Ochranný kryt samočinného počítače

Číslo patentu: 225578

Dátum: 30.09.1985

Autori: Lorenc Zdeněk, Hladík Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ochranný kryt samočinného počítače, ze jména mikropočítače, pro přímé řízení výrobních procesů, vyznačující se tím, že je tvořen dvouplášťovou skříní, tvořenou prachotěsně a vzduchotěsně uzavřeným vnitřním pláštěm (1) a vnějším pláštěm (4) opatřeným v horní stěně (8) vnější ventilátorovou jednotkou (7) a ve spodní stěně (6) otvory pro vstup chladiva do vnějších chladicích kanálů (5) mezi vnitřním a vnějším pláštěm (l, 4), uvnitř vnitřního pláště (1) jsou v odstupu od dvou protějších bočních stěn (2) umístěny nosné desky (9) pro svislé uchycení jednotlivých osazených desek (10) tištěných spojů s obvody a prvky mikropočítače. přičemž nad prostorem pro uložení desek (10) tištěných spojů je umístěna vnitřní ventilátorová jednotka (11).

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY54 Ochranný kryt samočinného počítačevynález se týká ochranného krytu samočinného počítače, zejména mikropočítače pro přímé řízení výrobního procesu.Automatizace technologických procesů výroby nejrozličnějších oborů se neobejde bez nasazení automatické výpočetní techniky. Vlivy okolního prostředí, jako je prašnost,nadměrná vlhkost, Iněnící se teplota, přítomnost agresivních látek apod., které v souhrnu negativně působí na činnost takových počítačů, nedovolují umístit řídící počítačové systémy v přímé blízkosti jími ovládaných zařízení. Ochrana před uvedenými nežádoucími vlivy pracovního prostředí se všeobecně řeší umístěním počítačů v bezprašném prostředí s konstantní teplotou. K vytvoření takových pracovních podmínek je třeba použít klimatizačního vzduchotechníckého zařízení. Spojení vlastního počítače se vstupními perifernírni obvody je provedeno kabely, zpravidla značné délky, což sebou přináší možnost vzniku nahodílých chyb v důsledku rušivých vlivů okoli, nemluvě o spotřebě materiálu.Tyto nedostatky jsou odstraněny ochranným krytem počítače podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořen dvouplášťovou skříní, tvořenou prachotěsně a vzduchotěsně uzavřeným vnitřním pláštěm a vnějším pláštěm opatřeným v horní stěně vnější ventílátorovou jednotkou a ve Spodní stěně otvory pro vstup chladíva do vnějšíclíchladicích kanálů mezi vnitřním a vnějším pláštém, uvnitř vnitřního pláště jsou v odstupu od dvou protějších bočních stěn umístěny nosné desky pro svislé uchycení jednotlivých osazených desek tíštěných spojů s obvody a prvky mikropočítače, přičemž nad prostorem pro uložení desek tištěných spojů je umístěna vnitřní ventilátorová jednotka.Výhodou takového krytu je, že počítač je možno umístit přímo v provozu, není třeba budovat zvláštní klimatizovanou místnost a propojení počítače s perifernímí obvody je bezproetřední, klesá spotřeba prorpojovacíhoPříklad provedení ochranného krytu podle vynálezu je uveden na připojenem výkrese,na němž je na obr. 1 znázorněno řešení skříně ve svislém řezu s vyznačením proudů chladiva a na obr. 2 je schematicky znázorněno proudění chladiva v plášti skříně při pohledu shora.Podle předmětného řešení je celý mikropočítač umístěn ve dvouplášťové skříni. Vnitřní plášť 1 je prachotěsně a vzduchotěsně uzavřený a jeho boční stěny 2 jsou tvořeny hliníkový/mi žehrovanými chladičovými profily 3. Vnější plášť 4, obepínající vnitřní plášť 1, slouží jednak jako mechanická ochrana vnítřního plášte 1, jednak k vytvoření vnějších kanálů 5 pro průtok chladíva mezi oběma plášti 1, 4. Církulaci chlaclicíhovzduchu vstupujícího do kanálů 5 otvory ve spodní stěně B vnějšího plášte 4 zajišťuje vnější ventilátorová jednotka 7 umístěná V horní stěně B vnějšího plášte. Uvnitř vnitřního plášte 1 jsou v odstupu od dvou protějších bočních sten 2 umístěny dvě nosné desky 9 z plného materiálu pro svislé uchycení desek 10 tištěných spojů obsahujících obvody a prvky mikropočítače. Nosné desky 9 spolu s deskami lt tištěných spojů Vytvářejí cesty pro cirkulací vzduchu uvnitř vnitřního plášte 1. Tato cirkulace zajišťuje vnitřní ventilační jednotka 11 umístěná nad prostorem pro uložení desek 10 tištěných spojů. ak patrno z obr. 1 a 2 prochází vnitřnívzduch prostorem mezi deskami 1 D tištěných spojů vzhůru a vrací se vnitřními chladiclmi kanály 12 vymezenými bočními stenami 2 vnitřního plášte 1, nosnými deskami B a krajními deskami 10 tištených spojů. Pro lepší kolobeh chladiva jsou vnitřní kanály 12 opatřeny vestavbami 13 usměrňujícími tok chladicího vzduchu zejména v rozích vnitřního plášte 1. K výmeně tepla mezi vnitřním uzavřeným oběhem chladicího vzduchu a vnějším vzduchem obtékajícím vnitřní plášť 1 dochází na žebrovaných stenách vnitřního plášte. Účinnost prestupu tepla je zvýrazněna protismerným uspořádáním toku vnitřního a vnějšího chladicího vzduchu.1. Ochranný kryt samočinnêho počítače, zejména mikropočítače, pro přímé řízeníje tvořen dvouplášťovou skříní, tvořenou prachotěsně a vzduchotesně uzavřeným vnitřním pláštěm 1 a vnějšírn pláštěm 4 opatřeným v horní stěně B vnější ventilátorovou jednotkou 7 a ve spodní stěně 6 otvory pro vstup chladiva do vnějších chladicích kanálů 5 mezi vnitřním a vnějším pláštem 1, 4, uvnitř vnitřního plášte 1 jsou v odstupu od dvou protějších bočnĺch stěn 2 umistěny nosné desky 9 pro svislé uchycení- jednotli. vých osazených desek 10 tištěných spojů s obvody a prvky mikropočítače, přičemž nad prostorem pro uložení desek 10 tištěných spojů je umístěna vnitřní ventilátorová jgdnotka 11, Z. Ochranný kryt samočinného počítače podle bodu 1, vyznačující se tím, že vnitřní chladící kanály 12 vymezené stenami vnitřního plášte 1, nosnými deskami 9a deskami 10 tištených spojů, jsou opatřeny vestavbami 13 pro usměrnění toku vnitřního chladiva.3. Ochranný kryt samočinného počítače podle bodu 1, vyznačující se tím, že vnitřní plášť 1 má alespoň boční stěny 2 vytvoreny ze žebrovaných proľilů.

MPK / Značky

Značky: ochranný, samočinného, počítače

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225578-ochranny-kryt-samocinneho-pocitace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný kryt samočinného počítače</a>

Podobne patenty