Valivé ložisko, najmä pre vysoké otáčky

Číslo patentu: 232624

Dátum: 15.12.1986

Autori: Smatana Jozef, Varhaník Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka výrobného odboru valivé ložiská v odvetví strojárenstva. Rieši problém zvýšenia životnosti valivých ložísk pri vysokých otáčkach. Podstata spočíva v tom, že vonkajší a vnútorný krúžok ložiska majú po dve obežné dráhy, pričom medzi vonkajší a vnútorný krúžok sú vložené medzikrúžky s vytvarovanými vonkajšími a vnútornými obežnými dráhami, tvoriacimi dvojice s obežnými dráhami vonkajšieho a vnútorného krúžku a valivé telesá sa pohybujú vo všetkých takto vytvorených radách po rovnakých rozstupových priemeroch, ako je vyobrazené na pripojenom výkrese. Vynález je možné použiť napríklad pre uloženie rotorov spriadacich textilných strojov.

Text

Pozerať všetko

žäĺěñĺříľžiâiš POPIS VYNÁlEZU gçzbząv m, 11 111 I( AUTORSKEMU OSVEDČENIU751 Autor vynálezu SMATANA JOZEF ing., VARHANÍK STANISLAV ing., BYTČAV(54) Valivê ložiska, najmä pre vysoké otáčkyVywnález sa týka výrobného odboru valivé ložiská v odvetví stvrojánmnrtva. Rieši problém zvýšenia životnosti valivých ložísk pri výsokých otáčkach. Podstata spočíva v tom, že vonkajší a vnútorný krúžok ložiska majú po dve obežná dráhy, pričom medzi vonkajší a vnútorný krúžok sú vložené medzikrúžky s vytvarovanými vonkajšími a vnútornými obežmými dráhami, tv-oriaci-mi dvojice s obežný-mi dľáhami vonkajšieho a vnútorného krúžku a valivé telesá sa pohybujú vo všetkých takto vytvorených radáoh po rovnakých rozstupových priemernooh, ako je VYOĎTBJZBIIÉ na pripojernom výkrese. Vyvnález je možné použit nwaprikla-d.pre uloženie irotorov spriadacích textiinýoh strojov.Vynález sa týka valivého ložiska, určeného najmä pre vysoké otáčky.Doteraz známe valivé ložiská pre vysoké otáčky pozostávajú z vnútorného a vonkajšieho ksrúážku s jedným alebo dvomi radmi obežných dráh vedľa seba, v ktorých sa pohybujú valivé telesá. Vnútorný krúžok býva niekedy nahradený hriadeľom s vytvarovanými -obežnými dráhami. Životnosť te-jto konštrukcie je v podstate obmedzená kvalitou obežných dráh, valivých telies, klece a Imaziva. Dlamáhanie uvedených plôch a elementov rastie s rastom rýchlobež-nosti ložiska, ktorá je daná súčinom otáčok .a stredného priemeru uloženia. Pritom zmenšovanie rýchlobežnosti pri rkonšta-ntných otáčkach je možné len zmenšením priemerov obežných dráha valivých telies.Vyššie uvedené nedostatky sú v značnej miere odstránené ložiskom podľa vylnálezu,ktoreho podstatou je, že pozostáva. z vnútorného a vonkajšieho krúžku s obežnými dráhamí pre uloženie valivých telies, ktoré sú usporiadané V .radoch, pričom medzi vonkajší a vnútorný krúžok sú umiestnené dva medzikrúžky, z »ktorých každý má vytvarovanú jednu vonkajšiu obežnú dráhu a jednu vnútornú obežnú d-räihu. Vo valivom styku s valivými tele-sami sú v radoch ležiacioh v rovlnách kolmých k osi ložiska obež ná dráha vnútorného krúžku s vnútornouobežnou dráhou medzikrúžku a obežná l ráha vonkajšieho .krúžku s vonkajšou obežInou dráhou rmedzlkrúžklu. Rozstu.pové kružnice vo všetkých radoch majú rovnaký priemer.vytvorením valiveho uloženia s rovnakými rozstupovými priemermi pomocou vložených medzikrúžkov sa dosiahne dvojnásobný .valivý prevod medzi vonkajším a vnú 4torným krúžkom ložiska. Tým sa Idocieli, že pri zachovaní rozdielu otáčok medzi vonkajším a vnútorným krúžkom bude rýchlobežnost dvojíc vnútorný krúžok - medzikrúžok a medzikrúžok - vonkajší krúžok,približne polovičné, eko by bola pri zachovaní ,primerov obežných dráh vonkajšieho a vnútorného krúžku bez medzivkrúžkov. To má za následok menšie namáhanie jednotlivých elementov ložiska i jeho maziva a tým sa život-nosť takéhoto ložiska predĺži.Bríklad prevedenia ložiska podľa vynálezu je V reze znázornený na priloženom výkresue.Ložisko pozostáva z vnútorných krúžkov 1 s vytvarovanými vonkajšími obežnýmidráhami 5, vonkajšieho krúžku 2 s vnútonnými obežnými dráharmi 6, medzikrúžkov 3 s vonkajšími obežnými drálhami 7 a vnútornými obežnými dráha-mi 8, valivých telies 4 a krytov tesnenia 9.V zostave ložiska tvoria obežné dráhy 5 vnútorné-ho krúžku 1 dvojice s vnútornými obežnými dráhami 8 medzikrúžkov 3 a obežné dráhy 6 vonkajšieho krúžku 2 tvoria dvojice s vonkajšími obež-nýsmi dráhami 7 medzikrúžkov 3, pričom všetky dvojice majú rovnaké rozstupvové priemery. S takto vytvorenými dvojicalmi obežných dráh 5, 6, 7, 8 sú vo valivom kontakte valivé telesa 4. Tieto valivé telesá 4 môžu byt navzájom oddelené prepážkami klecí. Kryty 9 plnia funkciu tesnenia proti vnikaniu anečistôt a unikaniu mazivá z ložiska. Na vonnkajšom krúžku 2 je upravený alespoň j-eden otvor 10, zakrytý pružnou páskou 11.Ložisk-o podľa vynálezu je možné použiť napriklad v textilnom strojárstvo na uloženie spriadacich rotorov.1. Valivé ložisko, pozostávajúca z vnútorněćho a vonkajšieho krúžkvu, s ohežnými dráhaml pre uloženie valivých telies, najmä guličiek, ktoré .sú usporiadané v radoch a s výhodou navzájom oddelené prepážkuami klecí, vyznačené tým, že medzi vonkajší krúžok 2 a vnútorný krúžok 1 sú umiestnené dva medzikrúžky 3, z ktorých každý má vytvarovanú jednu vonkajšiu obežnú dráhn 7 a jednu vnútornú »osbežnú dráhu 8,kde pre valivý styk s valivými telesami 4 sú v radoch ležiacioh V rovinách kolmých k osi ložiska oproti sebe orientované obežná dráha 5 vnútorného krúžku 1 s vnútornou obežnou dráhou 8 mevdzikrúžku v 3 a obežná dráha (6) vonkajšieho krúžku 2 s vonkajšou obežnou dráhou 7medzikrúžku 3, pričom rozstupové krúžnice vo všetkých radoch majú rovnaký priemer.2. Valive ložisko podľa bodu 1, vyznačené tým, že na vonkajšom krúžku 2 je upravený aspoň jeden otvor 10, zakryttý pružnotu páskou .1.3. valivé ložisko podľa bodu 1, vyznačené tým, že vonkajší krúžok v 2 je po obldvvoch stranách opatrený tesneniami 91.4. Valivé ložisko podľa bodu 1, vyznačené tým, že krúžky 1, 2 sú tvorené z najmenej dvoc-h častí.5. Valivé ložisko podľa bodu 1, vyznerčené tým, že medzikrúžok 3 je vytvorený z najmenej dvoch častí.

MPK / Značky

MPK: F16C 19/08

Značky: otáčky, najmä, vysoké, valivé, ložisko

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-232624-valive-lozisko-najma-pre-vysoke-otacky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valivé ložisko, najmä pre vysoké otáčky</a>

Podobne patenty