Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích

Číslo patentu: 230399

Dátum: 15.11.1986

Autor: Novotný Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích, vyznačené tím
že je tvořeno plochým prvkem, např. ocelovou deskou (1), fólií (4) apod., kloubově spojeným s konstrukcí nánožky (2) pilíře a ležícím na dně (3) vodoteče.

Text

Pozerať všetko

OŘAD PRO VYNÁlÉV A OIIEVY54 Zařízení pro plošné povrchové založení pnovizorních místních pilířůVynález se týká zařízení pro plošné povrchové založení provízorních mostních pilířů ve vodních tocích a řeší zamezení rychlého vymílání dna za Inostrním .pilířem, Mostní pílíř založený ve vodním toku tvoří značnou prekážku pro tento tok. Laminární prouděnĺ vodního toku je narušován-o zvláště na poproudní straně pílíře. Vzniká tak turbulenhní proudění, jehož vlivem dochází k rychlému vymílání dna a tím i ke zmernšení stability pilířů. Nejintenzívněji je dno vymíláno bezprostredne za prekážkou. U pilířů stabilních mostů se doposud zabraňuje vymílání kamenným záhozem a do určité míry i vodorovnou deskou umístěnou na pilíři v určité výšce nade dnem. U provízorních pílířů plošně založených se vymílání zabraňuje například těmito způsoby vplavováním -nánnožek podé dno. Toto řešení je V některých geologických podmínkách spolehlívé, avšak vyžaduje značné strojní vybavení, což je poměrně praoné .a drahé. Také je známo řešení, kdy na dno vodoteče je rozprostřena fólie na .okrajích zatížena závažím a na tut-o fólii je Založen pilíř. Ne výhodou je však to, že rozprostírá-ní a kot vení fólie je poměrně velmi pracné a v- toUlüh 9. WSSl rychlostí vody nereallzovatelnev.Problém vymílání dna u pilířů je rovnez řešen použitím většího počtu nánozek, nezje počet nutný, s vysokým koeficientom bezpečnosti. Nevýhodou je ale to, že takto vytvořená soustava je poměnně hmotná, což je nehospodárné, at už z hlediska pracnosti, montáže či ceny konstrukce soustavy. Take je ztnámo řešení zakladaní za pomoci šroubovaných pilot. Toto řešení však vyžaduje poměrně značné strojní vybavení .a prístupové cesty k budovanému základu.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů podle vynálezu, jehož podstata spc-čívá vtom, že sestává z desky, případně fólie kloubově spojené s konstrukcí nánožky nebo pilíře, která vlastní tíží leží na dně vodoteče.Výhodou zařízení podle vynálezu je především. zvýšení užitné hodnoty povrchového plošného založení ve vodních tocích, zvýšení bezpečností založení jednoduchou, časově a materíálově nenáročnou úpravou.Zařízení podle vynálezu je v příkladcnem provedení zobrazeno na přiloženém výkresu, kde Ina obr. 1 je jeho .nárys a na obr. 2 půdorys. Na obr. 3 je nárys konstrukčního provedení zařízení, jenž je tvořeno fólií a na obr. 4 je jeho půdorys.Zařízení podle vynálezu je tvořeno ocelovou deskou 1 kloubově připojenou k nánožce 2 a spočívající na dně 3 vodoteče.Podle dalšího konstrukčního provedení je zařízení tvořeno těžkou fólií 4, například z pryžového dopravníkového pásu, která je připnuta k nánožce 5, a která spočívá na dně 3 vodoteče.Při spouštěrríí konstrukce pilíře do vodoteče, se proudem deska 1 čí fólie 4 nasmě ruje po proudu, směrem od pilíře a při dosednutí nánožky 2 na dno 3 vodoteče zůstavne vlastní tíží ležet v danéwm směru na dně 3 vodoteče. Turbulence vznikající za pílířem nebo nánožkou 5 působí nad deskou 1nebo fólií 4 a nemají možnost rozrušovat dno 3 vodoteče.Zařízení pro plošné povrchové založení provízorních mostních pilířů ve vodních tocích, vyznačené tím, že je tvořeno plochým prvkem, např. ocelovou deskou 1, fólií4 apod., kloubově spojeným s konstrukcí nánožky 2 pilíře a ležícím na dně (3) vodoteče.

MPK / Značky

MPK: E01D 15/12, E02D 27/04

Značky: založení, plošné, zařízení, vodních, tocích, provizorních, povrchové, mostních, pilířů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-230399-zarizeni-pro-plosne-povrchove-zalozeni-provizornich-mostnich-piliru-ve-vodnich-tocich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích</a>

Podobne patenty