Interferenčný membránový barometer

Číslo patentu: 238417

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jurík Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Interferenčný membránový barometer je určený pre meteorologické účely. Podstata barometra spočíva v tom, že v telese je vložená polymérová membrána z oboch strán protismerne stlačená dvoma pružinami, umiestnenými v nastaviteľných pružinových sedlách, pričom jedno pružinové sedlo je zaskrutkované v telese a druhé pružinové sedlo v prítlačnom puzdre, zafixovanom závitovým krúžkom, pritom v strede polymérovej membrány je prilepené snímacie odrazové zrkadlo, ktoré je opticky spojené s odkláňacím skleneným hranolom a interferometrom s číslicovoobrazovým displejom. Interferenčný membránový barometer možno využiť na presné meranie zmien barometrického tlaku na staniciach hydrometeorologickej služby.

Text

Pozerať všetko

ÚIAD mo vvmuezv 451 Vydané 15 05 87 A OBJEVY75 . ,Autor vynález URIK STEFAN ing. csc., BRATISLAVAInterferenčný membránový barometer je určený pre meteorologické účely. Podstata barometra spočíva V tom, že v telese je vložená polymérová membrána z oboch strán protismerne stlačená dvoma pružinami, umiestnenými v nastaviteľných pružinový/ch sedlách, pričom jedno pružinové sedlo je zaskrutkované v telese a druhé pružinové sedlo v prítlačnom puzdre, zafixovanom závitovým krúžkom, pritom v strede polymérovej membrány je prilepené snímacie odrazové zrkadlo, ktoré je opticky spojené s odklá- c ňacím skleneným hranolom a. interíeromet- N rom s číslicovoobrazovým displejom.lnterferenčný membránový barometer možno využiť na presné meranie zmien baroInetrického tlaku na staniciach hydrometeorologickej služby.Vynäl-ezf sa týka interferenčného membránověho barometra pre meteorologické účelyDoteraz uplatňované metódy na meranie barometrického tlaku sú založené na princípe spojitých nádob, naplnenýc-h ortutou. Všeobecne sa používajú barometre, využívajúce kovové membrány a piezoelektrické vlastnosti polovodičov, hlavne kysličníka kremičitého. Nevýhodou barometrov, využívajúcich piezoelektrické vlastnosti polovodičov je ich nedostatočná presnosť pri súčasných požiadavkách stanlčnych meteorologických meraní a ortuťové barometre nevyhovujú medzinárodným predpisom z hladiska zdraviu škodlivej vlastnosti ortuti a dialkovéhu prenosu informácii pomocou elektrických signálov o okamžitých tlakomerných údajoch. Uvedené nedostatky odstraňuje interierenčný membránový barometer s polymérovou membranou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v telese je vložená polymérová membrána z oboch strán protismerne stlačena dvoma pružinamí, umiestnenými v nestavitelných pružinových sedlách, pričom jedno pružinové sedlo je zaskrutkované v telese a druhé pružinové sedlo v pritlačnom puzdre zaf-ixovanom závitovým krúžkom, pritom V strede polymérovej membrány je prilepené snímanie odrazové zrkadlo, ktoré je opticky spojené s odkláňacím skleneným hranolom a interferometrom s čislicovoobrazovým displejom.Vynález interferenčného membránového barometra umožňuje rýchle a presne merať barometrický tlak uplatnením membrány zo silikonového kaučuku a dvojice protismerne pôsobiacich merných pružín, eliminuje teplotné vplyvy a chyby z nelinearit v nameraných hodnotách a umožňuje dialkový prenos informácií pomocou elektrických signálov.Interferenčný membránový barometer je v reze znázornený na pripojenom výkrese.Prístroj sa skladá z telesa 1, v ktorom je vložená polymérova membrána 2 z oboch strán protismerne stlačená pružinamí 3, 4,ktoré sú umiestnené v nastavitelných pružinových sedlách 5, B, pričom pružinové sedlo 5 je zaskrutkované v telese 1 a pružinové sedlo 6 v prítlačnom puzdre 7, zafixovanom závitovým krúžkom 8. Závitový krúžok 8je zaskrutkovaný v telese 1 a pritláča polymérovú membränu 2 v sedle telesa 1 prostredníctvom prítlačného puzdra 7 a rotačného hranolového držiaka 11. V strede polymérovej membrány 2 je prilepené snímacie odrazové zrkadlo 9, opticky spojené s odkláňacím pravouhlým skleneným hranolom 1 U, upevneným v rotačnom hranolovom držiaku s radiálnym otvorom 11, zasunutým v telese 1. Sklíčko 12 je zatmelené v telese 1. Gumený vákuový krúžok 13 je priskrutkovaný závitovým krúžkom 14 v telese 1. Zakrývacie puzdra 15, 16 sú zaskrutkované na koncoch telesa 1, do ktoreho sú radiálne nalisovane aj tesniacai krúžok 17 a rúrka 18. Zmeny priebehu polymérovej membrány 2 sníma snímacie odrazové zrkadlo 9,opticky spojené s odkláňacím skleneným hranolom 1 U a registrujú sa číslicovo-obrazovým displejom 20 v interferometri 19.Pri meraní je lavá membránová komora prostrednictvom rúrky 18 spojená s atmosférou a pravá membránová komora, vytvorená medzi polymérovou membránou 2 a pružinovým sedlom 5 a telesom 1 je vzduchoprázdna vákuum cca 105 mm Hg. Vákuum v pravej membránovej komore sa vytvorí odvzdušnením cez gumený vákuový krúžok 13. Protismerne pôsobiaca dvojica rovnakých pružín 3, 4 sa pri kalibrácii barometra na kalibračnom prístroji nastaví tak, aby priehyb polymérovej membrány 2,pri tlaku cca 850 mbar bol nulový. Zmeny barometrického tlaku o 850 j 200 mbar s presnosťou j 0,1 mbar spôsobía zmenu výchylky stredu membrány o j 0,2 mm. Pri zmenách barometrického tlaku sa pružiny 3, 4, ktoré sú pri referenčnom tlaku cca 850 mbar v predpätom stave, striedavo stláčajú a roztahujú okolo nulovej polohy, v dôsledku čoho vzniká zmena vzdialenosti medzi snímacim odrazovým zrkadlom 9 a referenčným zrkadlom Michelsonovho typu interierometra 19, v ktorom pravouhlý sklon optického lúča sprostredkuje odkläñací sklenený hranol 10. Okamžitý stav barometríckého tlaku v čiselných hodnotách udáva číslicovoobrazový displej 20.Interferenčný membránový barometer možno využít na presné meranie zmien barometrického tlaku na staniciach hydrometeorologickej služby.Interferenčný membránový barometer s polymerovou membránou vyznačujúci sa tým, že V telese 1 je vložená polymérová membrána 2 z oboch strán protismerne stlačená pružinamí 3, 4, umiestnenými v nastavitelných pružinových sedlách 5, 6,pričom jedno pružinové sedlo 5 je zaskrutkované v telese 1 a ďalší pružinové sedlo6 v prítlačnom puzdre 7, zafixovanom závitovým krúžkom 8, pritom v strede polymérovej membrány 2 je prilepené snímacie odrazové zrkadlo 9, ktoré je opticky spojené s odkláñacím skleneným hranolom 10 a interferometrom 19 s číslicevoobrazovým displejom 20.

MPK / Značky

MPK: G01L 7/08

Značky: membránový, interferenčný, barometer

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238417-interferencny-membranovy-barometer.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Interferenčný membránový barometer</a>

Podobne patenty