membrána protismerne stlačená pružinami umiestnenými V pružinových sedlách vyznačujúci sa tým, že na polymérovej membráne 2 je upevnený vodivý krúžok 3, ktorý je Vodlvo spojený špirálou 17 s kolíkom 14, vsadeným v izolačnom puzdre15 a V izolačnom krúžku 16 a nastaviteľná kondenzátorová doska 12 zaskrutkovaná V závitovom puzdre 13 je Vodivo spojená s kolikom 18, pritom sedlo 6 je umiestnené V telese 1 a sedlo 7 je zasunuté V prítlačnom puzdre 8 zafíxovanom fixačným krúžkom 9.

MPK / Značky

MPK: G01L 7/08

Značky: membránový, kapacitný, barometer

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238419-kapacitny-membranovy-barometer.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapacitný membránový barometer</a>

Podobne patenty