Vodiaci záves zvislo lomených dverí

Číslo patentu: 228734

Dátum: 15.08.1986

Autor: Balák Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vodiaci záves zvislo lomených dverí, ktorého závesný čap je pomocou pojazdného telieska horizontálne pohyblivo uložený vo vodiacej drážke, profilovanej do tvaru ležatého písmena C a v koncových častiach jej dĺžky tvarovanej do oblúka, vyznačujúci sa tým, že pojazdné teliesko (2) je vo vodiacej drážke (3) svojou nosnou časťou (21) uložené valivo, zatiaľ čo svojou vodiacou časťou (22) je vo vodiacej štrbine (31) vadiacej drážky (3) uložené klzne, pričom medzi nosnou časťou (21) a vodiacou časťou (22) pojazdného telieska (2) je závesný čap (1) otočne uložený v pojazdnom teliesku (2), a na vodiacom čape (1) je v úrovni vodiacej štrbiny (31) otočne uložená vodiaca kladka (7).

Text

Pozerať všetko

(541 Vodiaci záves zvislo lomených dveríVynález sa týka v-odiaceho závesu zvíslo lomených dveri, najmä pre technologické komory apod., ktorého závesný öap je pomocou pojazdneho telieska horizontálne po~ hyblivo uložený vo vodiacej drážke, protiloř vanej do tvaru ležatého písmena C .a V koncových častiach jej dĺžky tvarovanej do oblúka., ktorého tvar odpovedá kinematickým požiadavkám V jednotlivých polohách pri otváraní resp, zatvárva-ni dverí.Podla súčasného stavu techniky býva závesný čnap vodiaceho závesu vo vodiacej d-rážke uložený klzne, alebo valivo. Klzné uloženie má jednoduchú konštrukciu, nie je však pre mnohé prípady vhodné. U valivého uloženia, napríklad takého, u ktorého os závesného čwapu je v jednej rovine s osou vodiacich kladiek, dochádza v kritických miestach, t. j. v oblúkovitých častiach vodiacej dräžky na jej kon-ooch, ku občasnému zadrhávaniu.Tie-to nevýhody odstraňuje vodisaci záves zvislo lomených dverí podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v kombinácii valivého uloženia nosnej časti pojazdného te~ lieska vo vodiacej drážke vodiaceho závesu,klzlnêho uloženia vodiacej časti pojazdného(telieska vo vodiacej štrbine vodiacej drážky tohoto vodiaceho závesu, otočného uloženia. poj-azidného telieska okolo osi závesného ča 228734pu medzi jeho nosnou časťou a vodiacou časťou, aa otočneho uloženia vodiacej kladky na závesnom čape vo vodiacej štrbine vo»diacej drážky. Pritom vôla vodiacej časti pojazd-ného telieska, ktoré má tvar písmena L,je aspoň taká, ako je Vôllüi vodiacej kladky vo vodiacej štrbicne.Výhodou vodiuaceho závesu podľa vynálezu je spoľahlivosť jeho funkcie v každom. úseku vodiacej drálžky, nizke výrobné náklady ~a minimálna náročnosť na údržbu.Príklad vyhotovenia vocliaceh-o závesu zvislo lomených dveri .podla vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný rez vodiecim zävesom s časťou dverí as obr. 2 bokovrysný rez podľa čiary A-A.Vodiaci záves podľa vynálezu pozostáva zo závesného člapu 1, horizontálne uloženého pomocou pojazdného telieska 2 vo vodiacej dvrážke 3, ktorej profil má tvar leža~ tého, smerom dolu obráteného písmena C,resp. podkovy. Táto v-odixaca drážka 3 je v obidvoch koncových častiach jej dĺžky .tvarovaná od oblúkov, ktorých tvar odpovedá pôdorysnému priemeutu jednotlivých polôh toho bodu dverového krídla 4, v ktorom je upevnený závesný čap 1. Pojazdné telieska Z má tvar ležatého, smerom dolu obráteného písmeno L, pričom jeho vodorovné, nosnáčasť 21 je vo vodiacej drážke 3 uložená valivo pomocou dvoch nosných kladiek 5 a priečneho čapu 6, zatiaľ čo jeho vodiaca časť 22 je vo vodiace štrblrne 31 vodiacej drážky 3 uložená klzne .s väčšou vôľou ako je vôla v-odiacej kladky 7 V tejto vodiacej štrbine 31, ktorá vodiace kladka 7 je otočne uložená na zävesnom člape 1 pod pojazdným telíeskiom 2 a jeho vodiaoou časťou 22 je z jednej strany pojlazdu čiastočne prekrytá. Pojazdné telielsko 2 je na závesnom čape 1 tiež otočne uložené V mieste medzi nosnou častou 21 s vodiacou časť-ou 22 tohtodený do puzdra 9 v rohu dverového krídla 4 a je upevnený pomocou matice 8.Funkcia vodilaceho závesu vyplýva. z vyššie uvedeného popisu a obrázkov. Vodiaci záves sa nezadiera a plynule prechádza aj kritickými miestami, ktorými sú oblúky na obidvoch koncoch vodiacej d-ražky 3. U-rčigtý trecí odpor, ktorý vzniká pri pootáčaní pojazclného teliska 2 medzi ním a hlavou závesného čapu 1 je zanedbaltelný a nemá-na správnu funkciu vodiaceho závesu negatívny vplyv.1. Vodiacl záves zvislo lomených dverí,ktorého závesný čap je piomooou pojazdného telieska horizontálne pohyblivo uložený vo vodiacej drážke, profilovcanej do tvaru ležatého pismenia C a v koncových častiach jej dĺžky tvarovanej do oblúka, vyznačujúci sa itým, že pojwazdně telisko (2) je vo vodiacej drálžke 3 svojou -nosnou časťou 21 uložené valivo, zatial čo svojou vodiacou častou 22 je vo vodialcej štrbine 31 vodiacej dražky 3 uložené klzne, pričom medzi mosnou častou 21 a vodiacou časťou 22 pojazdneho telieska 2 je závesný čap (1) ~o 1 točne uložený v pojazclnlom telies ku 2, a na vodiacom člape l je v úrovni vodiacej štrbinny 31 otočne uložená vodiaca kladka 7.2. Vodiaci záves zvislo lomených dverí podľa bodu 1, vyznačujüci sa tým, že vôľa vodiacej časti Z 2 pojcaizdného telieska 2 vo vodiacej štrbine 31 vodiacej drážky 3 je aspoň taká velká ako je vôľa vodiacej kladky 7 -v tejto vodiacej štrbine 31.3. Vvodiaci záves zvislo lomených dverí podľa bodu 1, vyz-načujúci sa tým, že pojazdnételiesko (2) má tvar lelžatého, dolu obrate ného pílsmena L.

MPK / Značky

MPK: E05D 15/26

Značky: vodiaci, dveří, závěs, lomených, zvislo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-228734-vodiaci-zaves-zvislo-lomenych-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodiaci záves zvislo lomených dverí</a>

Podobne patenty