Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch

Číslo patentu: 227567

Dátum: 01.06.1986

Autor: Benák Rudolf

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch, u ktorých dopravná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravného rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časť dopravnej dráhy (10) je tvorená rotačným kotúčom (4), pričom nad častou rotačného kotúča (4) je umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú dráhu (10).

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD pno VYNÁLEZY (45) VydanéVynález sa týka prevedenia zariadenia na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou, voľne sypaných na rotorových strojoch. vU doteraz známych zariadení pre prívod valcových súčiastok s hlavou do pracovných strojov sa väčšinou používajú vibračné zásobníky, alebo korčekově dopravníky vzájomne prepojené, ktoré cez gravitačné žľaby so samočinnou orientáciou prepájajú prívodné zariadenia s odoberacím zariadením pracovného stroja. Tieto zariadenia sú vhodné prerob a sú nepoužiteľné pre pracovné stroje s vysokou pracovnou frekvenciou, ako sú vysokovýkon né rotorové stroje určené pre hromadnú výrobu., K nevýhodám patrí aj ich výrazná hlučnosť a nároč ná obsluha samočinnej orientácie súčiastok na gravitačnom žľabe, vznik zádržiek súčiastok, hlavne o menšej hmotnosti. pVyššie uvedené nevýhody odstraňuje a technický problém rieši zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou, na rotorových strojoch podľavynálezu, ktorého podstatou je, že vnútorná časť dopravnej dráhy je tvorená rotačným kotúčom. . Nad častou rotačného kotúča je umiestnený násyp- ník zasahujúci nad dopravnú dráhu.Zariadením na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch sa docieli vysokého výkonu a schopnosti vyrovnávat rozdiely v množ 227567 . à(5) žaríadenie na orientáciu a. dopravu súčiastok s hlavowna rotorových J sstve dopravovaných súčiastok do pracovných stro- .jov voľným medzioperačným zásobníkom. Pohyb dopravovaných súčiastok v zariadení je nútený,odvodený od pohybujúcej sa bočnice dopravnej dráhy. Prednosťou zariadenia je tiež jeho bezzbyt 3 kové spracovanie všetkých privádzaných súčiastok, pretože súčiastky sa na dopravnej dráhe zorientujú.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenie zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslený nárys v reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou, na rotorových strojoch pozostáva z frémy 1, ktorá je v hornej časti opatrená vencom 7, ktorý tvorí vonkajšiu časť dopravnej dráhy 10. Vnútornáčasť dopravnej dráhy 10 je tvorená rotačným»kotúčom 4, ktorý je pevne uchytený na pohono vom hriadeli 3. Pohonový hriadeľ 3 je otočne uložený vo fréme 1 prostredníctvom ložísk 2. Navenci 7 a rotačnom kotúči 4 rsú zo strany dopravnejdráhy 10 vytvorené šikmé nábehy 8. Na dopravnú ř. dráhu 10 je v smere otáčania sa rotačného kotúča 4 tangenciálne pripojený vodiaci žľab 9, ktorý je ĺuchytený na venci 7. Oproti odvádzaciemu žľabu 9 na druhej strane venca 7 je uchytený násypník 5 zasahujúci nad časť dopravnej dráhy 10 a rotač ného kotúča 4.š Funkcia zariadenia je nasledovriái špusteníni š usmerňované taktiež do dopravnej ĺdýrwáĺĺyr ĺőýpohonu sa začne prostredníctvom pohonovéhoĺ N Súčiastky 6 nachádzajúsa v dopravnej dráhe 10,i hriadela 3 otáčať rotačný kotúč 4. Súčiastkýi kde sú unášané otáčajúcimsa rotačným kotúčom a 6 s hlavou sa sypú do násypníka 5, kde padajú 4 do odvádzacieho žľabu 9. V odvádzacom žľabe i f jednak do dopramej dráhy 10 a jednak na plochu 9 sa vytvára zásoba súčiastok 6 odkiaľ sú tieto rotačného kotúča 4. Súčiastky 6, ktoré spadnú i, odoberané na ďalšie spracovanie. Súčiastkyőshla- priamo do dopravnej dráhy 10 sa v nej vešajú zaj N von v dopravnej dráhe 10 sa rotorovým odvalom fhlavu na šikmé nábehy 8 venca 7 a rotačného ijblohybujú pomernou rýchlosťou otáčania rotačná š kotúča 4. Súčiastky 6, ktpréA šaĺ achádzajú na liokotúča 4. ~ rotačnom kotúčiv 4 sú nimąga pomoci násypníkaZariadenie na orientáciu ra dopravu súčiastokdopravnej dráhy (V 10) jetvćĺifenš Vrotačnýnn kołúěs hlavou na rotorových strojoch, u ktorých doprav- čom (4), pričom nad časťou rotačného kotúča (4) je i ná dráha súčiastok je tvorená po obvode dopravné- i umiestnený násypník (5) zasahujúci nad dopravnú ho rotora, vyznačujúce sa tým, že vnútorná časťdráhu (10).

MPK / Značky

Značky: súčiastok, dopravu, strojoch, hlavou, orientáciu, rotorových, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-227567-zariadenie-na-orientaciu-a-dopravu-suciastok-s-hlavou-na-rotorovych-strojoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na orientáciu a dopravu súčiastok s hlavou na rotorových strojoch</a>

Podobne patenty