Pohyblivý ovládací panel predovšetkým k tvárniacim a obrábacím strojom

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nosná časť, ku ktorej je pripojený ovládací panel zostává najmenej z dvoch ramien, vo vnútornom profile, ktorých je uložené vedenie ovládacieho panelu, pričom každé nasledujúce rameno je otočne uložené v predchádzajúcom ramene alebo ráme stroja.

Text

Pozerať všetko

šíěąijćiíššląřš gnoms VYNÄlE zu meansiK AUTORSKÉMU OSVEDČENIU m m 51 Int. CL23 Právo prednosti od 15 09 82 Mezinárodní strojírenský veletrh BRNO 1982ÚRAD mo VYNALEIY « A m 45 Vydane 15 01 37Autor vynálezu PALIDER JÁN ing., BREZNO, LEHOTSKÝ FRANTIŠEK dípl. tech., BREZNORELEŠ LADISLAVL BREgNO, SIVČÄK AN dip 1.tech., VALASKA,KAMARÁS JOZEF, VALASKA, GRONE EMIL ing., VALASKA54 Pohyhlivý ovládací panel predovšełkým k tvârniacim a nbrábacim strojomNosná časť, ku ktorej je pripojený ovládacI piaenel zostáva najmenej z dVGCh remien,vo vnútornom profile, ktorých je uložené vedenie ovládacleho panelu, pričom každé nasledujúce rameno je otočne uložené v predchádzajúcom ramene alebo ráme stro ja.3 Vynález sa týka pohyblivého ovláadlacieho panelu predovšetkým k tváirniacim a obrábwacim strojom. ovládacie panely sú ulmiełsňlované priamo na čelnej doske stroja pevne, alebo na dvojkĺhovom ramene. Pracovník pri mialnripulácii s materiálom, napriklad pri strihaní p-leohu,musí pri prestalvovani dorazového pravítka,alebo pri prestavovani zmeny funkcie stracja na ovládacom paneli obchádzat materiál,s ktorým manipuluje a prechádzať k ovládlaoiemu panelu úmiestnenému priamo na stroji. čiastočne toto prechá-dzainie odstra ňuje dvojkĺbové rameno. jeho nevýhoda je, že irotmelnlo umložñu-.je premiestňovtalnaie ovládacieho panelu len po krwžnici o polomere dĺžky rameno, čo nie je vždy optimálna poloha pre obslúhujúcełio pracovníka.Tieto nedostatky odstraňuje pohyblivý -ovlddací panel predovšetkým k tvárniacim a obrábacím strojom pozostávajúci z pohyblivej nosnej časti, ku ktorej je pripojený ovládací panel podľa vynálezu, ktorý je riešený tak, že nosné časť pozostáva najmenej z dvoch. ramien, pričom vo vnútri ich.proIfi-lu je úložné vedenie ovládacieho. panelu, pričom každé nasledujúce rarneiro je otočne uložené v predchádzajúca-m ramene, ralebo v ráme stroja. Ramenä sú navzajom spojené puzdrom pripojeoým pevne k jednému z ramien, v puzdre sú ložiská,medzi ktorými. je vymedzovaci a zároveň brzd-iaci krúžok, a v ložiskách je uložený dutý čep pevne spojený s druhým rarmenom.Aby sa zamedzilo lotá.č~aniu ramene okolo osi uloženia stále jedným smerom, čo by malo za následok prekrútenie a pretrhnutie vedenia onvlád-ascieho panelu, je použitá zarážka s výhodou vytvorená kolikoro V čape jedného ramena a výčnelkoim v puzdre druheho ramena. Hasmena sú s výhodou vytvorené z obdlžnilçového profilu a pri počte ramien minimálne tri je možne prvé rameno upevniť pevne na rám stroja.Riešenie podľa vynálezu má tú výhodu,že umožňuje pohyb panelu po celej ploche, ktorá je vymedzené kružoicou o polomąelre, ktorý sa rovná súčtu vzdialenosti oo otočných spojeni. Ovládací panel sa lahko môže pohybovať všetkými smermi vo vymedzene ploche.Vedenie ovladaciehuo panelu je umiestnené vo vnútri profilu ramena., ktoré je konštrukčne riešené tak, aby bolo vedenie namáhané na krut a nie na čistý ohyb, aby nedošlo k prerušeniu vredenina.vynález je zobrazený na priloženom výkrese.V ráme stroja 1 je otvor, ktorý má z vnútornej strany upchávkovú vývodku. Z ~druhej strany je pomocou .skrutiek a podložiąek uchytenie .rameno 2, ktoré má. obdĺžnikolvý prierez. V ramene 2 je skrutkami nchytené puzdro 3, v ktorom sú uložené ložiská 4, vymedznvaci krúžok 5 a. sú zaistené poistnýnm krúžkom B, V ložisjkách 4 je uložený dutý čap 7 s kolikorn 8, vymedzovacim a zároveň brzdn-ým krúžkom 9, ktorý je medzi ložiskami. Na tento krúžok 9 tlači slrrutka Ill, uložená V puzdre 3. Ložiská 4 sú poistené nia dutom čape 7 poistným krúžkom 11. Čap 7 je pevne spojený skrutklarni a podložkami 12 s ramenom 13. Ramneno 13 je uzatvorené vekom a na. druhom konci je wchytueny ČEllp~ 14 s ložiskami a puzdrom 15 ako v predchádzajúcom spojení. Puzdro 15 je skirutkami a podložkaml 16 spojené s rameoom 17, ktoré má nia oboch kon-Cech veka. Na druhej stralne otvorom v ramene 17 prechádza rúrka 18, ktorá má na jednrej strane prirubu a otvor k.olm-ý na slvoju os a- na druhej strane končí čapom a ložiskami uloženými ako v predchádzajúcom spojenís puzdrom 19, ktoré je pevne spoje-né .s ovlá dacim panel-om 20.1. Pohyblivý »ovládací panel predovšetkým k tvárniaucilm a obräwbacim strojom pozostávajúci z po-hyblivej nosnej časti, ku ktorej je pripojený ovládací panel, vyzn-ačujúci sa tým, že nosná čxast je zostavené najmenej -z dvoch I 5.1 IIl.ĺEíIlą, vo vnútornom profile, ktorých je uložené vedenie ovladaciehvo panelu 20, pTlČClm každé nasledujúce rameno je. -oltočoe uložené v predchádzajúcom ramene ailiebo~ räime stroja 1.2. Pohyblivý ovládací panel podľa bodu 1, vyznvačujúci sa tým, že rajmená sú navzájom spojené puzdrom 3 pripojenýrm pevne k jednému z namiewn 2, V ktorom je uložený dutý člap 7, pevne spojený s druhýtm ramenom 13.3. Pohyblivý ovládací panel podľa bodov 1 a 2, vyznalčujúci sa tým, že dutý čap 7 s kolikom 8 je uložený v ložísk-dich 4,uložených v puzdre 3, .medzi ktorými je umiestnený vvmedzovaci a zároveň brzdný krúžok 91.4. Pohybli-vý ovládací panel podľa bodov 1 -aiž 3, vyznečujúci sa tým, že nemenia 2,13, 17 sú vytvorená z obdlžnikovébo profilu.5. Pohyblivý ovládací panel podla bodov 1 až 4, vyznečujúci sa tým, že pri minimálnomi počte troch ralrnien je prvé rameno 2 uložené pevne ak rálmu stroja 1.

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/10

Značky: panel, strojom, pohyblivý, ovládací, obrábacím, tvárniacim, predovšetkým

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-234806-pohyblivy-ovladaci-panel-predovsetkym-k-tvarniacim-a-obrabacim-strojom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivý ovládací panel predovšetkým k tvárniacim a obrábacím strojom</a>

Podobne patenty