Způsob snížení zbytkového pnutí v odlitcích ze šedých litin

Číslo patentu: 225624

Dátum: 01.07.1985

Autori: Exner Jaroslav, Čech Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob snížení zbytkového pnutí v odlitcích ze šedých litin do hmotnosti 1 000 kg, které se po odlití ochlazují ve formě a po vyjmutí z formy se ochlazují rovnoměrně vzduchem průměrnou rychlostí 30 až 100 °C za hodinu na teplotu nižší než 300 °C vyznačený tím, že se odlitek z formy vyjímá v tepelném intervalu mezi teplotou eutektoidní přeměny Al a nejnižší teplotou plastických deformací šedých litin 600 °C.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY(75) Amorvynüezu EXNER JAROSLAV ing. CSO., LIBREC, ČECH JAROSLAV ing. CSO., BRNO(54) - Způsob snížení zbytkového pnutí v odlitoíoh ze ěedýoh litinvynález ee týká výroby odlitků ze äedýoh litin e. jeho předmětem je způsob snížení zbytkovőho pnutí v ndlitcích již v průběhu Jejich ohlednutí z krystelizačníoh teplot řízením režimu uvolňovúmí odlitků z forum s následným doehlezováním odlitků vzduchom.Dosud známá způsoby enižování zbytkovýoh pnutí v odliteíoh ee sakládejí zpravidla na. žíhiní pro odstranění pnutí, přičemž vyohledlě odlitky se znovu ohřívají v žíhacíoh peoíoh na. teplotu 550 až 600 °C. Při táto žíheoí teplotä se odlitky udržuaí až do celkového vyrovnání teplot v celém objemu hmoty odlitku a. pak se neehají pomalu chladnout v peci zpmvidlo až do teplot 200 až 150 °G podle rozměrd, tverově složitosti a materiálu odlitků. Nejvyšší účinnosti sniäování zbytkověho pnutí se dosahuje po žíhání odlitků předem ohrubovaných. Čeeový průběh žíhání odlitků na. odstranění pnutí závisí na hmotnosti, tvarové složitosti e členitosti, tlouštkách etěn e. druhu materiálu odlitku. Nevýhodou tohoto způsobu je poměrně zdlouhavý ohřev a zejména oohlezovâní odlitků, s tím spojená vyšší precnost, značná spotřeba. energií., nutnost pořízení nebo udržování nákladných žíhaoíoh zařízení, výrobníoh e. skladovacích plooh.Dále je mám způsob umělěho řízeníoohlezovâní tlustýoh průřezü odlitků ve formě přímiu proudäním vzduchu, řízeným průtokem vody zeformovanými chladiči apod. tak, aby se doeáhlo oo najmenších teplotních rozdílů. mezi tlustýmii s tenkými průřezy a tím oo najmenších»zbytkovýoh pnutí. Nevýhodou tohoto způsobu je značná praonost a vhodnoat pouze pro tvarovějednoduchá odlitky. Účinnost tohoto způsobu se projevuje více ,jako prostředek k zabráněnívzniku prcsklin než přímé ovládání velikosti zbytkověho pnutí.Je znám i způsob snižování zbytkověho pnutí odlitků vibmcemi o vhodná rrekvcnoi c. amplitudě, které jsou íměrné zejména převažující velikosti a tvaru odlitku. Nevýhodou tohoto způsobu je rozdílnost výsledků snížení zbytkověho pnutíà v různě hmotných a tlustých částeoh odlitků a dále nutnost pořízení nebo udržování náročných vibračních zařízení.Je rovněž znám způsob odstrašování zbytkověho pnutí v odlitoíoh podle če. patentu č. 139 324, vynnnčeněho tím, že po odlití se odlitek ochladí na teplotu nad hranici elastic kýoh deformací, načež se v celém jeho průřezu teplotavyrovná a po jejím vyrovnání se ochlezuje rychlostí 20 až 80 °C za hodinu na. teplotu 300 až 50 °C. Charakteristickým rysemtohoto způsobu výroby odlitků je použití alespoň jedné průchozí pece pro vyrovnóní teplot a regulace ehladnutí odlitků. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost vyhřívání prvního pásme pece na 600 °c pro vyrovnání teplot v odlitku, nutnost pcřízení nebo udržování této průohozí pece, jejíž rozměry a energetický příkon musí být přizpůobeny určitému typu s. velikosti odlitků s předpokledem oo největší plynulosti výroby.Výše uvedené nevýhody řeší způsob snížení zbytkového pnutí v cdlitoíoh ze šedýoh litin do hmotnosti 1 000 kg podle vynálezu, jehož podstate spcčívá v tom, že se odlitck z formy vyjímá v tepelném intervalu mezi teplotou eutektoidní přeměny A 1 a nejnižší teplotou C plastických deformnoí ěedýoh litin soo °c.Postupom podle vynálezu se docílí značného vyrovnání teplot v odlitku využitím přitozeněho průběhu chlednutí v okolí teplot eutektoidní přeměny A 1 již v průběhu oohlascvdní,případně pnutí vyvolaná význačnými teplotními rczdíly různých míst odlitku se při teplotách mezi eutektoidní přcměnou A 1 a nejnižší teplotou plastických deformaoí ještě poměrně snadno vyrovnnjí plastickou deformací a tím se dosáhne výrezného snížení zbytkováho pnutí.Postupom podle vynálezu se docílí nejen výrazného snížení zbytkového pnutí po eohlazení odlitku ze šedé litiny na normální teplotu, ale současně i zlepšení strukturálních poměrů zvýšením podílu perlitu v základní kovové hmotě a tím i zvýšení pevnosti a. částečně tvrdosti, zejména v nejpomnleji chlednoucíoh prdřezech odlitku. ĽRežim chlndnutí nejpomaleji chladnouoích průřezü odlitku je rozhodující pro stanovení doby vyjímání odlitků z forem v teplotním intervalu dle vynalezu Poměrně úzke pásmo teplot a časů pro uvolňcvání odlitků z forem musí být pro každý konkrétní případ odlitku a technologie předem stanoveno - nejlépe proměřením teplotního režimu chlednutí rozhodujíoíoh prdřezů a částíodlitku - a dále ověřeno případně měřením úrovně zbytkových pnutí.Snížení zbytkověho pnutí v odlitcích podle vynálezu lze aplikovat jen v případech takových odlitků, u nichž rozložení hmot a tlouštěk stěn, použitý druh cdlěvaného materiálu. fomovecích a jádrových směsi o. způsob výroby forem a jader vytváří teplotní rozdíly rozhodujících průřezů odlitků menší než oce. 120 °C.Příkladem konkrétního využití vynálezu je pracovní postup pro chladnutí, pavolňování z forem a doohlazování odlitků bloků váloů ze šedé litiny ČSN 42 2420 pro äestiválcový řadový automobilu motor o hmotnosti odlitku 300 kg, odlévaných do pískově formy.Po odlití ztuhlý odlitek chlednul ve formě 160 min., naěež se vyjmul při teplotě nejpomnleji chladnoucích průřezü 720 °G e cohlazoval na vzduchu 4,5 hodiny na teplotu 300 °Cprůmšrnou rychlostí 93 °c za hodinu. Po zchlazení na. normální teplotu se odlitek Již nežihel, čímž bylo ůoaaženo úspory plynu 0,94 GJ na. 1 tunu odlitků bloků válců, dále úspory investic, pracovních 511, výrobních, skladovacích a manipulačních prostor, času, spod. Ztíženou manipulaci a vyjímáním odlitků z forem v intervalu teplot podle vynálezu lze odstranit dálkově ovládanou nebo plně mechanizovanou manipulací a formami a odlitky.Způsob snížení zbytkového pnutí v odlitcích ze šedých litin do hmotnosti 1 000 kg,ktoré se po odlití ochlazují ve formě a po-vydmutí z formy se ochlazují rovnoměrně vzduchem průměrnou rychlostí 30 až 100 °c za hodinu na teplotu nižší než 300 ° 0 vyznačený tím, že se odlitek z formy vyjímá v tepelněm intervalu mezi teplotou eutektoidní přeměny A 1 a nej nižší teplotou plastických deformací šedýoh litin 600 °C.

MPK / Značky

Značky: pnutí, litin, způsob, zbytkového, snížení, odlitcích, šedých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225624-zpusob-snizeni-zbytkoveho-pnuti-v-odlitcich-ze-sedych-litin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob snížení zbytkového pnutí v odlitcích ze šedých litin</a>

Podobne patenty