Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého vznikajícího při zachycování oxidu siřičitého z odpadních plynů

Číslo patentu: 235441

Dátum: 15.11.1986

Autor: Najmr Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob řeší, bez spalování elementární síry, zvýšení obsahu oxidu siřičitého SO2 při zpracování siřičitanu hořečnatého, který je získáván působením odpadních plynů, zejména kouřových, na hořečnaté sloučeniny. Autor navrhuje siřičitan hořečnatý rozkládat v míchaném reaktoru kyselinou sírovou, za vzniku jednak oxidu siřičitého, který lze zkomprimovat a jednak síranu hořečnatého, vhodného pro použití v zemědělství jako hnojiva.

Text

Pozerať všetko

(75) Auwrvynálezu mnm smnsuv tu., armani mon(54) Způsob zpracování siřičimnu hořečnatého vznikajlcího při zachycování oxidu siłičltóho z odpadnich plynů .Způoob roli, bol opolovànt olonontární. nity, výloní obnhu oxidu oiŕičitóho S 02. M zpracování oiříčitonu hołočnotihn, oz-ý jo hmm paoobontn odgnodnich plynů, zodąíno kouŕových, no hořo otó oloučoniny. Autor nova-ujo oiüčitn hořoeno tý rozklúdot v mmm roaktoru kyoolínnu oírovou, u vzniku jodnok oxidu nasmho, ktorý ho skolprilovov. o Jodnok oíro~ nu horodnouho, vhodnom pro ponik(vynález se týká epdsobu zpracování sifičitenu horečnetáho, který vzniká pri uchycevání oxidu siŕičitáho s odpednícb plynd hořednstýni sloučeninui.Jedníe se ználých postupd zachycování oxidu siŕičitáho z odpsdních plynd. ssjnáne kouŕových plynd, je tsv. negnezitový způsob. Spočívá v ton, Is se kouŕová plyny vypírají vodnou suspsnsí oxidu hořečnatáho, ze vzniku eiričitenu hořečnstáho. Ben je eálo rozpustný s podle teplotníoh podmínek vznikají krystely tribydrátu nebo hexsbydrátu. Pevný siričiten hořečnatý ne oddelí od kepalná fáze a tepelnl es tipí na oxid hoŕećnetý e oxid aiŕičitý. Oxid aiřiěitý ee vyuiijs pri výrobi kyseliny sírová e oxid horsěnetý se vrací do výpírky kouřových plynd. Vedlejií reekcí pu odeiřování jevoxidsce části vznikejícího niřičitanu horečnatáho na eíran hořečnatý. Ten pak doprovásí ve orná vodnáho roztoku nebo i kryeteld siŕičiten hořečnatý vetupující do tepelnáho x-ozkleduJJe žádoucí, aby se i tento eíran hořečnetý rozätěpil za vzniku oxidu hoŕečmtáho M 50, ale to vyžaduje zvýšení rozkladnáteploty z cca 800 °C, ktorá postačuje pro rozklad siřiěitanu hořečnatěho ugso , nacca 1 200 °C, která je nutná pro rozklad eíranu hořečnatáho M 3804.To vlek zepřičiñuje pokles odzahu oxidu siřičitáho S 02 v plynecb pro výrobu kyseliny sírová pod I S hlotnosti s tskový plyn je jil nspoulitelrd pro výrobu kyseliny sírová oevldčenýn zpdsoben. Pro taková prípsdy se el dosud dopoŕučovslo spslovst slslentární eíru a vnniklýn oxidu siřičitýu S 02 by se obonscovely plyny pro výrobu kyseliny sírová. Absurdní na tento relení je, že odeirování, která je svou podstetou zdrojem síry, takto vyvolává potřebu elensntární síry, a to snačná Inolství, nebot spalování síry vzduchu lze níeket plyn s obsahu nez. 20 o oxidu siřičitáho S 02.Nevýhodou teká je, le odsiřovsoí jednotke nusí být vybevene výrobnou kyseliny sírová o 10 el 40 i vitlí ne odpovídá oxidu eiřičitánu 302. Isolucenánu při odsiřování. Tí roetou investiční i provozní ná ledy ne odsirování s vsnikejí potíłe s odbytse tsk velkého enolství kyseliny sírová.Tyto nevýhody odstraňuje způsob zpracování siřiöitanu hoŕećnetáho vznikejícího pri zachycování oxidu eiŕičitáho s odpedních plynd horečnetýni slouěeninsli. Jeho podstata spočívá podle vynálezu v ton, s ss siřičitan horečnatý rozkládá kyselinou sírovou na vzniku oxidu siŕičitáho a eíranu horsčnetáho.U zpdsobu podle vynálezu se nespottebovává slenentární eíre, vsnikející plyn obsenuje társłr too r oxidu siričitáho S 02, takłs objem plynu pro výrobu kyseliny sírová veroste jen nepstrnö, odpadá strojní zařízení ne doprevu, skladování a spalování síry, Potrebná surovina je pouze jedne a tou je kyselina sírová, která je vlsztnín produktu odsiřování. Z vnájlího pohledu se tudíl ládná sunovins nespotřebovává. Bond nárdst kapacity výrobny kyseliny sírová bude představovat jen pribliłnł 1/5 nárdatu vs srovnání se zpracování sa poulití slenentární síry. redukce kyseliny sírová z odsiřování se podetetni eníží. tskie to ueołní vátüí počet reelizací nsgnezitová odsiřovací technologie, je je lieitováue odbytel kiaeliny sírová.Ievrlený spdsob je z tecnnologiokáho hledisks e potreb strojního zerísení velei jednoduchý. Lze ho uskutsdnit v líohsnán reaktoru, do kteráho ee vnálí kyselina sírová a siřiditsn hoŕednetý, e to bud v kontinuálníu, nebo diekontinuálnín uspořádání. Produktov rozklsdu, který probíhá podle rovniceje vedle táeli 1002 oxidu eiřičitáho S 02 síren bořednetý E 3804.Ton vznikne bud ve oni vodnlho roztoku, nebo i krystslickć, podle toho, jaké množství vody ss obou konpononoy, tj. siřičitonon hořečnotýn o kyselinou sírovu, do reakce Inou. Vyhodou nsvrłonáho postupu tokł Jo to, o venikojici síron hořoěnotý M 5304 ná Iirokó uplotnłní zejména v senldłlství oko hořečnote hnojivo. Jeho výhodná reoliooco ne trhu předstovude sniloni náklodd ne odsiřováni.Do níchsneho, vodou nopřtoo ohluenćho roołtoru so předlołilo 320 k vodnú eusponao,ktoré obsohovsle 50 » hmotnosti krystalů siřičitanu hořečnatćho 1155033150. Za míchání s chlazení se bihen 30 minut. přidolo 227 ka odpsdni zřodlnć kyseliny sírová. ktoré obsehovols 43 n hmotnosti kyoeliny sírová E 2804. V průběhu rozklodu se s reoktoru odváděl plyn, ktorý obsohovsl 97,5 ab hnotnooti oxidu siŕičitího S 92, zbytok do 100 x byla vodní pára. Celkem se oískslo 64 kg oxidu siričitého, ktorý se ouienín sbovil sbytků vody,zkonprinovsl o plnil do ocelových Iahví.Způsob podle vynálezu je vyuiitolný Joko zdroj zónu- 100 S oxidu eiřičitěho S 02 v irlin něřítku. Unołňuje využití nesiproduktu odsiřovúní, tj. eiřičitenu hořečnotóho i lilo lokalitu vzniku. Ve orol krystolů je nežne ho výhodnč přepnuvit i no velké vzdálenosti o použít nopř. v kovohutích no dooycovňni pražných plynů oxidom siřičitýn o následnou výrobu kyselina sírová. Nebo v chemickú průmyslu je možné použit. ho na zuiitkovúni odpsdní, zředěnć o znočiltind kyseliny sirovć.Způsob sprscování eiŕićitonu hořočnotdho vznikodicíhd při sochycováni oxidu siřičitáho z odpsdntch plynu horočnotýni eloučoninosi, vysnočujtoí se tím, Io se siřićiton hořočnstý roskládú kyselinou sirovou .hmmm oxidu eiřiěitlho o stresu hořečnotáho.

MPK / Značky

MPK: C01F 5/42

Značky: zachycování, vznikajícího, siřičitého, oxidů, plynů, odpadních, siřičitanu, způsob, zpracování, horečnatého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-235441-zpusob-zpracovani-siricitanu-horecnateho-vznikajiciho-pri-zachycovani-oxidu-siriciteho-z-odpadnich-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého vznikajícího při zachycování oxidu siřičitého z odpadních plynů</a>

Podobne patenty