Polyestery typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej

Číslo patentu: 225048

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Vašš František Humenné

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Polyestery typu sféricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu MAŇÁSEK 211 mm( ing. csc., LUSTOŇ JOZEF ing. csc., BRATISLAVA, VAŠŠ FRANTIŠEK prom. chem., Hmmm(54) Polyestery typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze aIfa-substituovanej kyseliny propándiovejvynález sa týka polyester-a typu stéricky bránených piperazíndíonov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej zahrnujúcich vo svojom reťazci štruktúrnu jednotku obecnéhokde Q je alkylénový reťazec s počtom atőmov uhlíka 2 až. 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až. 15 a spůsobu ich prípravy.Spôsob prípravy polyesterov typu stéricky bránených piperazindiőnov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej je založený na preesterifikácii dimetyl alebo dietylesteru kyseliny Z-(TJS-dinzadispiroĺąl,mi hexadekán-I 4,16-díôn-15-y 1) propándiovej alifatíckými diolmi s počtom atomov uhlíka 2,až 6 ako napríklad 1,2-et.ándio 1 om, A-butándiolom,pri teplote v rozmedzí od 100 do 150 °C v suchom uhľovodíkovom rozpúšťadle (xylén, nitrobenzén) v prítomnosti bázíckěho katalyzátora, ako napríklad metoxidu sodného, litíumamidu, tetrapropyltitanátn atä .stéricky bránené amíny sú vysokoúčinnými svetelnými stabilizátormi mnohých druhov po 225048lymérov. Použitie nískomolekulových látok tohto typu má však niektoré obmedzenia. Ich hlavnými nevýhodami sú veľká prchavoeť, značná migrácieschopnosť, ľahká extrehoveteľnosť ev neposlednom rade dobrá absorbovateľnoať do bunkových priestorov živých organizmov. Prvé tri nežiaduce vlastnosti sú príčinou ich postupného úbytku z úžitkového polyméru so súčasnou stratou ochranného účinku, najprv pri jeho tepêlnom spracovaní, potom pri dlhšom skladovaní a nakoniec pri jeho chemiokom öisteni alebo praní. Ľahká prenikavosť bunkovými stenami živých orgenivmov pre značnú toxicitu nízkomolekulových derivátov stéricky bránených amínov ich vylučuje z aplikácie pri atabilizácii polymérnych materiálov v oblasti potravinárskeho priemyslu, pripadne v oblasti medicíny. Zníženie, alebo eliminovanie týchto nevýhodných vlastnosti predpokladá použitie vyěšiemolekulových, oligoměrnych alebo polymérnych svetelných stebilizátorov s vyhovujucou znášanlivosťou, alebo naviazanie stabilizujúcich štruktúr na reťazec úžitkového polyméru.Polymérny svetelný.stabi 1 izátor piperazínového typu patriaci do skupiny stéricky bránených amínov, ktorý je predmetom vynálezu, môže slúžiť k potlečeniu alebo eliminovaniu spomínaných nedostatkov nízkomolekulových látok uvedeného typu.Zmes 2,0425 g (0,005 mal) dietylesteru kyseliny 2-(7,| 5 ~diezadisp 1 roŠ,1,5,žhexadekán-14,16-diőn-15-y 1)propándiovej a 0,3104 g (0,005 mol) 1,2-etándiolu v 10 ml suchého xylěnu sa zahreje na 110 °C a pridá sa 5 mol. LiNH 2. Zmes sa dalej zahrievo po dobu 4 h pri tej istej teplote, pričom reakčný etanol pomaly oddestilováva. Po uplynulom čase so zvýši teplota na 130 až 135 °C a udržiava sa dalších 6 h, čim sa oddestiluje zvyšný reakčný etanol. Rozpúšťadlo sa vakuovo oddestiluje a zvyšok sa podrobí vysokému vákuu v priebehu 2 h pri teplote 150 °C. Potom sa obsah banky nechá ochladíť, rozpustí sa v 30 ml toluénu a premyje sa trikrát malým množstvom vody. Toluénový roztok sa nakoniec vysuši bezvodým siranom sodným a prečisti aktívnym uhlím. Odparenim rozpúšťadla a vystavením zvyšku vysokému vákuu pri teplote 120 °C sa získa tuhý, sklovitý polymér s teplotou topenia v intervale 37 až 50 °C s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 960 (stanovená VPO osmometra).Elementárne analýza pre C 9 H 26 N 2 O 6Postupovslo se ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa reakcie uskutočnila v prítomnosti 5 mol. tetrapropyltitanátu. Po izolácii sa ziskal sklovitý polymér s teplotou topenia 41 až 53 °C a priemernou číeelnou molekulovou hmotnosťou 1 150 (stanovená pomocou VPO osmo~metra). Elementárne analýza pre C 19 H 26 N 2061. Polyestery typu stéricky bránených piperazindiőnov na báze alfa-substituovaned kyseliny propándinvej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorcekde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, 3 má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.2. Spôsob prípravy polyesterov typu stéricky bránených píperazíndiőnov na báze alfaw-substituovanej kyseliny propándiovej podľa bodu 1, vyznačený tým, že se na dimetyl alebo dietylester kyseliny 2-(7,15-díazad 1 spiroĚ,1,5,g hexadekán-14,6-di 6 n-15-y 1)propándiove 3 pôsobí alifetickýmí diolmi s počtom atőmov uhlíka 2 až 6, ako napríklad 1,2-etándiolom,1,4-butándínlom.J. Spôsob podľa bodu 2, vyznačený tým, že sa reakcia uskutočňuje v prítomnosti bázic~ kých katelyzátorov, ako napríklad metaxídu sodného, lítiumamídu, tetrapropyltítanátu a reakcia sa vykonáva pri teplote v rozmedzí od 100 do 150 OC v suchom uhľovodíkovom rozpúšťadle, ako napriklad xyléne, nítrobenzéne.

MPK / Značky

Značky: polyestery, alfa-substituovanej, kyseliny, piperazíndiónov, stericky, bránených, báze, propándiovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-225048-polyestery-typu-stericky-branenych-piperazindionov-na-baze-alfa-substituovanej-kyseliny-propandiovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polyestery typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze alfa-substituovanej kyseliny propándiovej</a>

Podobne patenty