Opěrné brusy pro vedení odlévaného slitku oceli

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opěrné brusy pro vedení odlévaného slitku oceli v sekundárním pásmu chlazeném kuželovým nebo plochým rozstřikem chladicí vody, vyznačené tím, že brusy sestávají z nosných lišt (1) a pracovních lišt (3), přičemž pracovní lišty (3) brusů jsou opatřeny výřezy (4) ve střední části a náběhové hrany (5) výřezů pracovních lišt (3) jsou skoseny pod úhlem 30 až 60°.

Text

Pozerať všetko

Aomavv vynálezu ZDENĚK ZDENKO ing., ł-IŘÍBAL vmmmn ing., KOUŘIL VRATISLAV, SUC HOPÁREK JAROSLAV, numo(54) Opěrné brusy pro vedení odlévaného slitku oceli a fvynález se tyrká opěrných brusü pro odlévané slitky oceli na zařízení. pro nepřetržité odléváuí tekuté oceli do sochorů za současného odvodu tepla.Roztaveząý Kov v místě styku s měděnou kokilou tułme a vytváří tenkou kúru. Její tlouäč~ ka musí zaručovaž. dostałečnou pevnost, aby při pohybu mohla vzdorovat hydrostatickému tlaku středově taveniny kovu. Slitek, který vychází ve svislém směru z kokily, je v libovolném pž-ičném řezu stále složen z utuhlé povrchové kůry a z neutuhlého kovu. Další ochlazováni ł cdlévaného slitlcu se provádí přímým postřikem vodou v sekundárním chladicím pásmu. Kůra slítku je opřena a vedena vodicímí válečlq, nebo ocelovými, či hematitovýmí vodiči. Válečky jsou uloženy na základni desce v domcích osazených ložislçy, které jsou chráněny proti vnikání vody těsnicimí kroužlq. V partiích těsně pod kokilou se používají též vodicí nďiže,které v některých případech nahrazuji svým chladicím účinkem spodni část kokily. Přimé chlazení slitku vodou je zde vyloučeno a chlazení se provádí nepřímo, odvodem tepla chladící mříži odstřikovanou vodou. Chladicí trysky sekundárního pásma jsou umístěny tak, aby byla ostřikována celá šiře slitku mezi jednotlivými válečlçy. S ohledem na jejich rozteč je možno v kritických místech pod kokilou, kde je kúra slitku najtenší, použít. trysky pouze s plochývm rozstřikem.Vodici lišty Jsou oproti válečkům umístěny svoji opěrnou plochou podél osy slitkrtx a zabývagjí tak značnou část ploclw slnku. Z tohoto důvodu je obtížné rozdělít ostřik chladící vody rovnoměrně po celé ěíři slítku. Proto se používají trysky s plochým rozstřikem směrované do plech mezi vodicimi liětami. V některých případech je slitek chlazen nepřímo,ostřikováním vodicich líšt.Uvedené nevýhody jsou odstraněny opěrnými brusy dle vynálezu, jehož podstata apočíváv tom, že brusy sestâvají z nosných líšt a pracovních líšt, přičemž pracovní lišty brusů jsou opatřeny výřezy ve střední části, pro umožnění postřiku celé šíře povrchu kontislitku a náběhové hrany výřezů pracovních líšt jsou skuseny pod úhlem 30 až 60 °.Výhodou opět-nych brusů dle vynálezu je zejména umožnění postřilq celé šíře předlítku. Opěrné brusy podle vynálezu umožňují použití trysek s kuželovym rozetřikem, které chledí celou šíři předlitku. Vedení slitku opěrnými brusy podle vynálezu zadiäĺuje snížení pracnosti a vykazuje minimalní zranitelnost průvaly tekutého kovu. současně so zvyšuje pevnost vedení horkých sochcrů a startovacích zatkových mechanismů v oblasti sekundárního chladícího pásma. Výřezy brusů a náběhové hrany se skosením zabrañují možnosti vzniku okujových klínů a nižují napětí na kúru pŕedlitku. Využitím opěrných bruaů lze vytvářet stejnorodé sochory neomezené délky se sníženým výskytom povrchových a vnitřních vad.Príklad provedení opěmých brusů s výřezy, umožňujícími postřik celé äíře předlitku v průběhu průchodu kontislitku, je znázorněn na připojeném výkresu, kde na obr. l je půdorysný pohled, na obr. 2 náx-ysąý pohled a na obr. 3 bokorysný pohled.Opěrné brusy se skládají ze dvou nosných líšt i s otvory 2 pro ,jejich uchycení a montaž, a ze dvou pracovních líšt 1 uznístěných rovnoběžně s osou předlitku, s výrazy i pro chlazení předlitku. Vyřezy i ve střední části brusů umožňují chlazení celé šíře předlitku tryskami. Náběhové hrany i pracovních líšt a výřezů i jsou ekoseny pod úhlem roviny náběhu s pracovní rovinou konců ploch 30 až 60 ° pro zamezení vzniku okujových klínü, ktoré by způsobovaly defcrmace povrchu a v krajním případě v částech přímo pod kokilou i protržení kůry.Opěrné brusy jsou uchyceny pomocí otvorů g v nosných lištách na vodicích kusech jednoduchými spojcvacími elementy, jako jsou čepy o klíny, nebo šrouby a matky. Optimální délka brusů je dva. až čtyňikrát. větší než rozměr odlěvaného předlitku. Spodní plocha nosných líšt l a horní plocha pracovních líšt 1 se po odlití opracovavá. Požadovaná poloha brusu proti předlitku se vymenuje vypodložením plechy a regulací. Tento způsob umožňuje i několikanásobné ustavení pracovních plech líšt vůči slnku při opotřebení.Opěrné brusy pro vedení odlévaného slitku oceli v selcundárním pásma. chlazeném kuželovým nebo plochým rozstřikem chladící vody, vyznačená tím, že brusy sestávají z nosných líšt(l) a pracovních líšt (3), přičemž pracovní lišty (3) brusü jsou opatřeny výřezy (4) ve. střední částí a náběhové hrany (5) rýřezů pracovních líšt (3) jsou skuseny pod uhlom 30 až 60 °.

MPK / Značky

Značky: vedení, oceli, brusy, opěrné, odlévaného, slitků

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223927-operne-brusy-pro-vedeni-odlevaneho-slitku-oceli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Opěrné brusy pro vedení odlévaného slitku oceli</a>

Podobne patenty