Zariadenie na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé

Číslo patentu: 231781

Dátum: 15.12.1986

Autor: Rudenko Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je určené na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé. Zariadenie pozostáva zo sústavy vzájomne skĺbených čeľustí obopínajúcich tŕň so zakruženým rebrovaným plášťom. Pohybom čeľustí odvodeným od valca dochádza k postupnému symetrickému prítlaku rebrovanémho plášťa na povrch tŕňa, čím sa zabezpečuje dokonalý kruhový tvar plášťa počas a po spojení jeho koncov.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZV A OIJEWAutor vynálezu RUDENKO IVAN ing. CS 0., KOŠICE54 Zariadenie na spuinvanie knncov zakružených rebrnvanýuh pláäfov z plechu pre elektrické stroje točivěZariadenie je určené ~na spojüvaníe koncov Zäkružených rebrovamých plášťov- z plechu pre elektrické stroje točivé. Zariadenie pozostáva zo. sústavy vzájomne sklbených čeľustí obopínajůclch tŕň so zakružeaxým rebrwanšrzm plášťom. Pahybuam čeľustí odvodeným od valca dochádza k postupnému symetric-kému prĺtlaku rebrovaného pläšťa na povrch tŕňa, čím sa zabezpečuje dekana» lý kruhový tvar plášťa počas a po spojení jeho koncov.Vynález sa týka zariadenia na spojovanie koncov zakružený/ch rebrovaných plášťovz plechu pre elektrické stroje točivé zváraním, prípadne spájkovaním.Na presnosť vnútorného priemeru kostry elektrického stroja točivého sú kladené vysoké požiadavky. 0 d tvaru svetlého prierezu kostry závisí poloha osi rotora, dokonalost lisového spoja kostry so statorovým-zväzkom a predov-šetkým prestup tepla zo statorového zväzku do chladiacich rebier kostry. Pri výrobe kostier odlievaním sa požadovaný tvar a rozmer vnútorného priemeru docieluje presným obrábaním. Tát-o operácia je u kostier vyrábaných z plechu nevýhodná, vzhľadom na -tenkosť použitého materiálu.Uvedené nevýhoda je zariadením na spojovanie k-oncov zakružených rebrovaných pláštov z plechu podľa vynálezu odstránená tým, že v základovej doske je upevnený nosný čap, na ktorom sú uložené všetky funkčné orgány. e to závesné oko s piestnou tyčou, ktorá má na druhom konci piest uložený vo valci. Na valci sú pripevnené vidlice, ktorých vnútorné funkčné plochy sú usporiadané stupňovite. Vzájomné kolmá vzdialenosť vnútorných funkčných plôch Vidlice od roviny, preloženej osami nosného čapu a tŕña, smerom k volnému koncu vidlice, sa zväčšuje. Ďalej je na nosnom čape tiež otočne uložená sústava čelustí,pozostávajúca z dvoch skupín vzájomne skĺbených segmentov obopínajúcich tŕň, na ktorom je upevnené elektróda pre spájanie koncov rebrovaného plášťa. Každý segment je na stene odvrátenej od tŕña opatrený oporným valčekom.Výhody zariadenia podľa vynálezu -spočívajú v tom, že pomerne jednoduchým mechanický-m zaridením sa dá vyvodiť všestranný radiálny tlak na zakružený rebrovaný plášť pred spojením jeho koncov, pričom tlak je odvodený iba od jedného lineárnebo pneumatického alebo hydraulického valca. K prítlaku rebrovaného plášťa dochádza symetricky po obvode smerom k voľným koncom rebrovaného plášťa, kde saprevedie spoj koncov zvarenim alebo spájkovanim. Toto zariadenie odstraňuje v maximálnej miere možnosť výskytu zvlneni rebrovanéh-o plášťa z plechu, čo môže byť zdrojom nepresností vnútorného priemeru rebrov-aného .plášte Zariadenie sa vyznačuje kompaktnosťou, ktorá je dosiahnutá tým, že všetky pracovné orgány sú spoločne umiestnené na jednom nosnom čape a sú vzájomne silovo vyvážené.Na pripojenom výkresu je znázornený priečny rez zariadením podla vynálezu so zakruženým rebrovaným plášťom na tŕni.Zariadenia podľa vynálezu pozostáva zo základovej dosky 1, s horizontálne upevneným nosným čapcm 2, na ktorom je otočne uložené závesné oko 3, s piestnou tyčou 4,ktorá má na druhom konci piest 5 uložený vo val-ci 6.Na valci 8 sú pripevnené vidlice 7, ktorých vnrútorné funkčné plochy 71, 72, 73 sú usporiadané stupňovite .a ich vzájomná kolmá vzdialenosť od zvislej roviny, preloženej osami nosného čapu 2 a tŕňa 9, smerom k voľnému koncu vidlice 7 sa zväčšuje. Na nosnom čape 2 je ďalej otočne uložená sústava čelusti 8, pozostávajúca z dvoch skupín vzájomne skĺbených segmentov 81, 82,83, ktoré obopinajú tŕň 9, na ktorom je upevnené elektróda 1 ll a umiestnený rebrovaný plášť 12 na spojenie jeho koncov. Každý zo segmentov 81, 82, 83 je na strane odvrátenej od tŕň-a 9 opatrený oporným valček-om 811, 821, 831. Pohyb vidlice 7 je vyvodený valcom 8, ktorý môže byť ovládaný pneumatický alebo hydraulický. Vnútorné funkčné plochy 71, 72, 73 vidlice 7 postupne pôsobia na oporné valčeky 811, 821, 831,čim vzájomne sklbené segmenty 81, 82, 83 postupne pritláčajú zakružený rebrovaný plášť 12 na tŕň 9. Po spojeni koncov rebrovaného plášta 12 sa opačným pohybom valca B vzájomne skĺbené segmenty 81, 82, 83 uvolnia a spojený rebrovaný plášť sa stiahne z tŕňa 9.Predmetné zariadenie je možné výhodnevyužiť pri výrobe kostier elektrických stro jov točivých z tenkého oceľového plechu.1. Zariadenie na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické »stroje točivé zváraním, pripadne spájkovaním, vyzmačujúce sa tým, že v základovej doske 1 je upev-nený nosný čap 2, na ktorom je otočne uložené závesné oko 3 s .piestnou tyčou 4, ktorá má na druhom konci piest 5 uložený vo valci 6, nesúcom pripevnené vidlice (7),pričom na nosnom čape 2 je tiež otočne uložená sústava čeľustí 8 obopínajúca tŕň 9 s elektródou (10).2. Zariadenie podľa bodu 1 vyzneičujúce satým, že sústava čelustí 8 pozostáva z dvoch skupín vzájomne sklbených segmentov 81, 82, 83, pričom každý segment 81, 82,83 je opatrený na stene odvrátenej od tŕña 9 oporným valčekom 811, 821, 831.3. Zariadenie podľa bodov 1 a 2 vyznačujúce sa tým, že vidlice 7 sú opatrené vnút-ornými iunkčnými plochami 71, 72, 73,usporiadasnými stupňov-lte, pričom ich vzájomná k-olmá vzdialenosť od roviny preloženej osami nosného čapu 2 a tŕňa 9 smerom k volnému koncu vidlice 7 sa zväčšuje.

MPK / Značky

MPK: B21D 5/04, B30B 7/04, H02K 15/14

Značky: koncov, plechů, zakružených, spojovanie, zariadenie, stroje, rebrovaných, točivé, plastov, elektrické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-231781-zariadenie-na-spojovanie-koncov-zakruzenych-rebrovanych-plastov-z-plechu-pre-elektricke-stroje-tocive.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spojovanie koncov zakružených rebrovaných plášťov z plechu pre elektrické stroje točivé</a>

Podobne patenty