Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace

Číslo patentu: 225908

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tesař František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace, vyznačený tím, že se komutátor (2) nechá rotovat mezi nejméně dvěma póly střídavých elektromagnetů (1), přičemž lamely (3) komutátoru (2) a ocelové části (4) protínají magnetické pole (? m~) a vzniklými vířivými proudy v lamelách (3) a hysterezními ztrátami v ocelových částech (4) se komutátor (2) ohřívá.

Text

Pozerať všetko

(75) p Autor vynalezu TESAŘ FRANTIŠEK. BRUMOV-BYLNICE 64) Způsob ohřevu komutétorů elektrických strojů točivýoh za rotacaVynález řeší způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace při konečné fázi jejich výroby a při jejich zkouškách.Podle doaavndního způsobu se komutátor předehřeje 5 peci na předepaanou teplotu. Pak se přenese do odstředivky, jejíž stěny Jsou vyhřívány elektrickými odporovými topnými články.V uzavřeném prostoru odstředivky se udržuje teplota vzduchu na teplotě předehřátého komutá toru. Po odetředění předepsnnými otáčkami a předepsanou dobu má komutátor teplotu značně nižší, než byla teplota předehřevu. To znamená, že komutátor se odstřeäuja při předepsané tepletě pouze určitou dobu větší její část se děje při stále klesající teplotě, takže účinek odstřeěování je nodokonalý. Ląmelový svazek není proto dokonale usazen, takže v provozu na elektrickém stroji mohou nastávat jeho dodatočné deformaoe projevující se jeho házivostí a vystupováním jednotlivých lamol. Důsledkem je jiskření kartáčů, opalováni komutátoru a porucha elektrického stroje. Kromě toho tento dosavadní způsob ohřevu komutátorů za rotace vyžaduje značný příkon elektrické energie, nobot celá odstředivka musí být trvale vyhřívána. Pokles teploty komutátoru během jeho odstřeäováni je způsobem hlavně únikom ohřátého vzduchu z prostoru odstředivky při vkládéní komutátoru a dále špatným přestupem tepla zevzduchu do rotujíoího komutátoru.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem ohřevu podle vynálezu, jehož podstatouje, že sa nechá komutátor rotovat mezi dvěma nebo více póly atřídavých elektromagnetů, 225 908přičemž lamely komutátoru protínají magnetické pole a takto vzniklými viřivými prcudy v lamelách a hyaterezními ztrátemi V magnetických čáetech se komutátor ohřívá.Ýznikem tepla přímo v rovujícim komutátoru odpadá ohřev celého tělesa oąstředivky. jejím oteviránim nevznikají žádné tepelné ztráty, přičemž velikosti střidavěho magnetického toku,jekož i počtom pőlových dvojíc se doaáhne jeho požadované teploty po celou dobu rotace. Jednou vyzkoušené parametry jsou pak stále platné. Poněvadž vybuzení střídavěho magnetického toku se provádí pouze po dobu rotace komutátoru, spotřeba elektrické energie se sníží na nejmenší možnou míru.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení ohřevu komutátoru podle vynálezu.Kemutátor g rotujíci mezi dvěma nebo více pőlovými dvojicemi střídnvéhc elektromngnetu ł s magnetickým Qiglu kolmým na osu lamel 2 toto pole protíná. V rotujících lamelách 2 so indukuji vířivé proudy. Při průchodu magnetického toku gJgcL přee magnetické části konutitoru g, např. ocelovou část 5, vznikají v nich i ztrátý magnetickou hyeterezi. Vznikem víři vých proudů a vznikem magnetické hysterezc se komutátor g způsobem podle tohoto vynálezu chřieva. Tohoto způsobu ohřevu se s výhodou využije u vyaokootáčkových komutátorů, při jejichžrotaci je vliv průchcdu magnetického pole nulou na celkový ohřev zaneábatelný.Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotnoe. vyznačený tím, že se komutátor (2) nechá rotovat mezi nedméně dvěma píly střídevých alektrcmagnetů (1), přičemž lamely (3) komutátoru (2) a ocelové části (4) protinají magnetické pole ( Ó mrv )a vznik lými viřivými proudy v lamelách (3) a hyeterezními ztrátnmi v ocelových čáatoch (4) se komu tátoŕ (2) ohřívá.

MPK / Značky

Značky: elektrických, způsob, strojů, točivých, ohřevu, komutátorů, rotace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225908-zpusob-ohrevu-komutatoru-elektrickych-stroju-tocivych-za-rotace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob ohřevu komutátorů elektrických strojů točivých za rotace</a>

Podobne patenty