Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok

Číslo patentu: 226537

Dátum: 15.05.1986

Autori: Adam Josef, Miklánek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok obsahujúce riadiacu jednotku, programovateľnú jednotku, krokový motor, snímač polohy dávkovania, snímače zásoby súčiastok, pričom krokový motor je mechanicky spojený prostredníctvom hriadeľa s lôžkom montovaného celku a hriadeľ je opatrený kontrolným kotúčom dávkovania vyznačujúce sa tým, že riadiaca jednotka (1) je spojená vedením (2) spúšťacích im pulzov s programovateľnou jednotkou (3), ktorá je vedením (4) riadiacich impulzov spojená s krokovým motorom (5), pričom programovateľná jednotka (3) je vedením (9) kontrolného signálu spojená so snímačom (10) polohy dávkovania a vedeniami (11) hladinových signálov je spojená jednak so snímačmi (12) minimálnej hladiny a jednak so snímačmi (13) maximálnej hladiny dávkovaných súčiastok (16).

Text

Pozerať všetko

POPIS VYNÁlEZU mm K AUTORSKĚMU OSVEDČENIUADAM IOSEF, NOVÉ MESTO nad Váhtml, MIKLÁNEK VLADIMÍR ing.,(541 Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastokvynález sa týka zapojenia pre programovateľné dávkovanie súčiastok na montážnych linkách s rozdielnym počtom dávkovaných dielcov do jednotlivých montovaných celkov.Doter-az sa pre dávkovanie súčiastok do montovaných celkov používajú mechanické krokovacie systémy prispôsobené na počet súčiastok potrebných k zmontovaniu každeho celku osobitne. Nevýhodou týchto systémov je, .že pri zmene montovaného celku je potrebné celý krokovací systém vymeniť. Ďalšou nevýhodou je, že -tieto systémy nedovolujú súčasnú montáž celkov s rozdielnym počtom montovaných súčiastok.Uvedené nedostatky zmierňuje zapojenie zariadenia pre programovateľné dávkovanie súčiastok podľa vynálezu, ktorého podstatou je, .že riadiaca jednotka je spojená vedením spúšťacích impulzov s programovateľnou jednotkou, ktorá je vedením riadiacich impulzov spojená s krokovým motorom. Prognamovaiteľná jednotka je vedením kontrolného signálu spojená so snímačom polohy dávkovanie. Programovateľná jednotka je vedeniami hladinových signálov spojená jednak so snímačmi minimálnej hladiny a jednak so snimačmi maximálnej hladiny dávkovaných súčiastok.Za-pojením pre programovateľné dávkova 226537nie súčiastok sa docieli univerzálne použitie pre kruhové i priamočiare montážne systémy so synchrónnym, asynchrónnym, alebo kombinovraným spôsobom montáže. K presnosti a kombináciam v dávkovaní súčiastok do montovaného celku podstatne prispieva krokový motor, ktorého natočenie hriadeľa je riade-né bezkontaktne elektrickými impulzami. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je, že pre zachovanie postupnosti zvoleného programu montáže pri kombinácii programovateľnej jednotky V spojeni s krokovým motorom nie je potrebný náhradný elektrický zdroj pre zachovanie pamäte postupu montáže.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladně blokové zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok. Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok pozostáva z riadiacej jednotky 1 Spojenej vedením 2 spúštacich impulzov s programovateľnou jednotkou 3. Progrlamovasteľná jednotka 3 je pripojená vedením 4 riadiacich impulzov s krokovým mot.orom 5. Na krokový motor 5 je hriodeľom 6 pripojené lôžko 7 pre montovaný celok 8. Hriadel 6 je pevne opatrený kontrolným kotüčom 14, v ktorom sú vyhotovené .aret-ačné otvory 18. Oproti aretačním otvorom 18 kontrolného kotúče 14 je umiestnený sní 226537mač 10 polohy dävkovalnira, ktorý je pripojený vedením B kontrolného signálu na programovvasteľnú jednotku 3. Nad montážnymi otvormi 17 montovaného celku. 8 vyúsťujú prívody 19 zásobníkov 15 dávkovaných súčiastok 16. V dolnej časti prívodov 19 sú umiestnené snímače 12 minimálnej hladiny a V hornej časti prívodov 19 sú umiestnené snímače 13 maximálnej hladiny dávkovaných súčiastok 16.Funkcia zariadenia pre programovateľné dávkovanie súčiastok je nasledovná Pracovcný cyklus sa začína tak, vže iriadiaca jedrnotka 1 vyšle vedením 2 spúžštací impulz programovatelnej jednotke 3. Programovatelľná jednotka 3 na základe vlciženého pro dgramu pro IIIOIIÍOVBJHÝ -celok 8 skontroluje prostredníctvom snímača II polohy dávkoVania a snímačov 12 minimálnej hladiny podmienky pre začiatok dávkovanie. Po overení podmienok pre začiatok dávkovanie programovateľné jedno-tka 3 vygeneruje potrebný počet impulzov pre krokový motor 5,ktorý prostredníctvom hriadeľa B otáča na lôžku 7 montovaný celok 8 tak, aby sa. dávkované súčiastky 16 vložili do montážnych otvorov 17. Snímače 13 pri dosiahnutí maximálnej hladiny dávkovsných súčiastok 16 v zásobníkoch 15 vyšlú impulzy pre zastavenie prí vodu dávkovaných súčiastok 1 G do zásobní- 1Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok obsahujúce riadiacu jednotku,programovetelnú jednotku, krokový motor,snímač polohy dávkovanie, snímače zásoby súčiastok, pričom krokový motor je mechanicky spojený prostredníctvom hriadela s lôžkom montovalného celku n hriadel je opatrený kontrolným kotúčom dávkovania vyzn-ačujúce sa tým, -že riadiaca jednotka 1 je »spojená vedením 2 »spúštacích im pulzov s programovatelnou jednotkou 3,ktorá je vedením 4 riadiacich impulzov spojená s krokovým motorom 5, pričom programovateľná jednotka 3 je vedením 9 kontrolného signálu spojená so sníma čom 10 polohy dávkovanie a vedeniarni11 hladinových signálov je spojená jednak so snimačmi 12 minimálnej hlaçlinjn a jednak so snímačmi 13 maximálnej hladiny dávkovaxných súčiastok 16,

MPK / Značky

Značky: programovatelné, dávkovanie, zapojenie, súčiastok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-226537-zapojenie-pre-programovatelne-davkovanie-suciastok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie pre programovateľné dávkovanie súčiastok</a>

Podobne patenty