Elektricky poháňaný priemyslový robot

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elektricky poháňaný priemyslový robot pozostávajúci z pevnej základne so zvislým čapom pre uloženie otočnej základne tvaru disku s nábojom privráteným k pevnej základni a opatrenej stĺpom, umiestneným súose s osou otáčania otočnej základne, na ktorom je umiestnený zvisle posuvný suport nesúci rameno s úchopovou hlavicou, vodorovne výsuvnou v smere svojej pozdĺžnej osi a uloženou mimobežne voči stĺpu, pričom v otočnej základni sú uložené prvý elektromotor pre otáčanie otočnej základne, druhý elektromotor pre zvislý posuv suportu a tretí elektromotor pre vodorovný posuv ramena, ktorých pozdĺžna os je rovnobežná s pozdĺžnou osou stĺpa a sú uložené mimo pôdorysného priemetu suporta s ramenom, vyznačujúci sa tým, že otočná základňa (2) je opatrená nábojom (21) odvráteným od pevnej základne (1), ktorý je uložený na hornom ložisku (3) zvislého čapu (4) základne (1), pričom na strane náboja (21) a sústredne s ním je k otočnej základni (2) pripevnený rozoberateľným spojom (6) stĺp (5).

Text

Pozerať všetko

UMD PRO WNILIIV A 031 BW54 Elektricky poháňaný priemyslnvý robotVynález sa týka elektricky poháñaného priemyslového robota pozostavajúceho z pevnej základne so zvislým čapom pre uloženie otočnej základne tvaru disku opatrenej nábojom privráteným k pevnej základni a stĺpom umiestneným súose s osou otáčania otočnej základne, na ktorom je umiestnený zvisle posuvný suport nesúci rameno s úchopovou hlavicou vodorovne výsuvnou v smere svojej pozłdĺžnej osi a uložen.ou mimobežne voči stĺpu, pričom v otočnej základni je uložený prvý elektromotor pre otáčanie otočnej základne, druhý elektromotor pre zvislý posuv suportu a tretí elektromotor pre vodor-ovný posuv ramena, ktorých pozdĺžna os je rovnobežná s pozdĺžnou osou stlpa, a sú uložené mimo pôdorysného priemetu suportu s ramenom.Doterajšie vyhotovenia elektricky poháňaných priemyslových robotov sú riešené tak, že otočná základňa má tvar disku s nábojom privráteným k pevnej základni, ktorý je uložený na spodnom ložisku zvislého čapu, k disku otočnej základne je stĺp prípevnený rozoheratelným spojom a je uložený na hornom ložisku zvislého čapu. Pretože otočná sústava je zložená z otočnej základne a stĺpa je spojená rozoberatelným spojom. Otočná základňa je cez náboj privrátený k pevnej základni uložená na vonkajšom krúž 225200ku spodného ložiska a stĺp je uložený na vonkajšom krúžku horného ložiska, pričom stĺp musí byt súoso pripevnený k otočnej základni, aby jeho otáčanie bolo v požadovanej triede presnosti. Z uvedeného vyplýva,že horné ložisko čapu a dolné ložisko čapu musia byt vzájomne súosé. Toto vyhotovenie kladie vysoké nároky na presnosť výroby stlpa, ktorého hlbka je pomerne velká, a otočnej základne, vzhľadom na ich spojenie rozoberatelným spojom a uloženie na hornom a spodnom ložisku zvislého čapu. Taktiež vzájomná montáž stĺpa a otočnej základne je veľmi náročná, a to z dôvodov, že pri montáži sa stlp musí súčasne nasadiť na vonkajší krúžok horného ložiska a osadenie v otočnej základni, pričom otočná základňa musí byť pri montáži podopretá, lebo je vedená iba v spodnom ložisku zvislého čapu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené u elektricky poháňaného priemyslového robota podla vynálezu, ktoreho podstata spočíva V tom, že otočná základňa je opatrená náhojom odvráteným od pevnej základne,ktorý je uložený na hornom ložisku zvisleho čapu, pričom stlp volne obkolesuje náboj po celej jeho- výške a je k otočnej základni pripevnený s výhodou rozoberatelným spojorn.Riešenie elektricky poháňaného priemys POPIS VYNÁlEZll /MŠĚWlového robota podľa vynálezu sa vyznačuje nízkou náročnosťou na výrobu a vzájomnú montáž stĺpa a otočnej základne, opatrenej nábojom prívráteným k pevnej základni a näbojocm odvráteným od pevnej základne,ktorá je uložená na hornom ložisku zvislého čapu a dolnom ložisku zvisleho čapu. Najrozmernejšie zo súčastí, to je stĺp, sa dá voľne jednoducho nasadiť a pripevniť na otočnú základňu.Na prípojenom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia základny elektricky poháňanêho priemy-sloveho robota podľa vynálezu. otočná základňa 2 je opatrená nábojom 21, odvráteným od pevnej základne 1,ktorý je uložený na hornom ložisku 3 zvis 4lého čapu 4 a nábojom 22, privráteným k pevnej základni 1, ktorý je uložený na spodnom Ložisku 7 zvislého čapu 4. Stĺp 5 voľne obkolesuje náboj 21 odvrátený od pevnej základne 1 po celej jeho výške a je k otočnej základni 2 pripevnený s výhodou rozoberatelným spojomi 6. Uloženim otočnej základne 2 prostredníctvom náboje 21 odvráteného od pevnej základne 1 na hornom ložisku 3 zvislého čnpu 4 a náboje 22 privrateného k pevnej základni 1 na spodnom Ložisku 7 zvislého čapu 4 je vytvorené jednoduché otočné uloženie celej otočnej základne 2 spolu so stĺpom 5, ktorý Voľne obkolesuje náboj 21 odvrátený od pevnej základne 1.Elektricky poháňaný prieymyslový robot pozostávajúci z pevnej základne so zvislým čapom- pre uloženie otočnej základne tvaru disku s nábojom privräteným k pevnej základni a opatrenej stĺpom, umiestneným súose s osou otáčania otočnej základne, na ktorom je umiestnený zvisle posuvný suport nesúci rameno s úchopovou hlavicou, vodorovne výsuvnou v smere svojej pozdlžnej osi a uloženou mimobežne voči stĺpu, pričom v »otočnej základni sú uložené prvý elektromotor pre otáčanie otočnej základne,druhý elektromotor pre zvislý posuv supor tu a tretí elektromotor pre vodorovný pos-uv ~ramena, ktorých pozdĺžna os je rovnobežná s pozdĺžne-u osou stĺpa a sú uložené mimo pôdorysného priemetu suporta s ramenom, vyznačujúci sa tým, že otočná základňa 2 je opatrená nábojom 21 odvráteným od pevnej základne lj, ktorý je uložený na hornom ložisku 3 zvislého čapu 4 základne 1, pričom na strane náboja ~ 2 l a sústredne s ,ním je k otočnej základni 2 pripevnený rozoberateľným spojom 6 stĺp 51.

MPK / Značky

Značky: elektricky, poháňaný, robot, priemyslový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225200-elektricky-pohanany-priemyslovy-robot.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektricky poháňaný priemyslový robot</a>

Podobne patenty