Klzná podložka so samonastaviteľným účinkom

Číslo patentu: 234866

Dátum: 15.01.1987

Autor: Urban Cyril

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Klzná podložka je určená na prenos zaťaženia medzi vzájomne posuvnými časťami mechanizmu, napríklad výložníka. Za účelom využitia celej stykovej plochy klznej podložky (1) je táto uložená výkyvne na podložkovom čape (2), čo jej zaručuje prispôsobenie sa okamžitému tvaru a polohe výložníka. Po opotrebení klznej plochy stačí klznú podložku pootočiť do ďalšej polohy. Využitie vynálezu je možné v stavbe dopravných a manipulačných zariadení pre všetky odvetvia národného hospodárstva.

Text

Pozerať všetko

i 75) MIMI Intim URBAN CYRIL ing., ORAVSKÝ PODZÁMOK(54) Klzná podložka so samonastaviteľným účinkomI i I Klzná podložka je určená na prenos zaťaženia medzi vzájomne posuvnými časťami vmechanlzmu, napríklad výložníka. Za účelom využitia dalej stykovej plochy klznej podložky 1 je táto uložená výkywne .na podložkovom čape 2, čo jej zaručuje prispôsobenie sa okamžitému tvaru .a polohe výložnika. Po opot-rebení klznej .plochy stačí klznú podložku pootočiť do ďalšej polohy. Využitie vynálezu je možné v stavbe dopravných a manipulačných zariadení pre všetky odvetvia národného hospodárstva.vynález rieši klznou podložku so samonastavitelným účinkom pre styk dvoch vzájomne pohyblivých súčastí mechanizmu podNa tento účel slúžia doteraz rôzne technické riešenia. Kla-.dky kruhového prierezu,uložené na čape prostredníctvom kizných alebo valivých ložIsk, majú aj v prípade správnej funkcie .nepriaznivý účinok na tvar pohybujúcej sa súčasti. Vy-soký Imerný tlak v mieste priasmkového styku, vedie k otlače.niu povrchu pohyblivewj súčasti a k jej tvarovým zmenám. U výložnikov sa často prejavujú tieto zmeny celkovou def-ormäcion a zakrivením výložníka, V dôsledku rozvalcovania stykovej plochy. Klzné vložky, uložené vo vhodne upravených lôžkach jednej zo súčastí, znižujú .sice menný tlak .na ünosnú mieru, ale neumožňujú prispôsobenie sa vložky tvaru tpohyvblivej súčasti, zmenené.mu zataženiim. To opäť vedie k priaimkové mu styku na hrane vložky a k jejmrýchleĺPodstata výnáiezu riešiaceho styk dvoch vzájomne pohyblivých súčastí mechanizmu pod zaťažením spočíva v tom, že podložkavý čap, vsunutý v prvej súčasti, tvorí lôžko pre klznú podložku, ktorá je vs druhou časvýhodou klzn-ej podložky so samonastaviteľným účinkom podľa vynálezu je zaistenie nízkeho merného tlaku v styku dvoch vzajomne pohyblivýoh súčasti aj v pripade zmeny ich vzájomnej polohy pod účinkom zaťaženia. Po opotrebeni kliznej plochy stačí podložku -pootočiť na rneopot-rehenú plochu a vzájomná poloha súčastí sa upraví do pôvodného lstavu.Na pripojenom výkrese je znázornená klzná podložka so samonastaviteľrným účinkom ipodľa vynálezu a jej funkčné. časti. Na obr. la je pohlad na celkové usporiadanie-dvoch vzájomne poahyblivých súčastí výložnika, na obr. lb rez vrohnou aj spodnou klznou podložkou aich uložením. Na obr. za, na obr. 2 h a na obr. zo je znázornený rôzny tvar klzných podložiek.Klzná podložka 1 zhotovená z amateriálu s dobrými klznýlmi vlastnosťami je uložená na podložnom čape 2, ktorý je upevnený v prvej súčasti 3, po-hybujúcej sa voči druhej súčasti 4 -sklzom v stykovej ploche. 0 -možnosti zámeny uloženia klzneçj podložky 1 v.prvej súčasti 3 a .druhej súčasti 4 »svedčí spodné uloženie výložníka. Tvar kliznej podložky 1 podľa obr. 2 «b umožňu-je znížiť výšku výložníka v mieste luloženia.Klzrná podložka so samonastavitelným úIčinknom slúžiaca ako medzikus v styku dvoch vzájomne pohyblivých súčastí mechanizmu,vyznačlujúca sa týnm, že podložkový čap 2vsunutý v prvej súčasti (3) tvori lôžko pre vkl-znú podložku 1, ktora je s druhou súčasťou 4 mechanizmu v plošnom styku.

MPK / Značky

MPK: F16S 1/14

Značky: samonastaviteľným, účinkom, klzná, podložka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-234866-klzna-podlozka-so-samonastavitelnym-ucinkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klzná podložka so samonastaviteľným účinkom</a>

Podobne patenty