Pevný závěr s ochrannou atmosférou

Číslo patentu: 228347

Dátum: 15.09.1986

Autori: Veselý František, Szop Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pevný závěr s ochrannou atmosférou je určen pro ochranu elektrických zařízení ve výbušném a agresívním prostředí. Slučuje v sobě výhodu jednoduchosti a provozní spolehlivosti pevného závěru s dokonalou ochranou elektrického zařízení před agresívními plyny a parami. Z hlediska funkce je prvořadá ochrana, kterou poskytuje pevný závěr, a aplikace ochranné atmosféry jen doplňuje jeho ochranné vlastnosti. Proto lze připustit krátkodobě i provoz elektrických zařízení při porušení této atmosféry.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÄlEZY A 05 m 45 Vydáno 15 09 86(75) Autor vvnálezu VESELÝ FRANTIŠEK mg., OSTRAVA, SZOP MIROSLAV ing., HAVÍŘOVPevný závěr s ochrannou atmosférou je určen pro ochranu elektrických zařízení ve výbušném a agresívním prostředí. Slučuje V sobě výhodu jednoduchosti a provozní spolehlívostí pevného závěru s dokonalou ochranou elektrického zařízení před agresívními plyny a parami. Z hlediska funkce je prvořadá ochrana, kterou poskytuje pevný záver, a aplikace ochranné atmosféry jen doplňuje jeho ochranné vlastnosti. Proto lze připustit krátkodobé i provoz elektrických zařízení pří porušení této atmosféry.vynález se týká způsobu ochrany elektrických zařĺzenĺ v agresívním a výbušném prostředí a sestává z pevného závěru, ve kterém je vytvořena ochranná atmosféra. Pevný závěr umožňuje elektrickému zařízení pracovat v. prostředí s nebezpečím výbuchu a ochranná atmosféra uvnitř závěru chrání elektrické zařízení před agresivitou okolního prostředí.Dosud jsou známy pevné závěry, jejichž účinek spočíva v tom, že výbuch, který by případně uvnitř vznikl, se nepřenese mimo závěr. PBVIHÝ závěr je jednoduchý, spolehlivý a nevyžaduje žádnou údržbu. Vnitřní atmosféra pevného závěru má stejný tlak i stejné složení jako jeho okolí, a proto se méně hodí pro prostředí s výskytem agresívních plynů a par. Dále jsou známy plynové závěry, jejichž účinek je založen na oddělení elektrického zařízení od okolní atmosféry ochrannou plynovou náplní závěru pod vyšším tlakem. Tyto závěry zajištují p 1 nohodnotnou ochranu elektrického zařízení,jsou však složitější a náročnější na údržbu,protože podmínkou jejich funkce je, že nepokiesne přetlak vnitřní plynové náplně.Podstatou vynálezu je pevný závěr, ve kterém je Vytvořeno hermetizovaný prostor,chránící nejdůležitější části elektrického zařízení před vlivy agresívních plynů a par. V nechráněné části pevného závěru jsou pak méně důležité elektrické obvody a ventily,které umožní výplach hermetického prostoru závěru vhodným neagresívním plynem.Nový účinek navrhovaného řešení spočívá ve spojení výhod pevného a plynového závěru. Ochranná atmosféra chrání zařízení před agresívními vlivy okolí, avšak při poklesu jejího tlaku není nutné zařízení oka» mžitě vypínat, ale může dále po značnou dobu spolehlivě pracovat. Ochranná atmosféra v pevném závěru je faktorem, který svoji přítomností výrazně prodlouží životnost a zvýši spolehlivost zařízení, přičemž případné poruchy atmosféry závěru mohou být odstraněny v takovém časovém rozpětí,které je pro uživatele ekonomické zajistit,protože provoz zařízení pod závěrem není v tomto případě omezen.Na výkrese je zakreslené příkladné prov-edení pevného závěru s ochrannou atmosférou.Pevný závěr 1 je hermetickou přepážkou 2 rozdělen na hermetizovaný prostor 6 a na ostatní prostor 7. Vstupy a výstupy elektrických napětí jsou do prostoru 6 zavedeny hermetizovanými průchodkami 3. Odstranění agresívní atmosféry z prostoru B umožňuje napouštěcí ventil 4 a přepouštěcí ventil 5.Konkrétní provedení pevného závěru s ochrannou atmosférou je tvořeno pevným závěrem 1 z hliníkové slitiny, určeným do prostředí s nebezpečím výbuchu metanu. V závěru je usazena vyjímatelná dělicí stěna 2 nesoucí lnapcuštěcí ventil 4 a přetlakový ventil 5. V prostoru B je umístěn mikropočítač, jehož vstupy a výstupy jsou vyvedeny průchodkami 3 mimo hermetizovanou oblast. Prostor 6 je piněn ventilem 4 dusíkovou atmosférou. Poztřebný odfuk přebytečného plynu a konečný přetlak do 0,02 MPa zajišťuje přetlakový ventil 5.Přetlak v pracovním prostoru zamezuje vnlkání agresívních plynů k chráněným obvodům, a to i v tom případě, že se vyskytnou drobné netěsnosti. V tomto režimu činnosti se jedná o funkčné rovnocenný závěr se závěrem s vnitřním přetlakem. Pokud vlivem ľlEtěStnOStĺ nebo pro poruchu vyvmizí vnitřní přetlak, není nutné nijak omezovat funkci zařízení, protože závěr je nyní rovno.cenný pevnému závěru. Do pracovního prostoru sice začnou pronikat agresívní příměsí z okolí, avšak jsou stávajícímí zbytky náplně ředěny a tím ještě dále prodlužují ochranné vlastnosti pevného. závěru s ochrannou atmosférou. Tak je vytvořen dostatečný časový prostor pro obnovení přetlaku V závěru.Pevný závěr s ochrannou atmosférou podle našeho vynálezu je vhodné užívat v připadech, kdy je potřebné v náročném a agresívnírn prostředí umístit složitou výpočetní techniku, která má dlouhodobě spolehlivě pracovat. Typické využití popsaného vynálezu je například při instaiacimlkropočítače v hlubinném dole, v prostředí s coebezpečím výbuchu metanu, ale může se uplatnit i v jiných náročných provozech,například chemických.Pevný závěr s ochrannou atmosférou, vyznačený tím, že je v něm přepážkou 2 oddělena část prostoru pro elektrické zařízení 61, do níž je zaústěn napouštěcí ventil4 a přepouštěcí ventil 5, přičemž oddělená část prostoru pro zařízení 6 je naplněna plynem bez agresívních příměsí.

MPK / Značky

Značky: ochrannou, závěr, pevný, atmosférou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-228347-pevny-zaver-s-ochrannou-atmosferou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevný závěr s ochrannou atmosférou</a>

Podobne patenty