Ovládací a diagnostická jednotka zkušebního stroje na valivá ložiska

Číslo patentu: 232825

Dátum: 15.01.1987

Autor: Rathuský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení je určeno pro zkušební stroje valivých ložisek. Sestává z pracovního ústrojí umístěného nad mechanickou částí zkušebního stroje v nosné konstrukci přichycené k stojinám opatřeným na spodních koncích polohovacími prvky, jimiž jsou připojeny k frémě mechanické části nebo k podkladu zkušebního stroje. Zařízení je použitelné ve zkušebnách valivých ložisek.

Text

Pozerať všetko

0 MB PRO WNAUY (451 Vydáno 15 01 87 A omnvv.64 Ovládací a diagnostické jednotka zkušebuího stroie na valivâ ložiska1 I Zařízení je určeno. pro zkušební stroje va livých ložisek. sestava z pracovního ústrojípolohovacími prvky, jimíž jsou připojeny kumístěného nad mechanickou částí zkušebního stroje v nosné konstrukcí přichycené k stojinán opatřeným na spodních koncíchfrémě mechanické částí nebo k podkladu zkušebníhu stroje. Zařízení je použitelná ve zkušebnách valivých ložiselí.3 vynález řeší ovládací a diagnostickou jed. noťku zkušebního stroje pro valivá ložiska.zkušební stroje pro valivá ložiska. pozůstávałjí jednak z mechanické části, jednak ze zařízení k ovládání a k diagnostice. V tomto zařízení jsou umístěny jednotlivé ovládací prvky, dáäie signalizační a jisticí prvky spolu s měřicími a registrawčními přístroji. Toto ovládací a diagnostické zařízení je tvořeno vice dílčími skupinami, nebo tvoří celek a je převážně umístěno mimo mechanické části zkušebního stroje nebo je výjimečně uchyceno na vrchní nebo boční částí tohoto stroje. Umístění mimo zkušební stroj vyžaduje značné zvětšení zastavěného půdorysrného prostoru zk-ušebny. Uohycení přímo na stroji se »pronjevuje zhoršením funkce citlinvých měřicíoh a registračních přístrojů. Násleďkem přenášených vibrací od zkušebnĺho stroje vzniká také značná poruchovost těchto při-strojů.Uváděné nevýhody odstraňuje ve značné míře ovládací a diagnostické jednotka zkušebního stroje s pracovním ústrojím s ovládacími, měřicítni, signalizačními, jistícími a dia-gmostickými prvky podle vynáilełzu, jejíž podstata spočíva v tom, že pracovni ústrojí je umístěno »oddelené nad mechanickou čás.tízkušeebního stroje a je zarbuidováno v nos né konstrukcí příchycené ke stojinätn Stojiny spoičíverjí na podkladu zkušebního stroje spolu s mechanickou částí a jsou na frémě mechanické části nebo na podklad-u zkušebwnísho stroje ustaveny prostřednictvím p 0 lohovacích prvků. Další podstata vynálezu je v tom, že na nosné konstrukcí je upevneno hr-clilo .a na mechanické části nástavec k průchodu propojovacích prvků. Hrdlo a nástavec do sebe vzájemné s vůlí zasahují amezi nimi je uspořádán pružný člen. Ovládací jednotkou podle vvnálezu je dosaženo podstatné de-lší životnosti měři-cích přístro-jü, mnohem přesnějšiho ozdčítání měřených veličín a snazší obsluhy a údržby.. Kromě toho zaujíma celé zařízení značnémenší zastavěny prostor zkušebny.Zařízení podle vvnálezu je znázorněno na výkresu, na němž je schematicky nárysný pohled .na celkové uspořádání.Pracovní ústrojí 1 s ovládacírni, měřicími,signalízačními, jístícími a diagnostickými prvky je umistěno odděleně .nad mechanickou částí 2 zk-ušebního stroje a je zabudovano v nosné konstrukci 3. Nosná konstrukce 3 je přicłhycena ke stoji-nám 4, například prostřednictvím šroubového spojení 5. Sto jiny 4 spočívaijí na podkladu B zkušebního.stroje spolu s frémou 8 mechanické části 2 a jsou na frémě 8 nebo podkladu 6 zkušebního stroje přípo-jeny pomocí polohovacích prvků 7 sestávajícich ve znázorněném uspořádání z oboustranně osazených svorníků s přítažný-mi matícemí. Polohovací prvky 7 mohou být tvořeny například tpryžovým silentbrlokem s čelními šrouby, šroubem s inaticí, vloženým pružným nebo pevným tvaroVým členem, například čepem a objímkou a Ipodobně. Na nosné konstrukcí 3 je upevněno hradlo 1 D a na mechanioké části 2nástavec 11 k průchodu nezakreslených pro pojovacích pr-vků, zejména elektrických vodičů. Hrdlo lll a nástavec 11 do sebe vzájemně s vůlí zasahují. Mezi .hrdlom 10 a nástavcem 11 je uspořá-dán pružný člen 9. Tento pružný člen 9 může být tvořen prvžovýum kroužkem, tvarovym kroužkem z plastické hmoty, plochou vlnovcovou. pružirnou a podobné. v --1. Ovládací a diagnostické jednotka zkušebního stroje najvailiváv ložiska s pracovním ústrojim .opatřeným ovládacími, měřicími,signalizačními, jisticími a diagnostícikými prvky,.vyznačgenyá tim. že pracovní ústrojí 1 umístěnêfjodděleně nad mechanickou částí 2 z .ušebuního stroje je upevněno v nosnékonštrukci 3 přichycené k stojinám 4, které epočívají spolu s mechanickou částí 2 na podkladu 6 zkušebního stroje a které js-ou prostřednictvím polohovacíc-h prvků 7 ustaveuny na frémě. (8) mechanické části 2 nebo na podkladu B zkušebního- stroje. . .2. Ovládací a diagnostické jednotka podle bodu 1, vyznačená tím, že na nosné konstrukcí 3 je upevneno hrdlo 10 a na mechanické části 2 nástavec 11, pro průchod propojovacích prvků, přičemž hrdlo 10 a nástavec 11 do sebe vzájemné s vůlí zasahujjí a mezi nimi je uspořádán

MPK / Značky

MPK: G01M 13/04

Značky: valivá, ovládací, ložiska, zkušebního, jednotka, stroje, diagnostická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-232825-ovladaci-a-diagnosticka-jednotka-zkusebniho-stroje-na-valiva-loziska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládací a diagnostická jednotka zkušebního stroje na valivá ložiska</a>

Podobne patenty