Způsob výroby osazení pro vyztužení otvoru součásti

Číslo patentu: 225609

Dátum: 01.07.1985

Autor: Tížek Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob výroby osazení pro vyztužení otvoru součásti, zejména součásti, jejíž otvor slouží pro uložení další součásti prostřednictvím čepu, vyznačující se tím, že součást opatřená otvorem se uloží do ustavovací příložky na spodní díl zápustky první operace, načež se působením trnu herního dílu zápustky první operace provede rozšíření otvoru a zároveň vytvoření vyztužovacího lemu a v další fázi se působením herního dílu zápustky druhé operace s kalibrovacím trnem vytvoří konečný kalibrovací tvar vyztužovacího lemu s kalibrovaným otvorem.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob výroby oeození pre vyztušení otvoru součástíVynález so týki způeobu výroby ocenení pre vyztužení otvoru ooučćeti, zejmána epučdoti. jejíž otvor pro uložení další eeučáeti preotřednictvín čepu. hVyetułoviní otvorů některých oeučáetí ee provádí pomocí výztuh. které eo vyetřihnou z plechu o přiveři ee k těleou oeučáetí. Před přivořenín je nutno plechovou výotuhu vyrevnot v ztpuotee Io liou.Nevýhody dolavodního způeebu vyztuzovíní otvoru eeučáoti epečívejí v ten, že seučiet Je vytvořena ze dvou čdotí, s nichž k výrobě e přivaření výztuhy je zapotřebi několike výrobIích operací - vyotřižení a plechu, vyrovndní v sípuetce na liou - potom ee prevode přivařeshore uvedene nevýhody odotraiuae-způsob výroby oeození pre vyztužení otvoru epučćoti podle vynílezu, jehož podetato epočivú v ten. že epučłot opatřená otvorom se uloží do ustalovecí přílošky na spcdní díl zápuetly první operace, načo se půeebením trhu horního dílu olpuetky první operace prevode rozšíření otvoru a zároveň vytvoření vyztuževecího lemu o v delší fázi oo pdaobenílxhorního dílu zípuetky druhé operace o knlibrovocím trh vytvoří konečný kolibrovoný tvar vyztužovecího lemu o kolibrovenýn otvorom.Výhody opdeobu oaazení pro vyztuiení otvoru ooučdoti epočíveji v ten, že součáot o vyotułoníl je vytvořomo z jediného dílu, dvě výrobními operacemi. Docílí ee úopcry materiálu e oniäí oo počot~výroĎních operací, čímž oo dosáhne zvýšení produktivity práce a úsporyoloktrickł energie wdotrončnín evařováoí.sled operocí při způoobu výroby ocenení pre vystułení otvoru součástí je znízornen no vý-v kresu, kde obr. 1 znázorňuje východ polohu uložení ssučíotí do uatovovooí podložky no spodIí díl ápustky první operoco. obr. 2 vytvoření vystulovooíhe lom kolem otvoru o obr. 3 vytvorení kenečneho kolibrovoućho tvorn vyotułovocího letu o kolibrovonýn otvorom.Součáot ł s otvorom 1 so uloží do ustsvevocí příložky z ipedníbo dílu g zípuetky první operace. Půeobenín trnu 1 horního díln i sápuetky první operoeo se prevode rooäíření otvoru 1 ooučtoti ł, o tím se oeučoonä vytvoří 1 vyztułovocí len g kolem otvoru 1. 21 pätu po hybu horního dílu i sápuatky první operoco eoučáot łołůetne lschyeeneno trsu 1. se iterő. ho je eetřono stěročem g. V delší tásí so součáat ł uloží do ustavovscí příložky i epedníhodílu g zípustky druhe operace. Půoobeníl horního dílo 1 q zípuotky druhe operoce o kalibrovocím trsem g ee vytvoří konečný kolibrovoný tvor vyotułevocího lenu ł.2 s kolibrevonýn otvorem l. Při zpětnćm pohybu horního dílu 1.2 úpuotky druhe operoce sůetue ooučást ł zochyeens zo kolibrevocí tra g, se kterého je sotřona stäročen E.v způsob výroby ooození pre vyztužení otvoru ooučístí, zeámeno součástí. jejíi otvor slouží pre uložení dalüí eoučestí prootředníetvím čopu, vyznočující so tím. že ooučáat opotřenlí otvorení ee uleäí do uotovovoeí prílohy u epndní díl zipuetky první operoce. načo oo půeebením trnu herníhe dílu zdpustky první operace prevode rozšíření otvoru n zároveň vytvoření vyztuiovoeíhe leuu s v delší si eo působení horníhe dílu zípuotky druhe operace s ka 11 b-.-ovocím trnem vytvorí konečný kolibrovocí tvar vyztuiovocího lemu e kolibrevonýu otvorom.

MPK / Značky

Značky: otvorů, součástí, vyztužení, výroby, způsob, osazení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225609-zpusob-vyroby-osazeni-pro-vyztuzeni-otvoru-soucasti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby osazení pro vyztužení otvoru součásti</a>

Podobne patenty