Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 226658

Dátum: 15.05.1986

Autor: Pašák Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní, použiteľný najmä v procese manipulácie s plechmi zariadení na spracovanie plechu, vyznačujúci sa tým, že pred uchopením horného plechu sa okrajové časti hornej vrstvy plechov uložených v stohu zmagnetizujú, čím sa medzi nimi utvorí štrbina, do ktorej sa pri odoberaní plechu vháňa prúd stlačeného vzduchu a tým sa horný plech oddelí od stohu.

Text

Pozerať všetko

(751 Anm- vynaiezu PAŠÁK JOZEF ing., PIEŠTANY(54) Spôsob uddeľovania plechnv pri ich zdvihaní a zariadenie preVynález sa týka spôsobu oddeľovania plechov a zariadenia pre vykonávanie tohto spôsobu, použltelneho V procese manipulácie s plechmi u zariadení na spracovanie plechu, najmä vtedy, ked priestorové poInery na linke nedovolĺujú vykonanie väčších zdvihov oxioberacích mechanizmov a keď sa manipulujú prístihy o relatívne velkých plošných rozmeroch.Podľa súčasného stavu techniky sú známe také spôsoby oddeiovania plechov pri ich zdvíhaní, u ktorých sa plech najprv zdvihne na jednej jeho strane, čímž dôjde medzi dvomi bezprostredne na seba prilnultými plechmi k ich vzájomnému posunutiu a tým aj ku ich oddeleniu. Další známy spôsob je založený na nútenej pružnej deformácii plechu smerom nahor v jeho okrajových častiach, pričom je na začiatku zdvíhacieho procesu stredná časť plechu pridržaná v jej východiskovej polohe. Okrem toho je známy aj taký spôsob, u ktorého sa okrajová časti plechu nútene pružne deiormujú smerom nadol a zároveň sa na zdvihaný plech pôsobí zboku prúdom stlačeného vzduchu. Spoločnou nevýhodou doposial opísaných známych spôsobov je, že mechanizmy pre ich vykonávanie sú pomerne zložité a rozmerné. Rozmernosť mechanizmov je daná velkýmí zdvlhmi ich výkonných prvkov. Známesú aj magnetické čeriče, ktoré však možno použit len u přístrihov relativne malých rozmerov.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob oddešovania plechov pri ich zdvihaní a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu podľa vynálezu, u ktorého podstata spôsobu spočíva v tom, že v okrajových čiastiach plechov,uložených v stohu sa medzi nimi pôsobením magnetického poľa vytvorí štrbina, do ktorej sa vháňa prúd stlačeného vzduchu. Ide teda o kombinované pôsobenie magnetického poľa a stlačeného vzduchu. Podstata zariadenia, pozostávajúceho z magnetickej hlavice uchytenej v držiaku, spočíva v tom, že na boku magnetickej hlavice je umiestnené aspoň jedno magnetický indiferentné dotykové teleso s dotykovou plochou predsunutou pred čelo magnetu, v ktorom dotykovom telese je vytvorená aspoň jedna vzduchová tryska, orientovaná smerom k rovine dotykovej plochy dotykového telesa.Výhodou spôsobu pre oddelovanie plechov pri ich zdvíhani podľa vynálezu je, že umožňuje oddelovat aj plechy o relatívne veľkých rozmeroch pri nizkom zdvihu odoberacích mechanizmov. Ďalšou výhodou je,že pri tomto spôsobe oddelovania nedochádza k mechanickému poškodeniu prípadne povrchovej úpravy plechu. Výhodou zaria 226658denia je jeho malá výrobná náročnosť a nízka stavebná výška. Obzvlášť Výhodne je,ked magnetická hlavica je uchytená na tyči, ktorá je suvne uložená V rúrke, tiež suvne uloženej V držiaku, a opretá o súosoVo usporiadanú pružinu. V tomto prípade sa magnetická hlavice samočinne prispôsobuje prípadným nerovnostlam stohu plechových prístrihov. Rúrka zároveň spĺňa funkciu posuvného vedenia, umožňujúce-ho prispôsobiť oddeľovacie zariadenie rôznym veľkostiam pristrihov.Príklad realizácie spôsobu a zariadenia podľa Vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na zariadenie s čiastočným osovým rezom, obr. 2 pôdorysný pohľad na zariadenie s čiastočným rezom cez Vzduchovú trysku. Spôsob podľa Vynálezu sa vykonáva tak, že sa okrajová časti hornej vrstvy plechov uložených V stohu vystavia stálemu účinku magnetického poľa vytvoreného magnetickou hlavicou a Vo chvíli, ked sa horný plech začne odoberať zo stohu, sa do týchto okrajových časti vháňa prúd stlačeného Vzduchu.Zariadenie pre oddľovanie plechov pozostáva z magnetickej hlavice 1, tvorenej permanentným magnetom 2 uloženým V textgumoidovom pudre 3 a uchytenej V držiaku 4. Na bokoch magnetickej hlavice 1 sú umiestnené dve dotykové telesá 5, Vyhotovené z nemagnetickej ocele. V ich čelnej časti sú opatrené dotykovou plochou B, pred 4sunutou pred čelo 7 magnetu 2. V obidvoch dotykových telesách 5 je vytvorených päť vzduchových trysiek 8 usporiadaných Vo zvislom rade a orientovaných smerom k rovine 9 dotykovej plochy E dotykového telesa 5. Magnetická hlavica je v držiaku 4 uchytená tak, že do jej puzdra 3 je nalisovaná tyč 10, ktorá je suvne uložená V rúrke 11 a táto je suvne uložená V držiaku 4. V rúrke 11 je súosovo uložená tlačná pružina 12, opretá jedným svojím koncom o tyč 1 U a druhým svojím koncom o vložku 13 opretú o osadenie V rúrke 11. Rúrka 11 je opretá drážkou pre Vodiace pero 14 umiestnené V držiaku 4. V hornej časti je rúrka 11 opatrená Vodiacou drážkou 15 pre kolik 16 radiálne Vsadený do tyče 1 D. Držiak 4 je V jeho hornej časti opatrený aretačnou skrutkou 17. Držiak 4 je upnutý na trému odoberacieho zariadenia. ~Zariadenie pracuje tak, že sa magnetická hlavica 1 prisunie ku stohu plechov tak, aby ju pružina 12 ľahkým tlakom dotláčala ku stolu, pričom kolik 16 sa nachádza uprostred Vodiace drážky 15. Keď je hlavica 1 V takejto polohe, sa rúrka 11 v držiaku 4 zapolohuje aretačnou skrutkou 17. Magnetická hlavica 1 svojím magnetickým poľom vytvorí medzi plechmi V hornej vrstve štrbiny, do ktorých sa pri odoberaní horného plechu Vháňa cez trysky 8 stlačený vzduch. Horný plech sa takto spoľahlivo a po celej ploche oddelí od stohu.1. Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhani, použiteľný najmä V procese manipulácie s plechmi zariadeni na spracovanie plechu, Vyznačujúci. sa tým, že pred uchopením horného plechu sa okrajová časti hornej vrstvy plechov uložených V stohu zrnagnetizujú, čim sa medzi nimi utvorí štrbina,do ktorej sa pri odoberani plechu Vháňa prúd stlačeného vzduchu a tým sa horný plech oddeli od stohu.2. Zariadenie pre vykonávanie spôsobu podľa bodu 1, pozostávajúca z magneticxkej hlavice, uchytenej V držiaku, Vyznačujúce sa tým, že na boku magnetickej hlavice 1je umiestnené aspoň jedno magnetický indiferentné dotykové teleso 5 s dotykovou plochou 6 predsunutou pred čelo 7 magnetu 2, V ktorom dotykovom telese 5 je vytvorená aspoň jedna vzduchové tryska 8, orientovaná smerom k rovine 9 dotykovej plochy 6 dotykového telesa 5.3. Zariadenie podľa bodu 2, Vyznačujüce sa tým, že magnetické hlavice 1 je uchytená na tyči 10, ktorá je suvne uložená V rúrke 11 suvne uloženej V držiaku 4 a opretá o súosovo usporiadanü pružinu 12.

MPK / Značky

Značky: vykonávanie, tohto, zdvíhaní, spôsob, spôsobu, plechov, oddeľovania, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-226658-sposob-oddelovania-plechov-pri-ich-zdvihani-a-zariadenie-pre-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob oddeľovania plechov pri ich zdvíhaní a zariadenie pre vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty