Zařízení k odvádění a čištění chladicí emulze

Číslo patentu: 229021

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cikrdle Luděk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k odvádění a čištění chladicí emulze z pracovního prostoru obráběcích zejména frézovacích strojů, vyznačující se tím, že ho tvoří v podstatě vertikální kanál (2), upravený v nejnižším místě plochy (13) vytvořené mezi pracovním stolem (12) a stojanem stroje, vyústěný do prostoru, ve kterém je v podstatě horizontálně uložena čisticí zásuvka (1) s vytvořeným odtokovým místem (5), pod nímž je umístěna horní část svodu (7), ústící do nádrže (9) chladicí emulze.

Text

Pozerať všetko

175) Autor vynálezu CIKRDLE LUDĚK ing., ŽIDLOCHOVICEvynález se týká zařízení k odvádění a čištění chladící emulze 2 pracovního prostoru obráběcích, zejména frézovacích strojů.Až dosud so použitá chladící emulze odvádí z pracovního prostoru spolu s částí třísek šíkmýmí kanály, čueto různě tvarovanými do odnímetelných plechových krabic s horízontálně uspořádeným sítem nebo na plochu nádrže a odtud přes další eíto do nádrže.Popeanym způsobem uspořádená zařízení však nejsou příliä praktická ani z hlediska funkce, ani z hlediska hygieny e bezpečnosti práce. Množství odvádění chladící emulze není úměrné množství spolu unáěených třísek, takže se odváděcí kanál ucpává a jeho čištění znamená zbytečný nárůat ztrátových čaaü.Při stékání chladící emulze na plochu nádrže dochází k jejímu rozstřiku e tím i k new čištování okolí včetně podlahy, což může véet k úrazu. Vodorovně uložená eíta ee snadno zanáěejí a při použití větších ok pak proupouětějí tříeky do nádrže, kde podporují zahnín vání chladící emulze, která pak zapřičinuje vznik ekzémů a znehodnoouje vzduch zápechem Nečistoty V nádrži nuti konstruktéry umístovet sací otvor čerpadla do určitě výše nad dno a při výměně sa část emulze musí vybírat ručné.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení k odvádění a čištění chladící emulze podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že ho tvoří vertikální kanál upravený v nejnižším místě plocłw vytvořené mezi pracovním stolom a stojanom stroje, vystupující do prostoru, ve kterém je V podstatě horizontálně uložena čistící zásuvka s odtokovým místem pod nimž začíná svod ústící do nádrže chladící emulze.V čistící zásuvcs je nejmáně jedno v podstatě vertikálně orientovaná síto, jehož vyska nad dnem čistící zásuvky je nejméně taková jako výlka umístění odtokováho místa. Síta jsou v čisticí zásuvcs uspořádána tak, že velikost jejích ok je směrem k odtokověmu místu stále menší. Svod je opatřen kontrolním sítem s výhodou umístěnvm v průhledná částí svodu.umístění jednosměrnáho roštu na snadno prístupná ploäe umožňuje jeho snadné čištění,vertikálne umístěná síts v zásuvce pak dokonalá vyčištění emulze a snadnou obsluhu při jejich čištění. Teleskopícký svod nebo svod ohebnou hadioí brání rozstřiku emulze po okolí a zorszení prdhledně části svodu pak optickou kontrolu čistoty probíbající enalze. Rovnčž možnost umístit čerpadlo do nejnižlího bodu nádrže a možnost zakrytování prostoru pod konzolou zvyäují užitnou hodnotu vynálezu.Příkladná provedení zařízení k odvádění a čištění chladící enulze podle vynálezu je schamaticky znázornłno na přiloženám výkrssu, kde na obr. l je konzola s čistící zásuvkou s avodem v bočním pohledu, obr. 2 představuje zařízení k odvádění a čištění chladící emulze v řezu A-A dle obr. I. na obr. 3 je jednosměrný rošt a na obr. 4 detail napojení svodu na nádrž. N i .Z plochy 11 za stolom 12, která je vyspádována do jednoho místa vede kanál g, který může být reelizován třubkou nebo přímo odlit v tělese konzoly lg. Kanál g je v popisoveném případě zakryt jednosměrným roětem 1, ktorý zabraňuje vniknutí větäích pevných čáetic do kanálu g a zároveň svým tvar-em umožňuje jejich snadné odmetání.Kanál g ústí do čistící zásuvky l před několik vertikálně postavených sít i, která mohou být různé hrubostí tak, aby postupně omezovels postup menších a menších častíc k hubici j, jejíž umístění nad dnem čistící zásuvky | určuje úroveň hladiny mezi posledním vertikálně postaveným sítem i s odtokovým místem 2.Síta i sahají nad úroveň hladiny danou polohou odtokového. místa j a jejich výška je o něco menší než přilahlá stěna čistící zásuvky 1, nebot zanálením jednotlivých mezer mezi síty i se v nich hladiny zvedají až chladící kapalina začne přepedat přes vrchní okraj síta i, které v této fázi již neplní svoji funkci. kČistící zásuvka I je zasunuta v boku konzoly E nebo může být zavěšana pod ní tak aby byla snadno výjímetelná. K tomu účelu je alternatívne opatřena držadlom n. Odtokově místo j směřuje přímo do nádrže 2 nebo do svodu 1, který v popisovanám případě začíná nálevkou á s pokračuje ohebnou hadící nebo teleskopickými trubkami.Ve svodu 1 je instelováno kontrolní síto g, které v případě přeplnění čistící zásuvky 1 nečistotami, začne přepadávjící nečistoty zachycovat, čímž se ucpe. Tuto situaci signalizuje stoupající hladina nad kontrolním sítem g. Kontrolní síto § je umístěno v průhledná části 14 svodu l, která umožňuje sledovat, zda není kontrolní síto g, ucpáno. Prühledná část A je se svodem 1 a nádrží 2 spojene suvně pro snadnou demontáž v případě potřeby pročíětční.l. Zařízení k odvádění a čištění chladící emulze z pracovního prostoru obráběcích zejména frázovacích strojů, vyznačující se tím, že ho tvoří v podstatě vertikální kanál(2), upravený v nejnižším místě plochy (13) vytvořena mezi pracovním stolem (12) a stojanem stroje, vyustěný do prostoru, ve kterém je v podstatě horizontálně uložena čistící zásuvka (1) s vytvořeząým odtokovým míetam (5), pod nimž je umístěna horní část svodu (7),ústící do nádrže (9) chladící emulze.2. Zařízení dle bodu 1, vyznačující se tím, že v čistící zásuvce (1) de uloženonedmdnl jedno v podstatě vartikálně orientované sito (4), jehož výška ode dna čistící zásuvky (1) jn nejmánš rovna výäce výtokové části odtokového místa (5) od téhož dne zásuvky (1).3. Zařízení dle bodu 1 a 2, vyznačující se tím, že sita (4)~jsou v čistící zásuvce uspoŕádána tak, že velikost jejich ok je směrem k odtokovému místu (5) stále menší.4. Zařízení dle bodu 1 až 3, vyznačené tim, že svod (7) je opatřen kontrolním sitem

MPK / Značky

MPK: B23Q 11/12

Značky: čištění, zařízení, odvádění, chladicí, emulze

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-229021-zarizeni-k-odvadeni-a-cisteni-chladici-emulze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k odvádění a čištění chladicí emulze</a>

Podobne patenty