Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii

Číslo patentu: 226985

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šlais Karel, Krejčí Miloš, Pavlíček Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii s jednou pracovní a jednou pomocnou elektrodou, vyznačující se tím, že v elektricky vodivém tělese snímače (1) je umístěna pracovní elektroda (3) v nevodivém pouzdře (5), přičemž pracovní elektroda (3) je umístěna proti přívodu mobilní fáze, tvořeným otvorem (2) v elektricky vodivém tělese snímače (1) a odvod mobilní fáze je tvořen šroubením (6).

Text

Pozerať všetko

(75) Nitorvvnâiczu ŠLAIS KABEL dzuGSo., BRNO(54) Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografiiVynález se týká dvouelektrodového elektrochemického detektoru pro kapalinovou chromatografii, který pracuje na elektrochemickém principu.Chromatografické analytické systémy pracují na principu rozdělování komponent anlysovaného vzorku na chromatografické koloně. Rozdělovací proces, zejména v oblasti kapalinové chromatografie, je vývojom novýoh konstrukcí enalytických vlastností kolon 2 hlediska užitných hodnot často limitován statickými i dynamickými vlastnostmi detekčních systémů. Static~ké vlastnosti detektorů, například fotometrických, fluorometríckých, elektrochemických,ymožňují měřit koncentrace v kyvetě například řádově 1,5 ng//ul benzenu. Dynamické vlastnosti detektoru podstatnou měrou ovlivňují kromě hydfaulickěho přívodu zejména objem resp. efektivní objem detekční cely detektoru. Výpočtem je možné dokázat, jak velká musí být časová konstanta detektoru pro kapalinovou chromatografii, aby zkrealení informace o časovém průběhu koncentrace bylo menší než 5 . Výsledek odpovídá časové konetentě několika deseti námrsekundy, což J, v případě mikrokolon odpovídá několika nanolitrům efektivního objemudetekční cely. . Nevýhody dosavadních systémů spnčívají zejména v tom, že jich nelze použít v oblastimikrokolonově chromatografie bez zkreslení časového průběhu sledované koncentrace. Tento nedoatatek odstraňuje dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kepalinovou chromatografii s Jednou pracovní É jednou pomocnou elektrodou podle tohoto vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že v elektricky vodivém těleae snímače ,je umíatěna pracovní elektro~ da v nevodivěm pouzdře, přičemž pracovní elektroda je umístěna proti přivodu mobilní fázeveřeným otvorom v elektricky vodivěn tělese snímače a odvod mobilní fáze je tvořen šrcubením. lektricky vodivó těleso snímače je přitom vodivě spojeno přes elektrický přívod pomocné elektrody | jedním vývodom zdroje polerisečního napětí e pracovní elektrcde je vodivě spojene přes kohík konektoru se snímačom proudu.Příklsd.dvouelektrodovőho elektrochemiokého detektoru podle vynálozu je znázcrněn na obr. Q, kde je snímač detektoru tvořen elektricky vodivým tělesem snímače ł, ktoré tvoří pomocmou elektrodu, s je oputřen otvorom g. V otvoru g je souose umistčna pracovní elektrods 2. ĺkterí je vodivě spojene s kolíkem konektoru 1 e je umístěne v nevodivóm pouzdře Ž. Šroubení Ě tvoří vývod kapaliny me snímače detektoru. Elektrický přívod 1 pomocnć elektrcdy je vodivě mpojen se zdrojem polerisečního napětí §. Kolík konektoru 1 je spojen vodivě ee snímačom šproudu 2 pracovní elektrody 2. Na výstupní svorky łg snímače proudu 2 se připojuje záznamošvě nebo vyhodnooovscí zařízení (není zakresleno). ü Š Elektroohemický detektor pracuje jako dvouelektrodový systém s měrnou elektrodou e pomocĚnou elektrodou, která tvoří tčleso snímače. Technicky je systém řeäen tak. aby byly zachošvány vyhovující dynamické vlastnosti, zejména pro využití plněných mikrokolon s efektivním Šobjemem cely do 4 nl. Tyto vlastnosti umožňují využití detektoru i při průtocích kolem 1 nl/e. Ě Funkční řešení snímače detoktoru je zřejmě 2 obr. 1. V elektricky vodivám tělese snímače ł přichází otvorom g mobilní fáze na pracovní elektrodu 1, která je vodivě spojene s kolíkem žkonektoru 1. Pracovní elektrods 2 je umístěne v elektricky nevodivém pouzdře 5, Mobilní-fáze odohásí s detektoru šroubením §. Elektrický přívod 1 pomocné elektrody je spojen sšelektricky vodivým tělesem snímače g,Rovněž elektrické zapojení je zřejmő z obr. 1. Z regulovatelného zdroje polerisečního Šnapětí § je vkládáno napětí na pomecneu elektrodu. Proud pracovní elektrody 2 je sledovínŠsnímačem proudu 2 a vyhodnooovdn nebo registrcvín na výstupních svorkáoh łg.Ě 1.Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovcu chromatografii s jednou pracovní o jednou pomocnou elektrodou, vyznečujíoí se tím, žev elektricky vodivěm tělese snímače(1) je umístěnu pracovní elektrcďa (3) v nevodivěm pouzdřo(5)L přičemž pracovní elektrode (3) Je umístěns proti přívodu mooilní fáze, tvcřeným otvorom (2) v elektricky vodivám tělese snímače (1) e odvod mobilní fáze je tvořen.šroubením (6).2.Dotekter podle bodu 1, vyznsčující se tím. že elektricky vodivě těleso snímače (1) jevodivě spcjeno přes elektrický přívod (7) pomocné elektrody s jedním vývodom zdroje pola risočního nepětí (8) s pracovní elektroda (3) je vodivě spojene přes kolík konektoru (4).se snímačom proudu (9).

MPK / Značky

Značky: detektor, dvouelektrodový, kapalinovou, chromatografii, elektrochemický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-226985-dvouelektrodovy-elektrochemicky-detektor-pro-kapalinovou-chromatografii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvouelektrodový elektrochemický detektor pro kapalinovou chromatografii</a>

Podobne patenty