Způsob aktivace jílových materiálů

Číslo patentu: 231830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šebek Vladimír, Malechová Věra

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález popisuje způsob aktivace jílových materiálů elektrickým polem. Jeho podstatou je vystavení materiálu účinku stejnosměrného nebo střídavého pole tak, že jím prochází proud od 0,08 do 18 A/dm2 exponovaného průřezu, přičemž maximální doba exposice se omezí dosažením teploty 110 °C. Tento způsob je možno uplatnit s výhodou před, v průběhu nebo po skončení aktivace odležením, mechanickým namáháním, přídavkem chemických činidel, ultrazvukovou energií nebo zvýšením teploty nad 20 °C.

Text

Pozerať všetko

(75 Am. vynílezu ŠEBEK VLADIMÍR ing., MALECHOVÁ VERA ing., KARLOVY vm(54) Způsob aktivaco nových materiálů.vynález pgpisuje způsob ąktivace jílových materiálů elektrickým polu. Jeho podstatou .je vystavení materiálu účinku stednosměrného nebo atřídnváho pole takú,že jim prochází groud od 0,08 do 18 A/dm exponovaného prů eau, přičemž maximální dobaoexpoaice se omezí dosnžonim teploty H 0 C. Tento způsob je možno uplatnits výhodou před, v průběhu nebo po akončení aktívnou odłeženim mechanickým namáháním, přidavkem chemických činidal,ultrazvuku ou energií nebo zvýšením teplo ty nad 20 C.231830 2 vynález ee týká Jílových materiálů, u nichž ae řeší ektivace pomocí expozice muteniriáiu elektrickým paletu. známé druhy oktivece jílových materiálů, např. chemická nebo me chanická, působí na jílová minerály vytvářením podmínek pro výměna íontů - volněji váu-ných převážně na hranách mikrokryntelů jílových mnteriálů. Tím ee doeáhne změny povrchové struktury, která je doprovázena zmänou množství molekulárně vázané vody, čímž ee výrazně znění i technologické vlastnosti jílů.Rast např. vaznoat, mění se vískozite auspenzí při etejném obeehu suäiny, nebo.botnavosn účinek aktivaoe závisí na množství a druhu vymäněných iontů. Podporuje se pododání vhodných solí nejčastěái mechanicky, tj.intenz 1 vním míaením, ,anätením nebo deleninaoí v suspenzí, obvykle ee eoučeeným zvýšením teploty. Tyto způeoby vyžadují pro velké mechanické síly zařízení s vysokou hmotností, cenou 1 .spotřebou energie.Nelze jimi také postihnout ve větší míře ionty 6 mezivrstevných prostoreoh kryetalů jílových minerálů, takže se nemohou plně podílet na zvýšení kvality uprevovnných jílü. V zahraničí se tento problém řeší zejména použitím energie ultrezvukových vln (áep. fíremní literatura uvádí až 600 W/kg). Použití elektrické energie ee omezuje na vysokofrekvenční zařízení lmikrovlnná/ pro sušení materiálu v najkratší dob (kmitočet nad 11000 MHz) Cílem vynálezu je odstranění nevýhod doaàvední ektivace vyšším využitím výměny iontů v mezivrstevnýoh proatorech - použitím prüchodu elektrického proudu meteToho je dosaženo tím, ze se jílový meteriál vystaví účinku etejnoeměmého nebo~ střídavéhc pole tak, že áím prochází proud od 0,08 do 18 A/dmz exponoveného průřezu, príčemž maximální doba expozioe je dáne dosažením teploty 105 až 110 °G. S výhodou je možno tento způsob kombinovat. i ee etávejícímí druhy ektivace, přičemž. je doenhováno vyšší kvality, jak je patrno z následujících příkledůJílový materiál - aurový bentonit z ložiska Černý Vrch u Honzu e vlhkosti 35 5 byl ručná amíchán se 4 uhličítenu sodného (vztaženo ne euäinu) n exponován etejnoellmýu polem 6 A/dmz Teplota po expozíci 71 °C, dobe expozice 3 e. Vgznoet materiálu hodnoeená dle ČSN 72 1350 oproti neerponovmámu vzrastie o 26 5, tj. ne 70 kPa.Jílový materiál podle příkledu 1 byl protlačen leborutorním extruderem e Ioučnenä exponován etřídevým elektricwm polem 50 Hz, ZA/dmz pomocí elektrod ve výueäném úetí u extruderu. Doeeäená teplota 65 °C, doba expozice 166 e. Veznoet. materiálu oproti neexpono~ vanému ee zvýšila o 13 76, botnavoet ve vodě o 31 33.1Jílový materiál - montmorinonitický a nontroniticląý Jíl z ložieka stránce u Moetu byl exponován po ručním míeení a 1,5 5 hydroxídu samého e 1,5 96 uhlíčítmú eodneho střídavým polem 27 mm (přístroj cum - 3. výrobce zsz Prahe). Doba ,oxpozice 96 e, ».plota 105 °C, obsah vody 30 . Veznost materiálu dle ČSN 72 1350 ee zvýüile o 13 i oproti neexponovanámu, , zpreoovenému etejnl.Jílový materiál podle přikledu 2 byl umietčn mezi elektrody u steànoeměrným polem 0,08 A/dmz, doba expozice 17 h, max. teplota 26 °C. Viskozita mspenze se nuěinou 20(měřen na přistroji Rheoteat 2) byla o 20 nižší než u neexponovaného materiálu. lłehněteno.Jílővý materiál podle přiklaďu 3 byl exponován stednoeněmxým polem 18 A/dmz. Po 25 a bylo dosaženo teploty 110 °C, přičemž materiál vyschl natolik, že nebylo možno dále udržet proudovou hustotu zvyšovánim-napäti. Viakozita měřěná jako v .příklndu 4 byl o 22,4 96 nižší než u neaxponoveného materiálu.1. Způsob ąktivace jílových materiálů elektrickým polem, vyznačený tím, že se jílový materiál vystaví účinku tednoeměrného nebo atřídevého pole tak, žojim prochází proud od 0,08 do 18 L/dmz exponovaného průřezu, přičemž maximální dobe oxpozice se omezi dosežením teploty materiálu 110 °C.2. Způsob podle bodu l, vyznačený tim, že aktívne ee provádí před, v průběhu nebo po skončené aktiveci odleženim, mechanickým namáháním, přidavkem chemických činidel,ultrnzvukovou energií nebo zvýšením teploty nad 20 °C.

MPK / Značky

MPK: C04B 33/02

Značky: jílových, materiálů, způsob, aktivace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-231830-zpusob-aktivace-jilovych-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob aktivace jílových materiálů</a>

Podobne patenty