Zařízení k dálkovému automatickému ovládání polohy stříhacího ústrojí chmelové révy

Číslo patentu: 224867

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tanev Peno

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k dálkovému automatickému ovládání polohy stříhacího ústrojí chmelové révy, opatřené vodicím ramenem, na němž je uspořádáno výkyvné čidlo pro indikaci polohy, vyznačené tím, že výkyvné čidlo (l) vodícího ramena (3) doléhá jednak na řadový drát (14) chmelnice, jednak na pístnici (19) hydraulického válce (5), spojeného potrubím (6) s ovládacím válcem (7) hydraulického rozváděče (10), propojeného s dvoučinným motorem (12) vodícího ramene (3) a opatřeného zpětnovazební pružinou (11).

Text

Pozerať všetko

°r PO PIS VYNÁLEZU 224 867Autor vynálezu ĽAMŽV PENO ing., PRIMA(54) Zařízení k dálkovému automatickému ovládání polohy stříhacího ústrojí chmelové révyvynález se týká zařízení k dálkovému ovládání polohy stříhacího ústrojí ohmelové révy.Dosud známá zařízení na automatické ovládání, resp. udržovéní výškové polohy stříhacího ústrojí na ořezávání chmelových rév jsou opatřena čidlem na horním konci vodicího ramene, které podle polohy řadového drátu chmelových ráv dává řídící impuls,přenášený vačkovým nebo pákovým mechanismem na hydraulický rozváděč, umístěný v blízkosti čidla. Ten pak ovláda lineární motor pro zdvíhání nebo spouštění vodícího ramene.V důsledku umístění zmíněných orgánů na vodicím rameni je tím zvýšena jeoo hmotnost,což nežédoucí měrou zhoršuje vlastní funkci vyrovnávání a stříhání rév je pak prováděno v nevyhovující kvalitě.Zařízení k dálkovému automatickěmu ovládání polohy stříhacího ústrojí chmelovä révy podle vynálezu tyto nevýhody odstraňuje. Jeho podstata spočíva v tom, že výkyvné čidlo vodicího ramene doléhá jednak na řadový drát chme 1 n 1 ca, jednak na pístnici hydraulického válce, spojeného potrubím a ovládacím válcem hydraulického rozváděče, propojeného s dvoučinným lineárním motorom vodicího ramene a opatřeněho zpětnovazební pružínou. .Zařízení k dálhovánn automotiokánu ovládání polohy etříhacího úetrojí ohmelová rávy podle vynález -jo velmi Jednoduchá, funkčná noproeto epolohlivo a) lohká, oo výrazná v prímnivám emáru ovlivšujo rychlost a rookční eohopnoet vlastní operace vyrovnávání otríhaoího ústrojí do pozadovane výáky, takže práce je prováděna vo vyhovující kvalitě.la výkrese je ve oohomatickám bokoryeu známornän příued provedení zarízení podle vynálemu.na čopu z vodioího ramone 3 opatŕonáho etříhaoín úetrojím m ohmelová rávy 1.5 i e epojonáho uoubom 11 e rámom u stroje, je upraveno vykyvná čidlo J., odprułoná vůčivodioímu rameni 1 směrem vzhůru k řadovámu drátu u prułinou 5. Výkyvné čidlo l doléhá na píatnici 1,2 wdraulickáho válce i, napr. hlavního váločku brzdováho eyetámumotorových vozidel, napojenáho na vyrovnávaoí máeohní nádrž g e spojeného potrubí5, a ovládaoím válcom 1, napr. m ovládání epojky motorových vozidel. le ovládací tyč9, ovládaoího váloo 1 doláhá hydraulický rozvádčč m. Ten je napojon no pŕívodní tleková potrubí u e propojon epojovecími potrubími 21 e dvoučinným linoárnín motorom u, naklouboným epojovaoím čopen Lg na vodioí rameno 1. Na hydraulický romvádáč lg doláhá spětnovamemí pružina u.znříuoní podle vynálomu pracuje takto Výkyvná čidlo L doláhá při pojozdu stroje v řádoíoh ohnelová rávy 15 na radový drát 11 a podle jeho polohy vůči zemi vykyvujo nahoru či dolů. Jeho pohyb ee přonááí na hydraulický váleo 5, a potrubín 5, je tento pohyb přonáěen na ovládací váleo 1, ktorý pomocí tyče 2 přeeunuje hydraulický roováděč 1,9. on vpouätí podle evá polohy tlakovou kepelinu ne príelulnou etrenu dvoučinnáho linoárního motoru 13, čímž ee mdvíhá nebo apouätí vodicí rameno J eo etŕíhacím ůetrojím Z 9 do správné polohy. Zpdtnou volbu přitom oajiöŕtuje zpátnovozobí pružina u hydreuliokáho rozvádáčo L.Zařízení k dálkovánu automatického ovládání polohy etŕíheoího ústrojí ohmelová rćvy, opatrení vodioím romenom, na něm je uepoŕádáno vykyvná čidlo pro indikooi polohy, vyznačená tím, lo výkyvná čidlo (1) vodicího ramene (3) doláhá (jednak na řodový drát (14) ohmelnioo, jednak ne píetnioi (19) hydreulickáho válce (5), opojenáho potrubím (6) o ovládocím válcem (7) hvdreuliokáho rozváděěe (10), propojonáho a dvouěinným motorom (12) vodioího remono (3) o opotřenáho opátnovemebuał pruäinou (ll).

MPK / Značky

Značky: ovládání, stříhacího, ústrojí, chmelové, polohy, dálkovému, révy, zařízení, automatickému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-224867-zarizeni-k-dalkovemu-automatickemu-ovladani-polohy-strihaciho-ustroji-chmelove-revy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k dálkovému automatickému ovládání polohy stříhacího ústrojí chmelové révy</a>

Podobne patenty