Číslo patentu: 224031

Dátum: 15.04.1986

Autor: Šaradín Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vyvažovací kotúč s telieskami uloženými v drážke pomocou skrutiek, vyznačený tým, že drážka (3) telesa (2) kotúča pre uloženie vyvažovacích teliesok (1) je pravouhlá a je na jednom zo svojich priemerov (4, 5) opatrená zápichom (6) pre poistný krúžok (7), ktorý zapadá do vybrania (8), vytvoreného na vyvažovacích telieskach (1).

Text

Pozerať všetko

vynález rieši vyvažovací kotúč ,pre vyvažovanie rotujúcich súčastí.Doteraz sa najčastejšie používajú delené Vyvažovacie telieska uložené v rybinovítých drážkach vyvažovacieho kotúča. Delené vyvažovacie telieska musia byť pred uložením do drážky spárované. Využívá sa aj vyvažovacích teliesok, kterých obe polovice sú spojené poddajnýzm mostíkom vzniklým vyfrézovaním takej širokej drážky, že po stlačení oboch polovíc k sebe sa umožní vloženie teliesok do rybinovitej drážky. spoločnou.nevýhodou uvedených, ale aj obdobných riešení je, že sú výrobne náročnéahmot.nosť vyvažovacieho telieska je relatívne menšia o pomer prierezovej plochy rybin-ovitej urážky ku ploche prierezu drážky, ktorá by vznikla ak-o násobok hĺbky a nejväčšej šírky rybrnovitej drážky.Uvedené nedostatky odstraňuje vyvažovací kotúč s teílieskami uložený-mi v drážke pomocou skrutiek .podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že drážka telesa kotúča pr-e uloženie vyvažovacích teliesok je pravouhlá a je na jednom zo svojích priemerov opatrená zápichom pre poistný krúžok,ktorý zapadá do vybrania vytvoreného na vyvaž-ovacích telieskach.Výhody vyvažovacieho kotúče ,podľa vynálezu spočívajú -v jednoduchosti výroby vyvažovacich teliesok, ako i drážky pre ich uloženie lepšom využití materiálu a relatívna hmotnosť vyvažovacieho telieska je u pravouhlej drážky väčšia, ako u rybinovitej dráž-ky pri tých istých využiteľných priemeroch a hĺbke drážky.Príklad prevedenia vyvažovacieho kotúča je znázornený na priloženom výk-rese, kde znázorňuje obr. 1 vyvažovací kotúč v reze a obr. 2 pôdorys.Vyvažovací kotúč pozostáva, z telesa 2, V ktorom je vytvorená pra-vouhlá drážka 3 pre uloženie vyvažovacích teliesok 1. Vyvažovacie telieska 1 sú opatr-ené závitom 9.pre skrut-ku 10 a vybraní-m 8 pre poistný krúžok 7, ktorý je uložený v zápichu B, vytvorenom buď na vnútornom priemere 4 alebo na vonkajšom priemere 5 pravouhlej drážky 3. Teleso 2 vyvažovacieho kotúče na prírubu 11 rotujúcej súčiastky 12 upevni pomocou upevň-ovacej skrutky 13. Do pravouhlých drážok 3 sa uložia Vyvažovacie telieska 1 a ,proti vypadnutiu z pravouhlej dräžky 3 sa poistia poistným krúžkom 7. Po vyváženi rotujúcej súčiastky sa poloha vyvažovacieho telieska 1 zaistí skrutkou 10.Vyvažovací kotúč s telteskami uloženými a je na jednom zo svojích priemerov 4, 5) v drážke pomocou skrutiek, vyznačený tým, opatrenâ zápichom 6 .pre poistný krúžok že drážka 3 telesa 12 kotúče pre ulože- 7, ktorý zapadá do vyb-raknia 8, vytvore~ nie vyvaž-ovacích teliesok 1 je pravouhlá ného na. vyvažovacích teelieskach 1.

MPK / Značky

Značky: vyvažovací, kotúč

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-224031-vyvazovaci-kotuc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyvažovací kotúč</a>

Podobne patenty