Zařízení pro přesné vedení sondy při měření částečných výbojů ve statorech elektrických točivých strojů

Číslo patentu: 224873

Dátum: 01.08.1985

Autori: Šebík Pavel, Mentlík Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení pro přesné vedení sondy při měření částečných výbojů ve statorech elektrických točivých strojů, vyznačující se tím, že sestává za manipulační tyče (4), opatřené na jednom konci středícím zařízením (3) s nosičem (2) sondy (l) a na opačném konci podpěrným stojanem (5)·

Text

Pozerať všetko

êffšťfłfšiľěíi Po PIS VYNÁLEZU 224 873Autor vynálezu mNTLíK všcuv ing. šmíx PAVEL, PLZEŇ(54) Zařízení pro přesné vedení sondy při měření částečných výbojů ve etatorech elektrickýchvynález se týká zařízení umožňující přesné vedení induktivně vázané sondy uvnitř eta torů turbogenerátorů při zjišřování .úrovně wýhojové činnosti v drážkách vinutí. uv součané době se při měření výbojové činnosti eondami tyto ustavuJí pro proměřování každé drážky zvlášĺ zručně, nebo se k jejich přemisĺování používá manipulačních tyčí. Dosud používaný způsob má tak mnoho nevýhod, z nichž nepřesné nastavení sondy nad drážky je závaž né přímo z princiálního hlediska metody a nemůže žejístit kvalitní výsledky.Při ručním přeetavování sondy je vždy nutné vz bezpečnostních důvodů odpojit vinutí od zkušebního napětí - čímž se měření velmi prodlužuje, neboĺ po pŕes-tavení e neJedtI e napätím u další drážky Je nutné z hlediska reprodukova talností něřených hodnot s přihlédnutím k časové závislosti výbojové činnosti čekat vždy zhruba 30 minut.Při použití manipulačních tyčí se sice odstrení časové ztráty způsobené nutným vypínáním s opätovným přikládáním napětí, práce ,je zde však nejen velmi obtížné, ale navíc nelzezaručit absolutně přesné nastavení sondy nad drážky vinutí. ĚUvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro přesné vedení sondy při měření čáetečnýcn výbojů ve statorech calekrłtrických točivých strojů podle vynélezu. Jeho podstata epočívá v tom, že sestává z manipuĺační tyče, opatřené na jednom konci etředícím zařízením a nosíčemsondy, který má představítelné rameno. opačný konec manipuluční tyče je opatřen podpěrnymVýhoda nařízení podle vyndlaau spočívo především v ton, ie dovolujs v kteromkoliv mís tč vinutí atstoru přesně umístění sondy, umožňuje ryohlou s beapečnou nenipulaoi i/pří připojenom akučebním napětí.vynález s jeho výhody je hlíäe ohjasnon na příkladu provedení pomocí výkresu.zařízení ,pro přesné vedení sondy uvnitř statorů elektrických vtočivýoh strojů podle vy ní j. ibto středíoí nařízení 3 je unístčno vblíakosti nosiče z sondy 1. opačný konec mani pulsční tyče 1 ,je veden v ložiska poGpĚrnÓhO stojanu i.Sonda I. je nesena nosičen sondy 3, který ji .umožňuje suvný pohyb ve svou rsnani podle průnoru vrtoní promčřovanóho stroje, takže se po vyosntrovoní dooílí nininolní vsduohovo meoery neni statoren stroje a sondou 1.. zajištění stabilní polohy ränene se sondou 1 v bovolnom místo obvodu vrtení stroje unołäuje protioevałí ramene nosiče 3. Raneneanosiče 3 sondy l los otočet ponooíłnsnipulsční tyče 4, ktere proohosí lołiskem středícího aeříaení j. středíoí nařízení 3 umołňuje přesně vedení sondy 1 v určitá rovinä kolmo ne vrtoní etetoru stroje a přesně detinovanoú vnduohovou nezerou. Sestdvd z kulisy, jejím středen aesílsnýn podplrnými kotouči proohdní lołiako pro vedení nsnipulsční tyčeJ. Ustavení ve statoru stroje umožňují rozporno stsvocí črouby, jejichž délka je tekovd, aby asřínení mohlo být ustaveno ve strojíoh o výkonu 55 až 220 W. Ilsnipulační tyč 4 je dělend na jednotlivo 130 om dlouho .díly, spojovano navzájom spojkami, ool je výhodno nejen při dopravov-aeříaení na místo měření, ale i při vlastní práci, Indy las použít potrebný počet aaa. Vnč stroje je manipulační tyč 1 vedena v lołiaku podpčrneho stojanu j, jeho rsasno las výškovo nastavitpodle úrovně podlahy strojovnv. Pro výrobu nařízení je poułito iaolačníoh materioln - vrst veno tvrzeno tkaniny, črouby a notice jsou silonove.zařízení je univarsolní, nebot ho las použití po výkonovou řadu 55, 110 i 220 nega vatovýoh turhogenerotord - tedy u hčšnč pouřívanýoh jednotek nsoioh roohodujíoíoh tepslnĺýohzařízení pro přesno vedení sondy při moření dodatočných výbojd vs statoresh elektric kých točivýoh strojů, v y o n a č u j í a e t í m , ie asstvo sa nsnipulsční tyče (4).opatřeno na jednom konci etředíoím zařízením (3) a nosičen (2) sondy (l) a na opačnom konci podpĺrnýl IWJonem 0)- A -, V

MPK / Značky

Značky: sondy, vedení, částečných, statorech, výbojů, přesné, elektrických, zařízení, strojů, točivých, měření

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-224873-zarizeni-pro-presne-vedeni-sondy-pri-mereni-castecnych-vyboju-ve-statorech-elektrickych-tocivych-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přesné vedení sondy při měření částečných výbojů ve statorech elektrických točivých strojů</a>

Podobne patenty