Spôsob poplastovania členitých podkladov

Číslo patentu: 235205

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šimko Milan, Gantner Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spôsob poplastovania členitých podkladov vrstvou nepolárnej a obtiažnej lepivej makromolekulovej látky na báze polytetrafluóretylénu, polyoxymetylénu, polyacetálov a polyamidov pomocou adhezíva na báze epoxidových živíc tak, že na aktivovaný povrch dosky z plastu o hrúbke 0,5 až 10 mm a na tvarovo členitý povrch sa nanesie vrstva adhezíva, pričom sa na obidve plochy pôsobí tlakom 8 až 25 MPa prostredníctvom lisovníka, ktorý má tvar negatívu členitého povrchu po dobu vytvrdzovania adhezíva pri teplote 10 až 40 °C. Vynález možno uplatniť pri stavbe mostov, teplovodov, šmýkadiel a iných kĺznych telies.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo VVNÁLEZY ,,x cum 45 vydane 15 02 87i 75) Autor VYDUGW GANTNER IVAN ing. csc., ŽILINA., ŠIMKO MILAN ing., DOLNÝ KUBÍN54 Spôsob poplastovania členitých podkladovVynález rieši spôsob poplastovania člení~ tých podkladov vrstvou nepolárnej a obtiažnej lepivej makromolekulovej látky na báze polytetrafluóretylénu, polyoxymetylénu, polyacetálov a polyamidov pomocou adhezíva na báze epoxídových živín tak, že na aktivovaný povrch dosky z plastu o hrúbke 0,5 až 10 mm a na tvarovo členitý povrch sa naneste vrstva adhezíva, pričom sa na obidve plochy pôsobí tlakom 8 až 25 MPa prostredníctvom lisovníka, ktorý má tvar negatívu členitého povrchu po dobu vytvrdzovania adhezíva pri teplote l 0 až 40 °C. vynález možno uplatniť pri stavbe mostov, teplovodov, šmýkadiel a iných klznych telies.vynález sa týka spôsobu zhotovovania hru bostenných povlakov z makromolekulových materiálov na členitých poclkladoch používaných k rozličným účelom, najmä však na zhotovenie velkorozmerových kĺznych ložísk používaných pri stavbe mostov teplovodov, šmýkadiel a iných kĺznych telies, pričom sa dosahuje zjednodušenia a skrátenia výrobného postupu nahradenim aktivovania povrchu tvarove členitého predlisku aktivovaním doskového východiskoveho polotovaru a vynechaním operácie oddeleného tvarovania doskových polotovarov pri zvýšených teplotách.Pri doteraz používaných spôsoboch poplastovania ČSN 64 0001/6408 na tvarove členitých nosných podkladoch sa technologický postup ďalej rozdeľuje na tvarovanie doskového polotovaru z makromolekuloveho materiálu, najčastejšie z polytetratluoretylénu do tvaru aký má nosný podklad a na upevňovanie výtvarku na tento podklad.Tvarovanie doskového polovýrobku sa obyčajne robí takým spôsobom, že polovýrobok sa vyhreje na teplotu 150 až 300 °C a do tvaru členžtého podkladu sa tvaruje lisovanim lisovníkom predohriatym na teplotu 100 až 140 °C. Ochladením nalisovaného polovýrobku pod tlakom vo forme na teplotu 22 až 50 C si výtvarok podrži svoj tvar.Najvýhodnejšou metódou pripevňovania výtvarku k podkladu je lepenie, Makromolekulový materiál pre svoj nepolárny charakter a vysokú chemickú odolnosť nedá sa lepit bez predbežnej úpravy povrchu. Táto sa obyčajne prevádza pomocou kvapalných aktivačných činidiel za obmedzeného prístupu vzduchu. Pomocou prípravku sa aktivačné činidlo nanáša v rovnomernej tenkej vrstve na odmastený povrch makromolekulového materiáltt. Po krátkej dobe pôsobenia aktivätora a po chemickom odstránení alebo nespotrebovaných alebo reakciou so vzduchom dezaktivovaných zvyškov je polotovar pripravený k ďalšiemu spracovaniu tvarovaním.Proces aktivovtanla tvarove členitých výtvarkov je obtiažne prevediteľný hlavne z dôvodu obtiažnej konštrukcie nanášacieho prípravku, ktorý je pre každý druh členitého povrchu potrebné zvlášť konštruovať.V dôsledku pôsobenia aktivátora sa vytvára na povrchu makromolekulového materiálu rovnomerné aktivovaná vrstva, ktorá je polárna a zaisťuje adhéziu adheziva k nemu.Obtiažnu technológiu aktivovania tvarove členitých výtvarkov m-ožno zjednodušiť tým,že na výrobu výtvarku sa použije už aktivovaný polovýrobok v tvare dosky.Tvarovanim už aktivovaného polovýrobku,pri teplotách 150 až 300 °C, dochádza k čiastočnej dezaktivácii aktivovanej vrstvy, čo má za následok zníženie pevnosti zlepov makromolekulového podkladu s nosným.Podla tohto vynálezu uskutočňuje sa spôsob poplastovania členitých podkladov vrst 4vou nepolárnej a obtiažne lepivej makr-omolekulovej látky na báze polytetrafluóretylénu, polyoxymetylénu, polyacetálov a polyamidov pomocou adheziva na báze epoxidových živic tak, že na aktivovaný povrch dosky z plastu o hrúbke 0,5 až 10 mm a na tvarovo členítý povrch sa nanesie vrstva adhezíva, na obe plochy sa pôsobí tlakom 8 až 25 MPa prostredníctvom lisovníka, ktorý má tvar negtativu členiteho povrchu po dobu vytvrdzovania odhezíva pri teplote 10 až 40 °C, pričom vytvarov-anie dosky z plastu do tvaru členitého podkladu a pripevnenie dosky z plastu na povrch členitélho podkladu prebieha súčasne v jednej operácii.Hlavná výhoda postupu podľa vynálezu spočíva vo vylúčení oddelenej operácie tvarovanie makromolekulového materiálu pri zvýšených teplotách s následným aktivovaním povrchu už členitého výtvarku a v nahradeni tvarovanim už povrchovo aktivovaného doskového polotovaru pri teplote miestnosti a súčasným lepenim na členitý podklad.Na odmastený a zdrsnený tvarove členitý podklad opatrený vrstvou adheziva sa položí povrchovo aktivovaný doskový polotovar z makrmolekuloveho materialu pristrihnutý do požadovaného tvaru, opatrený na aktivovanej strane vrstvou adheziva tak, aby adhezívom opatrené plochy smerovali k sebe. Potom na polotovar z makromolekulovéhio materiálu sa pôsobí lisovnikom, ktorý má tvar negativu členiteho podkladu. Pod jeho tlakom sa makromolekulový materiál tvaruje až príjme tvar podkladu. Zaistenim polohy lisovnika v zalisovanom stave, zamedzí sa relaxácii výtvarku clo tvaru pôvodného východiskového polotovaru, pričom v zalisovanom stave sa podrži do tej doby, kým adhezívum vytvrdne do takého stupňa, že adhézne sily prevýšia relaxačné. Takto sa získa .hrubostenný povlak, ktorý pevne drží na členitom podklade.Vlastnosti vytvoreného zlepu a dlžka trvania zaistenia lisovnika závisia od vlastností použitého adhezíva. S výhodou možno použiť termoreaktivne adheziva ako napriklad epoxidové, polyesterové, fenolytické polyuretánove alebo rozpüštadlové, napriklad akrylátové alebo montážne, napriklad kyánakrylátove, ale najmä tie, ktoré vytvvrďujú pri normálnej teplote.Z doskového polotovaru polytetrafluóretylénu hrúbky 10 mm, ktorý bol vopred na jednej plooche aktivovaný aktivátorom na báze bezvodého roztoku sodíkového komplexu s naftalenom v tetrahydrofurane modifikovaného polystyrénom sa vyreže kruh polomeru 165 mm, ktorý sa opatri vrstvou adheziva pripraveného zmiešaním 100 Ihmot. dielov komerčného typu epoxidovej živice CHS Epoxi 1200 a 6,5 hmot. dielov dietylentriami 235205nu ako tvrdidla a položí na oceľové ložiskové teleso tvaru dutého guľového vrchlíka s polomerom zakrivenia 550 mm, ktoré bolo vopred odmastené trichlóretyiénom a opatrene rovnakým druhom adheziva. Pokiaľ je adhezívum V tekutom stave sa oba lepené povrchy položia adhezivom opatrenou vrstvou k sebe a pri tepl-ote 20 °C sa stlačia lisovníkom, ktorý má tvar vydutého guľového vrchlika, pričom sa aplikuje tlak 15 až 25 MPa. Po zalisovaní a zaiestení pritlačenia lisovníka na dobu 48 hodín vznikne V dutine ložiskového telesa rovnomerné homogénne prichytená vrstva polytetrafluoretylénu tvaru dutého guloveho vrchlíka.Z doskového polotovaru z poly-acetálu o hrúbke 4 1 on 1, ktorý bol vopred na jednej ploche aktivovaný BSO/o-ným roztokom kyseliny fosforečnej, sa vyreže obdlžnik rozmerov 375 X 235 mm, ktorý sa opatri vrstvou adhezíva pripraveného zmiešaním 100 hmot.dielov epoxidovej živice CHS Epoxi 110 s.24 hmot. dielmi tvrdidla CHS Aminoamid D 500 a položí na ložiskové teleso tvaru dutého zrezaného valca zhotoveneho z hliníkovej zliatiny dĺžky 375 mm a p-olomeru zakrivenia d 150 mm. Podobne adhezívom sa opatrí aj dutá valcovitá časť ložiskového telesa. Živicou opatrené povrchy polyacetálu a ložiskoveho telesa sa na seba položia a tlakom lisovníka tvaru zrezaného valca sa polyacetalová doska vlisuje do dutej časti ložiskového telesa. Zaistením lisovníka v za 6lisovanom stave a aplikov-aním tlaku 8 až 15 MPa počas 30 hodín vznikne ložiskové teleso s pevne vlepenou kĺznou vrstvou tvaru dutého zrezaného valca.Na poplastovanie radiáine - axiálneho kĺzneho ložiska vagónového podvozku, ktorého panva má tvar dutého guľového vrchlíka bola použitá doska z PA 6 o hrúbke 7 milimetrov, ktorá bola vopred na jednej ploche aktivovaná alkoholovým roztokom fenoliormaldehydového kondenzátu, ktorý je dostupný pod označením lepidlo FB 6115. Po odparení rozpúšťadla aktivátora a vyhriati dosky na teplotu 55 až 60 °C po dobu 15 min sa z dosky vyreže kruhový prirez priemeru 350 mm na ktorý bola nanesená vrstva adhezíva pripraveného zmiešaním 60 hmot. dielov živice Epoxydehet 1/4 KD v.v. a 30 hmot. dielov CHS-Epamin 30/60 a položí sa na odliatok telesa ložiska vagónového podvozku tvaru dutého gulového vrchlíka o polornere zakrivenia 200 mm a hĺbke 160 mm,ktorého dutina bola vopred odmastená a opatrená rovnakým druhom adhezíva. Pokial je adhezivum v tekutom stave sa oba lepené povrchy položia adhezívom opatrenou stranou oproti sebe a pri teplote miestnosti sa stlačia silou rovnou polovine hmotnosti skrine vagóna prostredníctvom ložiskového čapu tvaru vydutého gulového vrchlíka počas montáže vagóna na podvozok. V tomto zalisovanom stave ostáva plast aj po vytvrdnutí adhezíva.Spôsob poplastoviania členitých podkladov vrstvou nepoiarnej a obtiažne lepivej makromolekulovej látky na báze polytetrafluóretylénu, polyoxymetylénu, polyacetálov a polyamidov pomocou adnhezíva na báze epoxidových živíc, vyznačujúci sa tým, že na aktivovaný povrch dosky z plastu o hrúbke 0,5 až 10 mm a na tvarovo členitý povrch sa nanesie vrstva adheziva, na obe plochy sapôsobí tlakom 8 až 25 MPa prostredníctvom lisovníka, ktorý má tvar negatívu členitého povrchu po dobu vytvrdzovania adhezíva pri teplote 10 až 40 °C, pričom vytvarovanie dosky z plastu do tvaru členitého podkladu a pripevnenie dosky z plastu na povrch členítého podkladu prebieha súčasne v jednej operácií.

MPK / Značky

MPK: B29C 27/30, B29C 27/14

Značky: spôsob, poplastovania, podkladov, členitých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-235205-sposob-poplastovania-clenitych-podkladov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob poplastovania členitých podkladov</a>

Podobne patenty