Těsnící rám pecních dveří koksovací komory

Číslo patentu: 225584

Dátum: 30.09.1985

Autori: Burda Karel, Pietraszek Leon

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Těsnící rám pecních dveří koksovací komory, vyznačený tím, že je tvořen ocelovým profilem (1) průřezu Z, který je svou opěrnou přírubou (4) ukončenou lemem (2) uložen na osazení (12) rámu (13) pecních dveří a hranou své těsnící příruby (3) je opřen o dosedací plochu (14) ochranného pecního rámu (15), přičemž před ohybovou hranu těsnící příruby (3) je k horní ploše opěrné příruby (4) při pevněn svou stojinou (6) úhelník (5).

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO WNÁLEZV A OBJEVY54 Těsnicí rám pecníeh dveří kuksnvaci komoryVynález se týká těsnícího rámu, jehož těsnici lišta dosedá na osazení pecniho rámu koksovací komory a řeší její podélne vyztužení s cílem dosaženi její optimální tuhosti a zlepšení její těsníci funkce.Pecní dveře koksovacích komor jsou po svém obvodu opatřeny těsnícím rámem, jehož těsnicí lišta přĺléhá na dosedací plochu pecniho rámu a stykem kovu na kov se do~ sahuje potrebného těsníciho účinku, který zabraňuje průniku kapalných i plynných produktů koksováni z koksovací komory do venkovního prostředí. jelikož pecní dveře jsou několik metrů vysoké, musi být pomocí šroubových příložek, tzv. kozlíků, přitlačo~vány po celé své výšce a obvodu. Těsnicírám musí být proto dostatečně tuhý, aby odo lával tlakovým silám stavěcích šroubů a tepelným detormacím, ale na druhé strane však musí být dimenzován tak, aby se mohl poddávat regulačnimu tlaku seřizovacich šroubů kozlíků. Požadované tuhosti těsnicich rámů se dosahuje obvykle tím, že po cele jejich delce je přivařen jeden nebo dva pa ralelne situované pásy. Oboustranně vedené j dlouhé svary způsobují detormaci těsnícichrámů a zhoršuji tak jejich rovinnost a těsnlci účinek, přičemž takto vyztužené .těsníci rámy jsou velmi tuhé a obtížné se seřizují.Výše uvedené nedostatky odstraňuje těsníci rám pecnich dveří koksovaci komory podlevynálezu, jehož podstatou je to, že těsnicí rám je tvořen ocelovým profilom průřezu Z,který je svou opěrnou přírubou ukončenou lemem uložen na osazeni rámu pecnich dveří a hranou své těsníci přiruby opřen o dosedací plochu ochranného pecního rámu, při čemž před ohybovou hranu těsníci příruby je k horní ploše opěrné příruby přípevněn svou stojinou úhelník. Stojina tohoto úhelní« ku je na několika místech opatřena otvory a vnitřními svary vedenými v těchto otvorech je úhelnik připevněn k horní ploše opěrné příruby těsnícího rámu.Těsníci rám provedený podle vynálezu je oproti dřívějším provedením levnější, protože odpadá potreba pomocných výztužných pásů a kladení několika desítek metrů svarů na jedněch pecních dveřich. Několikabodové přicbyceni výztužného úhelníku zajišťuje těsnícímu rámu a těsnicí liště vyhovující pružnost a pevnost, jakož i odolnost proti místní trvalé detormaci opěrné příruby, kterou vyvoláva vysoký měrný tlak seřizovacich šroubů a výsledkem této konstrukce těsnícího rámu je jeho výrazně zlepšený těsnící účinek.vynález je na příkladu provedení blíže objasněn v dalším popisu s odvolaním na připojený výkres, na němž je v obr. 1 znázorněn přičný řez základními tunkčnimi částmi těsnění pecnich dveří koksovaci komorya obr. 2 znázorňuje ve zvětšení detail zpevñujícího úhelníku a jeho připevnění k opěrné přírubě těsnícího rámu. Těsnící rám je proveden vyválcováním nebo profilovánim ocelového plechu do profilu 1 s průřezem Z, který je na jedne straně opatřen nizkým lemem 2 a na druhé straně těsnící přírubou 3. Na kraji opěrné příruby 4, pokud možno co nejblíže k navazujícímu ohybu těsnící příruby 3 je přivařen úhelnik 5. Tento úhelník 5 má svou stojinu 6 po své délce na několika místech opatřenu otvory 7, zhotovenými například vrtáním a zevnitřtěchto otvorů 7 jsou položený koutové svary 8 k povrchu opěrné příruby 4 (obr. 2. Ocelový profil 1 těsnicího rámu je pomoci šroubové příložky B, tzv. kozlíku a jeho seřizovacími šrouby 10, 11 přitlačován jedním okrajem své opěrné příruby 4 k osazení 12 rámu 13 pecnich dveří a těsníci přirubou 3 k dosedací ploše 14 ochranného pecního rámu 15. Lem 2 oceloveho profilu 1 a obě přiruby 16 úhelníku 5 plní důležitou funkci omezovače radiálniho posuvu těsnícího rámu při jeho montáži a seřizováni.1. Těsnící rám pecních dveří koksovací komory, vyznačený tím, že je tvořen ocelovým profilem l průřezu Z, který e svou opěrnou přírubou 4 ukončenou lemem(2) uložen na osazení 12 rámu 13 pecních dveří a hranou své těsníci příruby 3 je opřen o dosedací plochu 14 ochranného pecního rámu 15, přičemžpřed ohybovou hranu těsnícipříruby 3 je k horní ploše opěrné přiruby 4 připevněn svou stojinou 6 úhelník 51.2. Těsnící rám podle bodu 1, vyznačený tim, že stojina 6 úhelníku 5 je opatřena otvory 7 a vnitřními svary B vedenými v těchto otvorech 7 je úhelník 5 přípevněn k opěrné přírubě 41.

MPK / Značky

Značky: těsnicí, komory, koksovací, pecních, dveří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225584-tesnici-ram-pecnich-dveri-koksovaci-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Těsnící rám pecních dveří koksovací komory</a>

Podobne patenty