Upevnenie drapáka na násade pracovného stroja

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka konštrukčného riešenia upevnenia drapáka na násade mobilného pracovného stroja, umožňujúceho jeho ovládanie v rovine kývania jeho násady. Upevnenie drapáka je vytvorené zo stojana, ktorý tvorí nosnú konštrukciu drapáka, a ktorý je výkyvne upevnený na násade pracovného stroja. Na násade je upevnený priamočiary hydromotor, ktorého piestnica je otočne spojená s váhadlom kyvne uloženým na násade a otočne spojeným s jedným koncom páky. Druhý koniec páky je otočne spojený so stojanom.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálmsu IÁNOŠÍK JOZEF, BOBOT, BRINDZA JAROSLAV ing.,DUBNICA nad Váhom, BEĎAČ JOZEF, KUČERA ÁN ing., NOVÁ DUBNICA, ŠVANČARA ANTON ing., DUBNICA nad Váhom54 Upevnenie drapáka na násade pracovného strojavynález sa týka konštrukčného riešenia upevnenia drapáka na násade mobilného pracovného stroja, umožňujúceho jeho ovládarníe v rovine kývania jeho násady. Upevnenie drapáka je vytvorené zo stojana, ktorý tvorí nosnü konštrukciu drapáka, a ktorý je výkyvne opevnený lna násade pracovného stroja. Na násade je upevnený priamočiary hydromotor, ktorého piestnica je otočne spojená s váhadlom kyvzne uloženým na násade a otočne spojeným s jedným koncom páky. Druhý koniec páky je otočne spojený so stojanom. v ivynález sa týka konštrukčného riešenia upevnenia drapáka na násade mobilného pracovného stroja, umožňujúceho jeho ovládanie v rovine kývania násady.V súčasnej dobe sa drapáky upevňujú na násadu pracovného stroja vollne, pomocou krížoveho kĺbu. Takéto upevnenie neu-možňuje počas pracovného procesu manipulovat s drapákom v rovine kývania násady. Naviac tým, že krížový kĺb umožňuje, aby sa drapák počas práce rozkýval, sťažuje sa pri naberani a vykladaní materiálu ustavenie drapáka do žiadaného miesta.Uvedené nevýhody odstraňuje upevnenie drapáka na Inásade pracovného stroja, vytvorené zo stojana, ktorý tvorí nosnú konštrukciu drapáka a ktorý je výkyvne upevnený na nasade pracovného stroja podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na násade je upevnený priamočiary hydromotor, ktorého. piestnica je otočne spojená s vahadlom, kyvne uloženým na násade a otočne spojeným s pákou, ktorá je otočne spojená so stojanom.Výhodou takéhoto upevnenia drapáka na násade pracovného stroja je, že umožňuje zabezpečiť manipuláciu s drapákom v rovine kývania násaądy. Pomocou priamočiareho hydro-motora, vahadla a páky sa môže dra 4pák ustarvit V ľubovoľnej polohe medzi dorazmi, čím sa zlepší manipulácia, skrátia sa časy na »nakladanie a vykladanie, zväčší sa vodorovný a výškový dosah pracovného stroja opatreného drapákom.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia upevnenia drapaka na. násade pracovného stroja podľa vynálezu.Nosnü konštrukciu dretpáka tvorí stojan 1,ktorý je v-ýkyvne opevnený na násade 2 pracovného stroja. Na násade 2 je upevnený priamočiary hydromotor 3, ktorého piestnica 4 je otočne spojená s vahadlom 5 kyvne uloženým na násade 2. Vahadio 5 je dalej otočne spojené s jedným koncom páky B, ktorej druhý koniec je otočne spojený so stojanom 1.Počas prevádzky pracovného stroja sa pohyb piestnice 4 priamočiareho hydromotora 3 prenáša cez vahadlo 5 a páku 6 na stojan 1, kt-orý sa vplyvom silového pôsobenia priamočiareho hydromotora 3 vykyv-uje okolo čapu, pomocou ktorého je stojan 1 spojený s násadou 2 pracovného stroja. Spolu so stojanom 1 sa potom v rovine kývania pohybuje tiež drapák, ktorý je takto možné ustavit V závislosti od pohybu piestnice 4 v ľubovoľnej pracovnej polohe.Upevneníe drapáka na násade pracovného stroja, vytvorené zo stojana, ktorý trvorí nosnú konštrukciu drapáka a ktorý je výkyvne upevnený na násade pracovného stroja v-yzn-ačujúce sa tým, že na rnásade 2 je upevnený priamočiary hy-drom-otor 3, kto rého piestnica 4 je otočne spojená s vahadlom 5 kyvvne uloženým na násade 2 a otočne spojenýní s jedným koncom páky 6, ktorej druhý koniec je otočne spojený so stojanom 1.

MPK / Značky

MPK: E02F 3/44

Značky: pracovného, upevnenie, stroja, násade, drapáka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-232645-upevnenie-drapaka-na-nasade-pracovneho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevnenie drapáka na násade pracovného stroja</a>

Podobne patenty