Způsob separace látek v kapalném prostředí působením elektrického pole

Číslo patentu: 237912

Dátum: 15.03.1987

Autor: Dubský Hanniel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spočívá v tom, že působením elektrického pole se dělí látky unášené mobilní kapalinou, která prochází mezi dvěma elektrodami, jejichž vzdálenost je maximálně 6 milimetrů, s výhodou 0,01 až 1,00 mm a polarita elektrod se střídá. Rychlost změny polarizace, rychlost změny velikosti napětí vkládaného na elektrody se mění. Průměrná rychlost mobilní fáze se rovněž programově mění. Mobilita kapaliny od nástřiku k výstupu ze separačního prostoru se dosáhne elektrickým potenciálním spádem, vlivem magnetického pole, vlivem gravitačního pole nebo vlivem odstředivé síly.

Text

Pozerať všetko

UMD no VYNÁlEZY . A OMEW 45 Vydano 15 O 3 87(75) Autor vynllliu DUBSKY HANNIEL RNDr. csc., BRNO(Il) Způsob separace látek v kapalném prostředí působením elektrického polevynález spočĺvä v tom, že působením elektrického pole se dělí látky unášené mobilní kapalinou, která prochází mezi dvěma elektrodaml, jejichž vzdálenost je maximálně 6 milímetrů, s výhodou 0,01 až 1,00 mm a polarita elektvod se střídá. Rychlost změny polarízace, rychlost změny velikosti napětí vkládaného na elektrody se mění. Průměrné rychlost mobilní fáze se rovněž programové mění. Mobilita kapaliny od nástříku k výstu~ pu ze separačního prostoru se dosáhne elektrickým potenciálním spádem, vlivem magnetického pole, vlivem gravitačního pole nebo vlivem odstředivé síly.Do současně doby se elektroforézou prováděla separace látek v kapalném prostředí mezi dvěma elektrodaml vzdálených od sebe řádově jednotky až desítek centimetrů.rychlostí, která byla závislá na pohyblivostíiontu a potenciálnimu spádu mezi elektrodami. Vzhledem k velke vzdálenosti elektrod od sebe bylo zapotřebi používat stabilizovaný zdroj stejnoměrněho napětí 10 000 i více voltů. Doba putování od jedné elektrody ke druhé trvala řádově minuty až hodiny. Při tak velkém napětí nastávají nežádoucí reakce na elektrodách. snaha po získání lepších separačních výsledků vedla k užívání kapilárnich trubic nepř. 0,2 mm. Na vstupu a výstupu ve vzdálenosti napr. Z 0 crn od sebe byly umístěny dvě elektrody. Kapalina mezi elektrodami neměla funkci mobilní táze. Doba putování vzorku k elektrodě trvala například deset minut.Způsob separace látek v kapalnêm prostředí působením elektrického pole podle vynálezu spočíva V tom, že dělené látky jsou Lmášeny mobilní kapalinou, ktera prochází mezi dvěma elektrodami, jejichž vzdálenost je maximálně 6 mm, s výhodou 0,01 až 1,00 milimetru a polarita elektrod se střídá. Lze měnit rychlost změny polarizace, rychlost změny velikosti napětí vkládaneh-o na elektrody. Průměrná rychlost mobilní fáze se mů že programové měnit. Mobilita kapaliny se dosáhne vlivem elektrického potenciálního spádu, magnetického pole, gravitační pole nebo odstředivou silou. Látky putují mezi elektrod-ami, jejichž vzdálenost je s výhodou menší než milimetr, přičemž polarizace elektirod se mění tak. že separované látky jsou nuceny pochodov-at od jedné elektrody ke druhé, přičemž jsou unášcny mobilní fází.D-osaliují se nojvé účinky. Především látky se od místa nástříku vzdalují v obráceném pořadí, než je známé z klasické elektrotorézy. Nejpomalejší látky jsou nejvzdálenější od místa nástřiku. Na elektrody lze vkládat, například 1 V napětí, ktere nezpůsobuje vývin nežádoucíoh plynů a přičemž při vzdálenosti elektrod 0,01 cm od sebe je potenciálni spád 100 V/cm Doputování od jedné elektrody ke druhé trvá řádově sekundy nebo zlomky sekundy. Látky s nejvyšší rychlostí v elektrickem poli dorazí k stěně elektrody, kde jsouzadržováuy, zatímco nejpomalejší ionty jsou strhovány mobilní fází ve směru od nástřikil k výstupu ze separačního zařízení. Po změně polarizace zase najrýchlejší látky putují k elektrodě, kde zůstávají stát do doby, než se změní polarizace, zatímco pomalejší látky jsou unášeny mobilní fází.Předmět vynálezu je blíže ilustrován následujícími příklady.Na dvě elektrody byl vložen potenciálni spád 1 V. Mezi dvěma elektrodami vzdálenými od sebe asi 0,2 mm proudila zvolna mobilní fáze. Po vstriknuti červeného barviva bylo možné pozorovat pohyb barviv-a od jedne elektrody ke druhé za současného pohybu ve siněru mobilní fáze.V pokusech uspořádaný/ch podobné jako u příkladu 1 byly vzaty dvěpbarvy červená a modrá. Zatĺmco modré barvivo odešlo v krátkém čase z elektrodového prostoru, červená barva opustila prostor později.Při separaci barev lze vidět, že přeběh barviv od elektrody k elektrodě je nepřímo úměrný vzdálenosti elektrod, pri konstantnim vkládaném napětí a dále lze pozorovat, že vzdálenost, kterou částic-e urazí ve směru od místa dávkování směrem k výstupu při jedné změně polarity elektrod je přímo úměrná vzdálenosti elektrod od sebe a rychlosti mobilní fáze a nepřímo üměrná rychlosti jakou se pohybuje častice k elektrodě.Připokuse podle přikladů 1 a 2 se dosáhne stejného výsledku, když mobilita se zajistí použitím elektroforézy. Při tomto uspořádání na vstupu do separačního zařízení je pripojene jedna elektroda a druhá je umístěna na výstupu. Polarita na obou elektrodách zůstává stejna jako u klasické elektrotorézy. Stěny separačního zařízení jsou tvořeny třetí a čtvrtou elektrodou, které jsou od sebe vzdáleny asi 0,2 mm a na nich se polatrita mění. Nastáva rozdělení jak u vyše Ltvedených případů.1. Způsob seperace látek v kapalném prostredí působením elektrického pole, vyznačujíci se tím, že clělené látky jsou unášeny mobilní kapalinou, která prochází mezi dvěma elektrodami, jejichž vzdálenost je maximálně 6 mm, s výhodou D,D 1 až 1,00 mm a polarita elelktrod se střidá.2. Způsob podle bodu l, vyznačující se tím,že se mění rychlost změny polarizace.3. Způsob podle bodů 1 a 2, vyznačující setím., že se mění rychlost změny velikosti napětí vkládaneho na elektrody. v4. Způsob podle bodů 1, 2 a 3, vyznačující se tím, že průměrná rychlost mobilní fáze se programové mění.5. Způsob podle bodů 1 až 4, vyznačující se tím, že mobilita kapaliny od nástřiku k výstupu ze separačního prostoru se dosahne elektrickým potenciálním srpádem.6. Způsob 1304110 bodů 1 až 5, vyznačující se tím,mobilita kapaliny se dosáhne vlivem magnetického pole.7. Způsob podle bodů 1 až 6, Vyznačující se tím, že mobilita kapaliny se dosáhne vlivem gĽavitačního pole.8. Způsob podle bodů 1 až 7, vyznačující se tím, že Inobilita kapaliny se dosáhne vlivom odstředivě síly.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/26

Značky: separace, působením, způsob, kapalném, prostředí, látek, elektrického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-237912-zpusob-separace-latek-v-kapalnem-prostredi-pusobenim-elektrickeho-pole.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob separace látek v kapalném prostředí působením elektrického pole</a>

Podobne patenty