Spôsob dodatočného tvarovania pätnej časti zvršku obuvi

Číslo patentu: 226336

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bebjak Valent, Beňuška Vladimír, Majtás Slavomír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob dodatočného tvarovania pätnej česti zvršku obuvi s našívacou stielkou na lisovacej nôžke opatrenej nástavcom s lisovníkmi pre vytvorenie odľahčovacích dutín v pätnej časti lisovaného spodku obuvi, vyznačujúci sa tým, že pri nazutí zvršku na lisovaciu nôžku sa našívacia stielka netiahne na nástavec vopred vyseknutým otvorom, ktorého obrys je menší než obrys nástavca.

Text

Pozerať všetko

(75) A,,yá 1 BEŇU KA mm m, PARTIZÁNSKE, 13 mm( VALENT, nmuovcz,MAJT s smvom ing., NOVÉ MESTO nad Vahom(54) Spôsob dodatočného tvarovanie pätnej časti zvršku obuvivynález sa týka spôsobu dodatočného tvarovania pštneçj časti zvršku obuvi s našivacou stielkou na liaovacej nôžke opatrene) nastavcom s lisovniluni pre vytvorenie odľahčovacich dutín v pätnej časti lisovaného spodku obuvi.Je známy sposob tvarovanie zvršku obuvi s taxtilnou našivacou stielkou, pri ktoromsa pitnú časť zvršku vytvaruja v tvarovacom stroji. Potom sa k vytvarovanému zvräku prišije stielka a takto pripravený polotovsr sa nazuje na lisovaciu nôžku. Lisovacia nöžka s nazutým žvrškom sa vloží. do formy, kde sa vylisuje spodok obuvi z vhodného materiálu, napr. priamym nástrekom termoplastu. Po nazutí na lisovaciu nôžku sa najmä v pätnsj časti zvršku a stielky často vytvoria nežiadúce záhyby v mieste šitého spoja ako dôsledok rozmerových a tvarovýoh rozdielov avršku a našívacej stielky. Naviac sa stava, že zošité okraje zvršku a stielky nerovnomerne priliahajú k línii zakrivenia lisovacej nôžky. To má za následok,že po uzavretí formy sa tieto zošité okraje dostanú do polohy vonkajšieho povrchu vylisovaného spodku obuvi. V takom prípade sa naruší pevnosť ako aj estetický vzhľad spodku obuvi a takto vyrobená obuv je nepodarková. Dodatočné ručné dotverovanie .zvrěku na lisovacej nôłke, ktoré by zabránilo tomuto nedostatku, je velñni pracné, namáhavé a vyžaduje značnú zodpovednosť a pozornosť obsluhy lisovacieho stroja.Je dalej známy spôsob dodatočného tvarovanie pätnaj časti zvršku obuvi s našívacou stielkou na lisovacej nöžke, ktoré má lisovniky pre vytvorenie odľahčovacich dutín v lisovanom spodku obuvi. V priebehu lisovania sa tieto lisovníky pretlačia cez naěívaciu stielku,čim sa dodatočne vytvaruje pštná časť naäívacej stielky. Nevýhodou tohto spôsobu je to,že pri pretlačani lisovníkov už nedochádza k dodatočnému vytvarivaniu pätnaj časti zvršku,ktoré ostáva mimo tvar-ovoce) dutiny zatvorenej formy. Ďalšia nevýhoda je v tom, že časť naěívacej stielky, ktoré sa lisovnikmi roztrhne, nie je možné spracovať irqým, ekonomicky výhodnejäím spôsobom.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob dodatočného tvarovanie, ktorého podstatou je to,že pri nazutí zvrěku na liaovaciu nožku sa našívacia stielka natiałme na nástavec vopred vyseknutým otvorom, ktorého obrys je menší než obrys nástavca.Vyšší účinok vynálozu spočíva v tom, že natiahnutím našívacej stielky vopred vyseknutým otvorom na nástavec s liaovníkmi sa dodatočne vytvaruje pätná časť našívacej stielky ako ad zvräku obuvi. Zočitá okraja zvršku a atielky tak rovnomerne priľahmí k línii zakrivanie liaovacej nôžky. Tak sa vylisuje spodok obuvi s nenaruäeąým povrchom. Časti textilného materiálu z vopred vyseknutých otvorov atielky sa spracujú pre vysekávanie menších dielov alebo ako odpad pri výrobe roznych materiálov.Príklad prevádzanie spôsobu podľa vyzzálezu je schematicky zobrazený na výkrese, kde značí obr. l čiastočný pôdorys nazutého zvrěku na lisovacej nožke a obr. 2 rez rovinou A-A podľa obr. |.Ku zvrsku (obr. 1) obuvi sa ěvom j 1 prišije textilná naäívscia stielka 2, v ktorej sa vopred vyaakne otvor 3 L. Takto pripravený polotovar obuvi sa nazuje na lisovaciu ndžku 1 (obr. 2), ktorá má v pštnej časti uložený nástavec A. nástavec 3 pozostáva z oddelených lisovnikov 1 L, ktorých vonkajšie ohryay tvoria aj vonkajší obrys celého nástavca A. Obrys vopred vyaeknutého otvoru Q v naäívacej stielke g je pritom menší než obrys nástavca i a ich rozdiel sa volí podľa požiadaviek dodatočného tvarovanie pätnej časti zvršku l a naěívaoej atielky 2.Pri nazutí zvršku I na lisovaciu nežku 1 obsluha lisovacieho stroja natiahne našívaciu stielku g otvorom a na nástavec A. V dosledku toho, že otvor 21 je menší ako obrys nástavca 5, pätná časť našívacej stielky g ako aj zvršku i sa dodatočne vytvaruje. okraj I 2 zvršku i v mieste spojenia švom j s okrajom g našívacej stielky g tak rovnomerne priľahne k línii zakrivenia lisovacej nôžky 1 a tak sa zachová aj rovnomerné vzdialenosť g týchto okrajov zvrškových materiálov od povrchu nasledovne vylisovaného spodku 2 obuvi.vynález je možné využiť pri výrobe obuvi s našívacou stielkou a so spodkom lisovaným z roznych elastomerných alebo termoplastických materiálov.Spôsob dodatočného tvarovanie pitnej časti zvršku obuvi s našívacou stielkou na lisovacaj nožke opatrenej nástavcom s lisovníkmi pre vytvorenie odľahčovacích dutín v pätnej časti liaovanáho spodku obuvi, vyznačuáüci sa tým, že pri nazutí zvršku pa lisovaciu nôžku sa našívaoio stielka natiahne na nástavec vopred vyseknutým otvorom, kterého obrys je

MPK / Značky

Značky: obuvi, spôsob, dodatočného, pätnej, zvršku, částí, tvarovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-226336-sposob-dodatocneho-tvarovania-patnej-casti-zvrsku-obuvi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob dodatočného tvarovania pätnej časti zvršku obuvi</a>

Podobne patenty