Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Koncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenie absorpčných vlastností vlákien, zníženie Youngovho modulu a zvýšenie účinkov modifikátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. mol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 % polyetylénoxidu s rel. hmot. 600 až 35 000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotností.

Text

Pozerať všetko

vinu no vvNAmY oajĺvyVydané 15 12 8654 Koncentráty polyelylénoxidnv pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkovKoncentráty polyetylénoxidov pre zlepšenle absor-pčmých vlastností vlákien, zníženie Young-ovho modulu a zvýšenie účinkov m 0 difíkátorov pre povrchové farbenie polypropylénových vlákien pozostávajú z 80 až 98 percent hmot. polypropylénu s rel. rnol. hmot. 30 000 až 200 000 a 2 až 20 polyetylenoxidu s rel. hmot. 600 až 35000, prípadne zo zmesi polyetylénoxidov rôznych rel. mol. hmotnostLvynález sa týka koncentrátov polyetylénoxidov pre výrobu polypropylénových vlákien, ktorých prídavok do vláknotnvorného polypropylénu upravuje a zlepšuje niektoré úžitková vlastnosti vyrobených vlákien.Príprava vlákien s upravovanými vlastnosťami si vyžaduje zabudovanie rôznych prísad do hmoty vlákna. Pridávanie prísad v požadovanej koncentrácii priamo do polyméru pri jeho výrobe na velkokapacitnýchzariadeniach s relatívne malým miešacím, účinkom je spojené so zvýšením odpadu pri čistení zariadení pri prechode na bežnú výrobu, pripadne so zhoršeným rozdelením pridávanej pri-sady v hmota vyrobeného polyméru.Uvedené nedostatky rieši vynález, podľa ktorého pridávanie polyetylénoxidov do filmo- alebo vláknotvorného polypropylénu sa výhodnejšie prevádza pomocou koncentrátu polyetylénoxidov, podľa tohoto vynálezu, po.zostávajúceho z 80 až 98 0/0 hmot. polypropylénu s rel. mol. hmotnosťou 30000 až 200000, 2 až 20 0/0 hmot. polyetylénoxidu s relatívnou mol. hmot. 600 .až 35 000, pripadne ich zmesi, ako aj prípadne 0,05 až 5 0/0 hmot. stabilizátorov.Spôsob výroby koncentrátu .podľa vynálezu spočíva v tom, že násada .práškového polypropylénu a kvapalného, alebo pevného práškového polyetylénoxidu podľa rel. mol. hmotnosti a príadne aj stabilizátora sa mieša v rýchlobežnej imiešačke, pripravená zmes sa vedie do taviaceho zariadenia, kde sa taví, mieša a hnetie pri teplote 120 až 280 ° Celsia, prípadne odplyňuje, alebo vákuuje a nakoniec sa vytvaruje na pozdĺžny útvar,ktorý sa prevedie na granulát.Zistili sme, že .prídavok polyetylénoxidov do hmoty polypropylénových vlákien V priebehu ich zvlákňovania z taveniny vedie k úprave niektorých ich vlastností čo kladne ovplyvňuje ich vhodnost pre zvolené aplikácie. Prídavok polyetylénoxidu do hmoty polypropy 1 énového~ vlákna spôsobuje rozvolnenie jeho- fibrilárnej štruktúry, čím sa ulahčuje napr. difúzia farbív do vlákna a tým zvyšuje účinok modifikácie pre povrchové farbenie pomocou Ni-zlúčenín podľa čs. A 0 185 006, alebo pomocou aminického dusíkatého modifikátora podla čs. AO 219 176. Prídaivok polyetylénoxidu svojím účinkom zlepšuje adsorpčné i absorpčné vlastnosti POP vlákna a tým ho umožňuje výhodne použiť napr. ako náplň cigaretových filtrov, podla Čs. AO 196 654.Prídavok polyetylénoxidu do hmoty POP vlákna ďalej ovplyvňuje Yo-ungov modul nedlžených vlákien a spôsobuje nárast maximälneho dĺžiacieho pomeru, čím umožňuje ovplyvňovať spracovatelnoist týchto vlákien hlavne v operácii dĺženia.N.a rýchlomiešačke sa -miešaním po dobu 5 minút ,pripraví homogénna zmes práškovitého polypropylénu o ITT 10,7 g/10- min. s 15 percenty hmot. práškovitého polyetylénoxidu o rel. molekulovej hmotnosti 6000. Zmes z rýchlomiešačky sa previedla do šestzónového dvojvretenového hnetaco-taviaceho zariadenia s nasledujúcim teplotným režimom na ohrievacich zónach .počínajúc od vstupu 240, 240, 150, 150, 220, 220 °C. Tavenina sa na výstupe zo zariadenia vytláča do vody vo forme strún, ktoré sa po ochladení sekali na dnvinu.Pripravený granulovaný koncentrát ,polyetylénoxidu bol použitý na úpravu vlastností polypropylénových konjugovaných vlákien pre náplň cigaretových filtrov podľa čs. AO 196 654. Cigaretové filtre vyrobené z vlákna upraveného prídavkom 1 0/0 hmotnostné polyetylelnoxidu vykazujú v porovnaní s neupravenými vláknami výrazne zvýšenú schopnost zachytáva-t dechtovité látky z predchádzajúceho cigaretového dymu.Za technologických podmienok ,podľa príkladu 1 bol ,pripravený koncentrát polyetylénoxidu o rel. mol. hmotnosti 20 000 s obsahom polyetylénoxidu v koncentráte 20 0/0 hmotnnostných.Na zvlákňovacom zariadení bolo pripravené vlákno s prídavkom koncenträtu polyetylenoxidu na obsah 1 0/0 hmotnostné polyeiylénoxidu v hmote pripraveného vlákna. Pri porovnaní z vláknom bez prídavku polyetylénoxidu došlo k zv-ýšeniu maximálneho dlžiaceho pomeru u nedĺženého vlákna o 12 percent a k zníženiu Youngovho modulu o 14 u vlákna upravovaného prídavkom p 0 lyetylénoxidu.Práškový izotaktický polyprojpylén s rel. mol. hmotnosťou 100 000 sa na rýclhlomiešačke mieša na homogénnu zmes s prídavkom 5 0/0 hmotnostných zmesi polyetyléxnoxidov,v ktorej polyetylénoxidy o rel. mol. hmotnosti 600 a 30 000 sú zastúpené V hmotnostnom pomere 1 z 1. Pripravené zmes sa vedie do taviaco-hnetacieho zariadenia s piatimi ohrevnými zónami, kde sa vypracováva pri nasledovnom teplotnom režime na ohrievacích zonach počínajúc od vstupu 270, 240,120, 120, 230 °C. Tavenilna sa na výstupe zariadenia vytláča do vody vo forme strán,ktoré sa po ochladeąní sekajú na drv-inu.Koncenträty polyetylénoxiclov .pre úpravu 30000 až 200000 a 2 až 20 0/0 hmot. polyvlastností polypropylénových vláknitých vý- etylénoxídu o rel. mol. hmotnosti 600 až robkov vyznačené tym, že obsahujú 80 až 35 000 prípadne ich ľubovolnej zmesí.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/20, C08L 23/12, D01F 6/06

Značky: výrobkov, úpravu, vlastností, polypropylénových, koncentráty, vláknitých, polyetylénoxidov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-232636-koncentraty-polyetylenoxidov-pre-upravu-vlastnosti-polypropylenovych-vlaknitych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentráty polyetylénoxidov pre úpravu vlastností polypropylénových vláknitých výrobkov</a>

Podobne patenty