Pěnový konstrukční materiál

Číslo patentu: 237937

Dátum: 15.03.1987

Autor: Popelka Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je pěnový konstrukční materiál, zejména určený pro tepelně-izolační účely ve stavebnictví. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 3 až 70 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 50 až 300 hmotnostních dílů fenolických resolů, z 6 až 30 hmotnostních dílů zpěňovadla, například bazického uhličitanu vápenatého a jednoho až pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, například anorganické kyseliny.

Text

Pozerať všetko

-Předmětem wynál-ezu je vpěwnový konstrukční materiál, zeajména určený pro tepelnéizolační účely ve stavebnictví.(Podstata vynálezu spočíva v tom, že Sesvtává z 3 až 70 hmotnostníoh dřlů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 50 až 300 hmotnostnĺch dílů fvenolických resolů, z 6 až 30 hmotnostrních dílů zpěňovawdla, například bazíokého whličitanu vápenatého a jednoho až .pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, nalpříklard anorganícké kyseliny.Předmětem vynálezu je pěnový .konstrwkční materiál, zejména určený pro tepelnéizolační účely ve stavebnictví.V současné době se pro tyto účely nejčastěji používá pěnový polystyren, který však vykazuje minimální mechanloky fyzilkální vlastnosti, zejména .pevnost v tlaku. Další nevýhodou tohoto materialu je tvarovo borcení již V rozsahu 00 až 70 C a snadná zápalnost, není-li u .něj provvedena etkonomicky nálklćrdnâ zvláštní fiprava přípravkem,jehož dostujpnost je omezena.Pěnový polystyrén je mimořádně nasákavý a podlélhá i biologické degradaci, což jsou vlastnosti, které omezují možnost jeho použití pro tepelněizolavční fičely v cele řadě stavebních prací.Uvedené nedostatky jsou odstraněny pěnovým konstrutkčnĺm materiálem podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že sestava z 3 až 70 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, s objemovou hmotnosti v rozsahu 1,5 až 1.25 tkg.dcm 3,z 50 až 300 hmotnostníolh dílů fenoliokých resolů, například fenolového resolu, trilkresolového resolu, xylenového resolu, nebo jejich komlbinace s výše moonými teno-ty,například resolcinolem, s minimálním obsaliem resolové báze v rozsahu 20 až 70 hmotnostníclh procent s obsahem vody do dvou objemových .procent v hustote při 20 stupňů C v~ rozsahu 1,02 až 1,08 g/Cm 3 a u xylenolů a fenolů s maximalním oblsarhem neutrálních olejů 0,3 objemová procenta, z 6 až 30 hmotnostních dílů zspěňovadla, napřikla-łd bazického uhličitanu vápenatého a jednoho až pěti hmotnostních dílů tužicí přísady, napřílklad anorganické .kyseliny,zejména kyseliny chlorovodívkolvé, fosforečné nebo sirove.Pro různé účely je možno s výhodou jako plniva dále poulžít 20 až 100 hmotnostních dílů dřevěného prachu nebo .pilin, nebo 3 až 35 hmotnoetníich dílů organických vláken, nebo. 5 až 30 hmotnostníłch dílů barexového odpadu nebo jejich kombinace.Pěnový tepelněizolační konstrwkční materiál podle vynálezu je vyráběn na základě využití dosud nezpracovávané odpadové báze z výroby betanaftolu a jeho celkové vlastní náklady jsou mínimální.Kromě mimořádně nízké tepelné vodivosti má tento materiál dobré fyzikálne mechanické vlastnosti, které ho předunčujĺ pro rozsahlou oblast stavební výroby, zejména pro výstavbu střešníoh plášťů.Tento materiál je zcela nehořlavý a do teploty 350 °C nejpodléhá žádným tvarovýmzměnám a další jeho vlastnosti je nehotřlavost.Pěnový tepelněizo-lační materiál biologicky nedegraduvje anni není napadán hlodavcí.Při přípravě jpěnového tepelněizolačního konstrujkčního .materiálu se postupuje tak,že se za studena vytvoří odpadové smůly z výroby betanaftolu a fenolíclcýclh resolů a po důakladné homogenizaci se -přida zpěňovadlo. Po další .homogenizaíci se přidá tužící přísada a případně i plnivo. Takto (připravenä hmota se zaleje do formy a po zahřátí na 60 až 70 C do-jde během 15 až 35 minut k exotermictké reakci a vytvoří se vlastní pěnový tepelněizolační konstrulk-ční materiál tvarovaný podle formy.Prípadné složení tepelněizolačního konstrulkčnííłio materiálu je popsáno v následujících příkladech.Penový tepelněizolační konstrukční materiál je vytvořen z 10 hmotnostní-ch dílů odpadové smůly z výroby betanafto-lu, z 200 hmotnostních dílů fenoliclkých resolů, 5 hmotnostníoh dílů kyseliny chlorovodíkouvé,6 .hmotnobtníoh dílů uliličitanu vápenatého a 20 hm-otnostních dílů dřevěuných pilin.Tento lkonstrukční pěnový materiál na základě ateistů vykázal hodnotu tepelné vodivosti ve vysušeném stavu 0,047 W.-m 1..K 1, pri hmotnostní vlhkosti ve výši 15 0/0 činila tepelná vodivost 0,064 W.m 1.K 1 při objemové hmotnosti 165 kg.m 5. Kyselost tohoto materiálu činí 5,4 a pevnost tlaku představuje 16,0 MPa.Pěnový telpelněizolační konstrulkční materiál je vytvořeíi z 40 hmotnostních dílů odpadové smůly z výroby betanaftolu, z 300 hmotnostních »dílů fenolických resolů, 5 hmotnostních dílů kyseliny fosforečné a 8 hmotnostních dílů uhličitanu vápenatého a 25 hmotnostních dílů barexového odpadu.Na základě měření bylo dosaženo v pod statě .Shrodllýlcüł základních hod/not u ukazatelů, ĺčllk jsou uvedeny u jpříikladu č. 1.Pěnový KOHSÍPULKČIIÍ tepelněizolační materiál je vhodný zejména pro účely všeobecného stavebnictví a výhodné je jeho použití zejména tam, kde lze využít jeho mimořádně dobrých tepelnělzolačiních vlastností a současně i dobrých Íyxzilkálně mechanických vlastností.1. Pěnový konstrukční materiál, vyznaču~ jícĺ se tim, že sestává z 3 až 7 U hmotnostnich dílů ondçpadové smůdy z výroby beta~ naito-lu, s otbjemov-ou hmotnosti v rozsahu 1,05 až 1,25 kg. dm, z 50 až 300 hmotnostnich dílů fenolických resolů, například fe vnolového relsolu, triikresolového resolu, xylenového resolu, nebo jejich kombinace s více movonými fenoly, napriklad rezsolcinolem, s minimälnim obrsahem rasolové báze V rozsahu 20 až 70 hmotnostnĺvch procent,s obsahom vody do dvou objemových procent, hustortě při 20 °C V roizsanhu 1,02 až 1,08 g/cm 5 a u xy-lenolů s maximálním ob sahem neutrállniclh olejů 0,3 objemová pro Centa, z 6 až 30 hmotnvostnic-h dílů zpěňovadia, například ĎEIZÍlCKĚŤIO uhliwčitanu vápenatéiho» a 1 až 5 hmotnolstnich dílů tužicí přísady, například anorganiclké kyseliny,zejména kyseliny chlorovodikové, fosiorečné .nebo sírová.2. Penový konstrukčni materiál, podle bo~ du 1, vyznačujici se tim, že jako plnisvo» dále obsahuje 20 až 100 hmotnostnich dílů dřevěnélho praclhu nebo pilin, nebo 3 až 35 hmowtnostnícm dílů organických vláken, nebo 5 až 30 lnnotnostnich -dílů barexovéhou odpadu, nebo jejich .ikomlbinaca

MPK / Značky

MPK: C09K 3/00

Značky: pěnový, materiál, konstrukční

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-237937-penovy-konstrukcni-material.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pěnový konstrukční materiál</a>

Podobne patenty