Rotor krokového nebo synchronního motoru

Číslo patentu: 224875

Dátum: 01.08.1985

Autori: Preuss Andrej, Navrátil Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rotor krokového nebo synchronního motoru se svazky plechů na pólových nástavcích permanentního, axiálně polarizovaného magnetu, vyznačený tím, že obě čela permanentního axiálně polarizovaného magnetu (1) jsou opatřena pólovými nástavci (2, 3) upravenými na stranách odvrácených od permanentního magnetu (l) na průměr hřídele, osazenými svazky plechů (4, 5) prstencového tvaru s vnějším průměrem větším, než je průměr permanentního magnetu (1) vzájemně spojených na obvodu magneticky nevodivou trubkou (6).

Text

Pozerať všetko

šžsšľftfšžľžäž P 0 PIS VYNÁ LEZU 224 875 K AuTunsKEMu osvinćsníÚŘAD mo VYNÁLEZYAutor vynálezu PREUSS ANDREJ ing.CSc. NAvRríTIL STANISLĽV ing.CSc., mmm(54) Rotor krokového nebo synchronního motoruVynález se týká rotorju krokového nebo synchronního motoru se evazky plechů na polo vých nástavcích permanentního exiálnĺê polerizovaného xhagnetu.V dosud vyráběných rotorech krokových motorů s permanentním, axiálně polerizovanýmmagnetem se používá hřídele z nemagxetického materiálu, procházející otvorem permanentní ho magne tu.Nevýhody tohoto řešení spočívají ve zhoršení magnetických vlastností otvor-em v permanentním magnetu v důsledku krystalizace, zhoršeni mechanické pevnosti použitím nemag netického materiálu hřidele a tím i zvýšení potíží při dimenzováni rotoru.Vpředu uvedené nevýhody odstraňuje rotor krokového motoru podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že obě čela permanentníhą axiálně polarizovaného magnetu jsou opatřena póloVými nástavci upravenými na stranách odvrécených od permamentního megnetu na průměr hřídele,osazenými Svazky plechů prstencového tvaru s vnějším průměrem větším, než je průměr per manenztního megnetu vzájemné spojených na obvodu magneticky nevodivou trubkou.Výhody rotoru podle vynálezu epočívají v jednoduché výrobě permanentních magnetů bez otvoru pro hřídel, jejich lepších magnetických vlastností a pevnějším provedením hřidele z magnetického materiálu použitím konstrukční oceli.Příklad úpravy rotoru krokového motoru podle vynálezu je dále popsán s pomocí výkresu, nentní, axiálně polarizovaný magnet L s pčlovými nástavci g a 1 růměr hřidele.na němž je vyznačen perma upravenýmí na stranách odvrácených od permnnentního magnetu 1 nn e 1 jsouŕnesazeny svazky plechů A e 5 s vnějším průměrem ompnktnost celého rotoru zajišłujeechů 5 a 5 navzájem, Na pőlových nástavcích g větäim, než je průměr peŕmanentniho megnetu L. Ktrubka Q 2 nemugnetického materiálu spojujíci na obvodu svezky plnaäroubovaná e zalepená nebo jinak zajištěna proti uvolnění.Magnetický tok s permanentniho magnetu vstupuje do pőlových nástavcü g a 1 2 přessvazky plechů i respektive 5 a přes vzduchové mezery prochází do neznézorněného stetoru, jak je na výkresu vyznačen čárkovaně.ého nebo synchronního motoru se svazky plechů na pőlových nástavcíchže obě čela permanentníhopermunentního, nxiúlně polarizovaného mngnetu, vyzneřený tim, exiálně půarizovanůho magnctu (1) jsou opetřena pőlovými nástavci (2, 3) uprnvenýmich odvrácených od permenentního múgnetu (1) na průměr hřídele, osazenými svnzkynež je průměr permenentníhonn straně plechů (4, 5) prstencovóho tvaru s vnějším průměrem větším, magnetu (1) vzájemné spojených ne obvodu megnetícky nevodivou trubkou (6).

MPK / Značky

Značky: rotor, motorů, synchronního, krokového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-224875-rotor-krokoveho-nebo-synchronniho-motoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotor krokového nebo synchronního motoru</a>

Podobne patenty