Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov, ktorých povrch je dyhovaný dyhami modifikovanými reaktoplastami ako sú epoxidové, polyesterové, alkydové alebo polyuretánové živice, vyznačujúci sa tým, že dyhy o hrúbke 0,2 až 10 mm impregnované roztokom reaktoplastu v organickom rozpúšťadle s viskozitou impregnačnej látky v rozsahu 2 až 30 mPa . s sa predtvrdia na konverziu polyméru 35 až 90 %, na obsah rozpúšťadla 5 až 25 % a dotvrdenie impregnovaných dýh sa vykoná po vynesení lepidla na predtvrdené dyhy počas lisovania konštrukčného dielca pri teplotách 100 až 190 °C.

Text

Pozerať všetko

54 Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastuvvynález rieši spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov s hotovou povrchovou úpravou.V súčasnej dobe sú známe postupy použitia vytvrdených drevoplastických dýh vo funkcii povrchových dýh. Nevvýhody známych postupov spočívajú v tom, že termochemické vytvrdzovanie dýh V jednom stupni pri teplotách 80 až 120 °C je vysoko náročné z hladiska bezpečnosti práce a z hladiska nárokov na kontrolu a regulovanie procesu vytvrdzovania dyhovacích i iných materiálov. Pri úplnom dotvrdzovaní na konverzie blízke K 100 dochádza ku vzniku inkrustov polyméru na povrchu dýh a ku zlepovaniu dyhovacích materiálov na miestach vzájomného dotyku pri vytvrdzovaní. Pri polymerizácii reaktoplastov in situ dochádza hlavne v oblasti vysokých konverzií v dôsledku tzv. Tromsdorfovho efektu alebo gél-efektu k nadmernémtl vzniku exotermického tepla, pričom teploty exotermického piku často ležia v oblasti 170 až 180 °C. Úplne dotvrdené dyhovanie materiály z drevoplastov sú krehké a dochádza k ich poškodzovaniu pri lisovaní na rovinné alebo tvarovaně dielce, čo zapríčiňuje nízku výľaž vo výrobe. Pri lepeni drevoplastických dýh známými spôsobmi a bežnými močovino-formaldehydovými a fenol-Íormaldehydový 227.298mi lepidlami používanými v drevárskom a nábytkárskom priemysle sa dosahujú nízke pevnosti lepených spojov a je preto potrebné používat špeciálne lepidlá nastavované melamínom alebo rezorcínom, čo je jednou z hlavných príčin zabraňujúcich používanie drevoplastických dýh vo výrobe.Uvedené nevýhody v značnej miere odstraňuje spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov, ktorého podstatou je to, že dyhy impregnované roztokom reaktoplastu v organickom rozpúšťadle s viskozitou impregnačnej látky V rozsahu 2 až 30 1 nPa.s sa predtvrdia na konverziu polyméru 35 až 90 0/0, na obsah rozpúšťadla 5 až 25 0/0 a dotvrdenie impregnovaných dýh sa vykoná po nanesení lepidla na predtvrdené dyhy počas lisovania konštrukčného dielca pri teplotách 100 až 190 ° Celsia. Na lisovanie sa môžu použiť aj lisovacie dosky s reliefom.Spôsob výroby konštrukčných dielcov podľa vynálezu je výhodný preto, že umožňuje vyrábať dielce s definitívne dokončeným povrchom bez úpravy näterovými hmotami. Pritom počas predtvrdenia reaktoplastov in situ nedochádza k tvorbe inkrustov, predtvrdeiíé dyhy sú pri lísovaní chybné. Nedochádza k ich stratám praskaním pri zalisovaní na stredovú vrstvu konštrukčného diel 227298ca. Pri lepení je možné použiť bežne používané lepidlá v drevárskom a nábytkárskom priemysle. V porovnani s doposiaľ známymi postupmi výroby konštrukčných dielcov, ktoré nie sú zušlachteně predtvrdeným reaktoplastom, sa podstatne znižuje presakovanie lepidla použitého na lepenie povrchových dýh na stredové časti konštrukčného dielca. Popísaným spôsobom výroby je možné dosiahnuť zníženie spotreby lepidla a zníženie úniku formaldehydu z vnútorných častí konštrukčných dosiek alebo lepených spojov.Na vykonanie popisaného spôsobu výroby konštrukčných dielcov je najvýhodnejšie použiť ako impregnačné látky bežne známe roztoky reaktoplastov pre modiiikáciu dreva v organických rozpúštadlách, pričom z praktických dôvodov, hlavne preto, aby sa impregnácia dala vykonať v technologicky prijatelných časoch, so používajú impregnačné látky s viskozitou rozsahu 2 až 30 mPa . s. Ako príklady impregnácie dýh roztokmi reaktoplastov možno uviest vakuovo-tlakovú impregnáciu pri hodnotách vákua 200 až 600 torr po dobu 50 min., pri nasledovnom tlaku 0,5 až 0,6 MPa po dobu 150 min. Po ukončení tlakovania je výhodné p 0 užiť vákuum pre odstránenie prebytku impregnačnej latky s parametrami v rozsahu 300 až 500 torr po dobu 60 až 120 min. v závislosti od pažadovanej retencie polyméru v dyhach a od druhu použitej dreviny. Okrem bežne používaných impregnačných látok sa dajú s výhodou použiť roztoky epoxidových živíc s obsahom neprchavých zložiek 25 až 45 9/0, s obsahom epoxidových skupín 0,15 až 0,30 ekvivalentov epoxidových skupin V 100 g sušiny živice. Ako tužidlo sa pritom s výhodou použijú polyalkylánpolyamíny s amínovým číslom 1400 až 1700 mg KOH/g. Predtvrdenie impregnovaných dýh sa v tomto prípade dá vykonať priprevádzkovej teplote. Počas predtvrdzovania sú dyhy porozkladané alebo zavesené tak,aby sa zabránilo ich vzájomnému dotyku a zlepovaniu, hlavne na začiatku predtvrdenia. Predtvrdenie sa vykoná po dobu 1 až 5 dní podľa hrúbky použitej dyhy, pokial obsah/rozpúštadla neklesne na hodnotu 5 až 25 00.Dyhy dreviny koto Ptarygota macrocarpa troch hrúbiek 0,5, 0,8 a 1,1 mm formátu 40 100 cm sa evakuujú 30 minút pri hodnote vákua 400 torr. Potom sa do impregnačnej nádoby s dyhami pripusti impregnačná látka s obsahom 40 hmot. dielov epoxidovej živice, s koncentráciou epoxidových skupín 0,25 ekvivalentov/100 g, 2,7 hmot. dielu polyalkylénamínového katalyzátora a 39,5 hmot. dielov zmesi rozpúštadiel toluénu, xylénu, etylacetátu a metylalkoholu. Potom sa aplikuje tlak 0,8 MPa po dobu 150 min. Po odpustení impregnačnej látky a vyevakttovaní jej prebytku sa dyhy rozložia nastojany pri prevádzkovej teplote v rozsahu 19 až 25 °C po dobu 2 dní. Pritom sa dosiahne priemerná konverzia 88 0/0 a obsah rozpüšťadla v dyhách kolíše v rozsahu 15 až 22 0/0. Následne sa na dyhy nanesie 150 g/m močovino-iormaldehydového lepidla a predtvrdené dyhy sa zlisujú na hlavně a bočné plochy stredových časti konštrukčných dielcov, pričom sa vykoná súčasne dotvrdenie dýh pri teplote 140 °C po dobu 1 až 3 min.,podľa hrúbky použitej dyhy. Po dotvrdení sa vykoná povrchová úprava konštrukčných dielcov výlučne mechanickým opracovaním,brúsenim a leštením suchým leštiacim pásom.Spôsob výroby konštrukčných dielcov pomocou ďalších reaktoplastov je impregnácia dýh alebo tenkých prírezov impregnačnou sústavou na báze polyesterových živíc emulgovateľných vodou. Ako rozpúšťadlo sa v tomto pripade použije styren. Viskozita impregnačnej látky pri prevádzkovej teplote je 3 až 15 mPa.s. Ako katalyzátor sa použije zmes dibenzoylperoxidu a terc.bu~ tylperbenzoátu vo vzájomnom pomere 1 2,pri celkovej koncentrácii v impregnačnej látke 0,7 až 1,1 . Predtvrdenie sa vykoná pri teplote 90 °C po dobu 1 až 2,5 hod., podľa rozmerov použitého drevného materiálu tak, aby sa dosiahla konverzia polyméru v rozsahu 35 až 60 °/o. Stupeň polymerizácie sa volí podla konkrétnych prevádzkových podmienok v závislosti na dobe medzi predtvrdením a nasledovným nánosom lepidla a dotvrdením dyhy na konštrukčnom dlelci lisovaním. Teplota llsovania a dotvrdzovania leží v rozsahu 100 až 190 °C, s výhodou 140 až 160 °C.osobitným a zvlášť výhodným spôsobom prevedenia popisaněho procesu je impregnácia tenkých dýh a mikrodýh. Pri tomto spôsobe sa dyhy, napr. o hrúbke 0,2 až 0,7 mm impregnujú roztokom reaktoplastu, tento sa potom predsuší a sčasti vytvrdí tak,aby povrch dýh už nebol lepkavý a aby sa na dyhy dalo nanášat lepidlo a potom sa dyha nalisuje na stredovú časť konštrukčného dielca. Veľkou výhodou v tomto prípa de je to, že reaktoplast predtvrdený in situ v drevnej štruktúre predstavuje zábranovú vrstvu proti presakovaniu lepidla. Táto skutočnosť podstatne rozširuje možnosti používania mikrodýh a tenkých dýh. Po druhom stupni dotvrdenia má reaktoplast funkciu vnútornej náterovej hmoty in situ a teda povrchová úprava dyhovaného dielca alebo aspoň jej časť sa dá dosiahnuť mechanickým opracovaním povrchu. Ďalšou výhodou tohoto spôsobu aplikovaného na tenké dyhy a mikrodyhy je to, že opravy povrchu nábytku, obkladov, stropov, dverí, nábytku elektrotechnických zariadení a iných výrobkov je možné dosiahnuť jemným mechanickýmopracovaním, prebrúsením, prípadne preleštením. Toto je veľmi dôležité práve u tenkých dýh a mikrodýh. Takýto spôsob nie je možný pri povrchovej úprave náterovými hmotami.Popisaný spôsob výroby konštrukčných dielcov je možné použiť pre výrobu obkladov stien, stropov interiérov, na deliace priečky, najmä v drevostavbách, pri výrobe nábytku, preglejok a tvarovaných výrobkov,podlahových materiálov, ako sú sendvičové drevoplastické materiály, podlahové panely, mozaikové parkety, panely s dyhovými intarziami a pod. Tento spôsob je možné použiť tiež pre zmenu farebného odtieňa dreva, a to priťarbovaním impregnačnýchsústav známymi farbivami rozpustnými V impregnačnej kvapaline, hlavne z technologickej triedy V tuku rozpusťných farbív. Predmetný spôsob je možné použit všade tam, kde je otrebné vylúčiť klasické spôsoby povrchovej úpravy náterovými hmotami a znížiť pracnosť povrchovej úpravy a s tým súvisiace hygienické a požiarne riziká. Vzhladom na zvýšenú plastičnosť a húževnatost predtvrdených dýh modifikovaných najmä epoxidovými a polyesterovými reaktoplastami sa dá tento spôsob použiť pri lisovaní a dotvrdzovaní dýh pomocou lisovacích dosiek s reliefom a vyrábať takto relietované konštrukčné dosky najmä pre interiéry.1. Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov, ktorých povrch je dyhovaný dyhami modifikovanými reaktoplastami ako sú epoxidové, polyesterové, alkydové alebo polyuretánové živice, vyznačujúci sa tým, že dyhy o hrúbke 0,2 až 10 mm impregnované roztokom reaktoplastu v organickom rozpúšťadle s viskozitou impregnačnej látky V rozsahu 2 až 30 mPa . s sa predtvrdia na konverziu polyméru 35 až90 , na obsah rozpüšťadla 5 až 25 0/0 a dotvrdenie impregnovaných dýh sa vykoná po vyneseni lepidla na predtvrdené dyhy počas lisovanie konštrukčného dielca pri teplotách 100 až 190 °C.2. Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov, podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že pri dotvrdeni a lisovaní dýh na konštrukčnú dosku sa použijú lisovacie dosky s reliefom.

MPK / Značky

Značky: reaktoplastov, dielcov, spôsob, konštrukčných, výroby, dřeva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-227298-sposob-vyroby-konstrukcnych-dielcov-z-dreva-a-reaktoplastov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby konštrukčných dielcov z dreva a reaktoplastov</a>

Podobne patenty