Zařízení pro změnu polohy ořezávacího nože

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rotační hmatač je prostřednictvím nosného ramene kloubově uchycen na rám stroje. Slupice ořezávacího nože je jednak prostřednictvím spojovacího ramene skloubena také s rámem stroje, jednak je napojena na regulační západkové páky, kterými se na ozubených segmentech nastavuje a seřizuje poloha ořezávacího nože ořezávačů a sklízečů řepy.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynalezu HAKEN jjRI ing., ZAVISKA zpIsLAv ing., HAISO STEFAN ing.,PODROUZEK FRANTISEK, HÓNICH PAVEL, PRAHA(54) Zařízení pro změnu polohy ořezávacího nože1 2 Rotační hmatač je prostřednictvím nosného ramene kloubově uchycen na rám stroje. Slupice ořezávacíłío nože je jednak prostřednictvím spojovacľho ramene sklouhen-a také s rámom stroje, jednak je napojena na regulační západkové páky, kterými se na ozubených segmentech nastavuje a seřizuje poloha owřezávacího nože ořezávačů a suklízečů řepy.Vynález se týká zařízení pro změnu polohy ořezávacího nože ořezávačů a sklízečů řepy.U dosud známých -ořezávačů a sklízečů řepy je nastavení ořezávacího nože pro-váděno regulačním šroubem. jeho po-mocí lze síce dosáhnout postačující přesností v nastavení polohy nože, avšak čas, spojený s jeho seřizováním, je značný, zejména má-li být dosaženo změny polo-hy tak, aby bylo dosaženo naprosto přesného nastavení. To je také zaviněno tím, že z polohy regulačního šroubu lze jen, obtížně odvodit nebo určit polohu nože, takže je obvyklá i několikanásobná oprava nastavení nože, než je dosaženo požadované polohy a kvality řezu. Navíc je pro z-měnu polohy nutný další nástroj, například klíč, jehož používání tuto operací take zdržuje.Tyto nevýhody a nedostatky jsou odstraněny zařízením pro změnu polohy ořezávacího nože podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že k výkyvnému nosnému rameni rotačního hmatače je přikloubena nosným .kloubem horní regulační západková páka, skloubena s horním koncem slupice ořezávacího nože, mezi jejímiž konci je na ni nakloubena dolní regulační zäpadková páka, skloubena spojovacím kloubem se spojovacím ramenem, nakloubeným na rám stroje.Zařízení pro změnu polohy ořezávacího nože podle vynalezu značné zkracuje čas, 4potrebný k této operací, přičemž vlastní prace s tím spojená je rychlá a přesnä, protože umožňuje zcela jednoznačne určení polohy nože a k přestavení samotnému není třeba žádného doidatečného nástroje.Na připojeném výkrese je ve schematlckém bokoryse znázorněn příklad provedeni zařízení podle vynálezu.Rotační hmatač 1 je svou hřídelí 7 přiklouben k tlačnému výkyvnému nosnému rameni 2, skloubenému s rámem 8 stroje. Na něm je mezi jeho k-onci uspořádán nosný kloub 11 horní regulační zäpadkové páky 5, nakloubene na horní konec slupice 4 ořezávaciho nože 9. Mezi svými konci je slupice 4 skloubena ještě s dolní regulační západkovou pákou 12, přičemž tyto obě regulační páky 5, 12 jsou pomocí ozubených segmentü 6 fixovàatelné v žadané poloze. Dolní regulační západková páka 12 je opatřena spojovacím kloubem 10, ke kterému je nakloubeno spojovací rameno 3, přikloubené druhým koncem na rám 8 stroje.Se zařízením podle vynálezu se pracuje takto Uchopením regulačních západkových pák 5, 12 při odjištění jejich zâpadkových vmechanismů se tyto přest-aví do žádané polohy na ozubených segmentech 6, přičemž v důsledku skloubení ořezávacího nože 9,respektive jeho slupice 4, nakloubené pro» střednictvím spojovacího ramene 3 i na ram 8 stroje, se ořezávací nůž 9 přestaví do žád-ané polohy.Zařízení pro změnu polohy ořezávacího nože, -opatřené rotačním hmatačem a k rámu stroje přikloubeným výkyvným lnosný-m ramenem, vyznačené tím, že k výkyvnému nosnému rameni 2 rotačnIho hmatače (1) je přikloubena .nosným kloubem 11 horní regulační západková paka (5), skloubena shorním koncem slupice 4 ořezávacího nože 9, mezi jejímiž konci je na ni nakloubena dolní regulační západková páka 12,skloubena spojovacím kloubem 10 se spojovacím. ramenem 3, nakloubeným na rám 8 stroje.

MPK / Značky

Značky: nože, ořezávacího, polohy, změnu, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223705-zarizeni-pro-zmenu-polohy-orezavaciho-noze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro změnu polohy ořezávacího nože</a>

Podobne patenty