Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého

Číslo patentu: 233249

Dátum: 17.04.1987

Autori: Špilár Jozef, Rykr Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého má konce spojené príložkou, ktorá je tvorená aspoň z jedného kovového pásika a zasahuje do pozdĺžnej drážky vytvorenej na vonkajšom povrchu statorového zväzku. Tým sa ušetrí technologická operácia, vŕtanie otvoru a kolík, vytvorenie otvoru dierového zvaru, elektrická energia pre zvarovanie.

Text

Pozerať všetko

Amomnilçzu šumu JOZEF ing., RYKR VLADIMÍR ing., KOŠICE(54) Skruioný plochový plášť elektrického stroja točivúhoí Skruženž plechový plášť elektrického stroja toč vého mákonce spojená priložkou, ktoré je tvorená aspon z jedného kovového pásika n zasahuje do posdlžnej drálky vytvoregej na vonknjäom povrchu gtatorováho Ivnzku.Tým sa ušetrí technologickú operácia. vŕtsnie otvoru n kolik, vytvorenie otvoru dierověho zvaru, elektrická energia pre zvarovanie.Vynález se týka skrułenáho plechovćho plášte elektrického stroja točivćho, tesne obopinejúceho stetorový vizok s koncani pláäťe spojenyni prílolkou.Zeistenie stntorováho zväzku elektricklho stroje točivého v pláäti plechovej kostry je obvykle zebezpečeni kelikon, naraseným do otvoru navŕinnćho súčasne do plášte a statoroviho zväzku alebo dierovýn nveron.Nevýhodou uvedených spôsobov zaistenie stetorovího zväzku je, že se jedná vždy o eunoetetnú operáciu neviec, pričom pri pouliti veru dochádza k poškodeniu povrchovej úpravy plášť kostry I ĺullej nežiedúcej spotrebe elektrickej energie.Ďeläim nlnym riešením zaistenia słatorověho evízku elektrického stroje točivćho je spojenie koncov skružendho pleehovóho plášť preplútovenin, čin sa vytvorí výstupok znpndejúci do drllky vytvorenej v stetorovon zvĺsku. U tohoto riešenie je nutné vytvoriť u jednáho z koncov pltäťu prelis, čo je pri sdriovej výrobe skruäeného plásťa technologicky náročná. «Vyššie uvedená nevýhody sú odstránené u riešenie skruženého plechověho pláäťe podľa vynelszu, kterého podstate spočíva v tom, že priloške je tvorená aspoň jedným kovovým púsikom zesahujúcin do pozdĺžnej drážky vytvorenej na vonkejäom povrchu stetorovćho zvšeku.Riešením akruženâho plechovóho plääťe podľa vynilezu se äniži precnosť, tzj. znížise počet technologických operácii, uspori sa vŕtenie otvoru a kolik, pripadne vytvorenie otvoru dierovćho veru A elektrickú energie pre zvarovenie.Ne pripojenom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia podľa vynálezu v priečnom reze. Skružený plechový plášť 1 znázornený na obrázku má konce 11 spojená priložkou g vytvorsnou z espoň jedného kovového pásike. Rríložka 2 zasahuje do pozdlžnsj drážky 1vytvorenej na vonkajšom povrchu stetorovćho zväzku A. K tomuto účelu je výhodná využiť sponkoveciu drážku stetorověho zvízku 1.ŕlnnnmnr vtvuámązu Ď , 1. Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého, tesne oňopinajúci stetorovýI zväzok s konceni plášte spojenými priloäkou, vyznačujúci sa tým, že príložka (2) jetvorená aspoň jednyn kovovým pásikom zesehujúcim do poadĺžnej drážky (3) vytvorenej na vonkejěon povrchu stetorověho zväzku (4).2. Skruiený pleonový plášť podľa bodu I, vyznačujúci se tým, že priložte (2) je s koncani (11) plechovćho plášte (1),spojená zvarom.3. Skruiený plechový plášť podľa bodu I, vyznsčujúci sa tým, že pozdĺžna drážke (3) je tvorená sponkovecou drálkou stetorového zvĺzku (4).

MPK / Značky

MPK: H02K 5/04

Značky: stroja, plechový, skružený, točivého, plášť, elektrického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-233249-skruzeny-plechovy-plast-elektrickeho-stroja-tociveho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skružený plechový plášť elektrického stroja točivého</a>

Podobne patenty