Vodotesný spínač debnenia

Číslo patentu: 229522

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kohút Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spínanie debnenia železobetónových konštrukcií a vodotesnosť spínacích spojov. Spínač debnenia pozostáva z dvoch labyrintových tesnení nasunutých na koncoch rozpernej trubky a spínacej tyče debnenia. Labyrintové tesnenie má po vonkajšom obvode vytvorené aspoň tri prstence usporiadané za sebou. Vo vnútri má osadenie, do ktorého sa po stvrdnutí betónu upevní zátka.

Text

Pozerať všetko

UMD PRO WNALEZY 451 Vydané 15 na sa A 0 mmAutor vynálezu KOHÚT LADISLAV, BREKOVvynález rieši spínaníe debnenía železobetónových konštrukcií a vodotesnosť spínacích spojov. spínač debnenia pozostáva z dvoch labyrintových tesnení nasunutých na koncoch rozpernej trubky a -spínacej tyče debnenia. Labyrintové tesnenie má po vonkajšom obvode vytvorené aspoň tri prstence usporiadané za sebou. Vo vnútri má osadenie, do ktorého sa po stvrdnutí betónu upevní zátka.vynález sa týka vodotesneho. spínače debnenia železobetónových konštrukcií najmä vodostavebných. Rieši spínanie debnenia a vcdotesnost spojov po odstránení debnenia.Debnenia vodostavebný-ch betónových konštrukcií sa podľa najnovšieho stavu techniky spínajú rôznymi oceľovými prvkami, ktoré po odstránení debnení zostávajú V betóne a obojstranne prečnievajú. Po čase okolo nich presakuje obsah nádrže a korözia neskôr pôsobí až také pretekanie, ktoré má za následok znebodnotenie celého stavebného diela. Na zabezpečenie vodotesnosti existuje spínač, ktorý po odstránení debnenia ponecháva v strede betónu oceľový tesniaci prvok tvaru taniera a otvory po oboch stranách sa dobetonovávajú. Tento spínač je však drahý a následné ručné dobetonovávanie je pracwné.Uvedené nevýhody sú odstránené Vodotesným stpínačom debnenia podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvoch labyrintových tesnení osadených na koncoch rozpernej trubky a zo spínacej tyče debnenia. Labyrintové tesnenia majú po vonkajšom obvode vytvorené aspoň tri prstence usporiadané za sebou a vo vnútri majú osadenie. Po stvrdnutí betónu a vybratí spínacej tyče je do týchto osadení upevnená zátka. Hlavnou výhodou v-ynálezu je zníženie vlastných nákladov pri debniacichprácach a možnost vylúčenie kovových prvkov, ktoré inak zostávajú v betöne.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad prevedenia vynálezu. Obr. 1 znázorňuje v pozdĺžnozm osovom reze Vodotesný spínač debnenia bez zátky spínajúci debnenie pred betonážou a obr. 2 znázorňuje v pozdlžnom osovom reze vodotestný spínač debnenia po stvrdnutí betónu bez debnenia a bez spínacej tyče, ale s tesnlacimi zátkami. Rozperná trubka 2 je z PVC a jej dĺžkou je daný rozpon debnenia 7. Na oboch stranách má nasunwté a nalepené labyrintové tesnenia 3 odliate z PVC. Po postavení jednej steny debnenia 7 a prevedení oceľovej výstuže nasunie sa do otvorov 6 debnenia 7 spínacia tyč 1 a na tneho sa nasunie predom pripravené labyrintové tesnenie 3 nasunuté a nalepené na rozpornú trubku 2. Po vyhotovení druhej strany debnenia 7 zastrčí sa spínacia tyč 1 debnenia do otvoru 6 druhej strany debnenia 7 a upevní sa maticou B na doraz. Debnenie má správny rozponn a je pripravené na betönovanie. Po stvrdnutí betónu 9 sa vytiahne spínacla tyč 1 debnenia, odmontuje konštrukcia debnenia 7 a do osadení 5 sa zalepia zátky 4.vynález je možné použiť u vodostavebných betonových kontšrukcií ako aj u ostat ných železobetónových monolltických kom-Vodotesný spínač debnenia železobetónových konštrukcií vyznačený tým, že pozostáva z dvoch labyrintových tesnení S nasunutých na koncoch rozpernej trubky 2a zo spínacej tyče 1 debnenia, pričom labyrintové tesnenie 3 má po vonkajšom obvode vytvorené aspoň tri prstence usporiadané za sebou a vo vnútri má osadenie 51.

MPK / Značky

MPK: E04G 17/06

Značky: debnenia, vodotěsný, spínač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-229522-vodotesny-spinac-debnenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodotesný spínač debnenia</a>

Podobne patenty