Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích

Číslo patentu: 224887

Dátum: 01.08.1985

Autori: Jelínek Oldřich, Markvart Miroslav, Dřevíkovský Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích libovolného tvaru, zejména na sítech a úpletech, vyznačený tím, že nosič se uvede alespoň jednou do kontaktu s vodným roztokem hlinitanu alkalického kovu o koncentraci 0,5 až 30 molární a zahřeje na teplotu 30 až 300 °C, načež se nosič s vyloučenou vrstvou promyje, vysuší a vyžíhá při teplotě přesahující 500 °C.

Text

Pozerať všetko

úňm PRO VYNÁLEZY (40) Zveřejněno 27 05 83 AOBJEVY (45) Vydánp 01 os 85(75) . Autor vynâlezu JELÍNEK OLDŘICH dipLtech., centrum(DŘEVÍKOVSKÝ MILAN ing., mnm KRÁLOVĚ mmcvanv MIROSLAV ing., mm(54) Způsob vytváření vrstvy lqeličníku hlinitého e velký měrným povrchem I na kovových a nekovovýtąh noeičíehvynález ee týká způcobu vytváření vrstvy kyeličníku hlinitého a velkým něrným povrchem ne kovových e nekovových noeičíoh a řeší problém jednoduché příprevy takovýchltyeličník hlinitý, zejména ve formě e vysokým měrným povrchem, představuje velmi-vyhodný nosič ketalyzátorů. Hlavnídosavední způsobvvytváření noeičů z kysličníku hlinitéhoepočívaul v tom, že nosiče Iąyly vyformováąv z kysiičníku hlinitého a zpravidla vypáleny. Pokud nosič byl vyformován jako drobná tělíske, např. granule, kroužky a Berlovs sedla,trpí nosiče otěrem při použití v mobilních zäřízeních. Dále .je možné vytvořit nosič Jako blokovou konstrukcí, nepř. jeho voätinovou etrukturu. V posledním případě sev podstatě ,jedná o systém rovnoběäzrýoh kanálků vytvořených nosičem, kterými prochází reekční eměe. Katalytickýäičinekv těchto atrukturách e naneeenými katalyzačními látkami Je menšou tím, že směa proud kanállw laminárně, což vede k nedokonelému kontaktu směsi s povrchemlnoeiče.Xetelytický účinek .je největší v úetí kanálku, kde ovšem proto dochází k lokálnímu přehřátí a rychlému opotřebení nosiče. Laminární a oddělené proudění reakční arěei v ksnálcích také ztěžuje vyrovnání teplotních gzcadientů dojde-n k lokálním přehřátí v jiném místě nosiče.Podle US patentu 3730783 se vytváří povrch kysličníku hlinitého na kovových podkledech napařením hliníku ve vakuu e Jeho oxidscí. Proces dává dobré nosiče, jeale náročný na zařízení a na spotřebovanou snergii.Popsená nedostatky zmnäuje .způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitéhoe velkým měrným povrchem na kovových a nekovových noeičích libovolného tvaru podle vynálezu, ,jehož podstata epočívá v tom, že nosič ee uvede alespoň Jednou do kontaktu s vodným roztokom hlinitanu elkalického kovu o koncentreci 0,5, až 30 molární a zehřeje na teplotu 30 až 100 ° 0, načež se nosič s vyloučenou vrstvou promyJe, vysuěí a vyžíhá při teplotě pŕeeahuJící 500 °c.S výhodou se vrstva vytváří ve vodném roztoku alkalickáho hlinitanu o koncentraci 1 až 5 molární při teplote so až so °c.Přednost zpúsobu vytváření vrstvy podle vynálezu záleží v tom, že proces ,je Jednoduchý, nenáročný na zařízení, přitom se získava povlak kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem, výhodným k použití Jako nosič katalyzátoru.Princíp vynálezu spočíva v tom, že se vytvoří skelet nosiče. Kovová skelety nosiče mohou být lisovány z kovových odpadů do libovolných tvarů a po vytvoření vrstvy kyeličníku hlinitšho a nanesení katalyzátoru ekládány do neomezeně velkých bloku. skelet nosiče at kovový či nekovový se uvede do styku s roztokem hlinitenu alkaliokáho kovu a po zahřátí roztoku na vyšší teplotu proběhne autohydrolyzační rozklad hlinitanu za vzniku hydroxidu hlinitého, který se vylučuje na povrchu substrátu. Vznikla vrstva kysličníku hlinitého se pronvje, euäí a žíhá, takže vznikne porézní vrstva kysličníku hlinitého o velkém měrném povrchu. koncentrace roztoku hlinitanu alkalickáho kovu ve vodě musí být minimálně 0,5 solární a maximálně 30 molární a nejvhodnějäí Je užívat roztoků 1 až 5 molárních. Teplota pro autohykolytický rozklad hlinitanu musí být 30 až 100 °c a nejlépe mezi so až so °c. čas nutný k autohydrolytickému rozklsdu a vytvoření vrstvy ,je závislý na koncentraci roztoku, teplotě a tlouäłce vytvářené vrstvy. Při .jedné operaci lze vytvářet vrstvy až 0,25 mm tlusté. Opakováním postupu lze dosáhnout větších tlouětěk. Vytvořená vrtva hydroxidu hlinitého se prowje vodou,aby se zbevila alkálií a suäí a žíhá ve vzdušné atmosféře, aby ee zbavila přebytečná vody. následným zvýšením teploty nad 150 ° 0 dehydratuje trihydroxid za vzniku oxidohydroxidu hlinitého, který při teplote nad 300 ° 0 ztrácí další vodu a vytváří kysličník hlinitý gama modifikace. V poslední fázi se vrstva žíhá při teplotě 500 až 850 °c. výsledný kysličník hlinitý je převážně gama modifikace s velkým měrným povrchem,který může přeeáłmout velikost 100 m 2 g. Žíhání na uvedenou teplotu zpevňuje vrstvu lgsličníku hlinitého.Roàtok hlinitanu byl připraven z 1000 g vody, 60 g hliníku, 90 g hydroxidu sodněho ve skleněné nédobé. Do roztoku byl vložen válec stočený z monelového úpletu,alitiny niklu, mědi a železa nádoba vytemperována na 72 °C za michání. Po 7 hodinách,kdy skončilo vylučování hydroxidu hlinitého na monelu, byl válec vyjmut, vrstva pronyta pod takouci vodou a třikrát v deetilované vodě. následně byl válec aušenpři 120 °C Jednu hodinu a žihén Jadnu hodinu při 650 °C. Vznikla vrstva byl kyaličník hlinitý gama modifikace o měrném povrchu 117 m 2/g. Obsah alkélií hl menší než 1 .Způsob Je vhodný k přípravě nosičů katalyzátorů, používaných k detoxikaci výfukových plynü.1. Způsob vytváření vrstvy kysličniku hlinitého e velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičíoh libovolného tvaru, zejména na síteoh a úpletech, vyznačený tim, že noaič se uvede alespoň Jednou do kontaktu s vodným roztokem hlinitanu alkalického kovu o koncentraci 0,5 až 30 molární a zehřeje na teplotu 30 až 100 °C,načež se nosič e vylouěenou vrstvou promje, vysuši a vyžíhá při teplotě přesahující soo °c.2 Způsob podle bodu 1, vyznačený tim, že vrstva se vytváří ve vodném roztoku aĺhalického hlinitanu o koncentraci 1 až 5 molérni při teplotě 60 až 80 °C.

MPK / Značky

Značky: způsob, kovových, hlinitého, velkým, vytváření, nosičích, kysličníku, vrstvy, nekovových, povrchem, měrným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-224887-zpusob-vytvareni-vrstvy-kyslicniku-hliniteho-s-velkym-mernym-povrchem-na-kovovych-a-nekovovych-nosicich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob vytváření vrstvy kysličníku hlinitého s velkým měrným povrchem na kovových a nekovových nosičích</a>

Podobne patenty