Způsob kontroly a řízení technologie preparování syntetických vláken a zařízení k jeho provádění

Číslo patentu: 223610

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prokeš Karel, Šrůta František, Vaníček Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší způsob a zařízení pro kontinuální řízení a kontrolu preparování syntetických vláken na linkách pro jejich dloužení a konečnou úpravu ve formě svazku vláken, kdy preparační roztok je nanášen ponorem nebo postřikem a přebytečný preparační roztok je odmačkáván a svazek vláken je v konečné fázi přiváděn do obloučkovacího stroje. Do potrubí odvádějící odmačkaný roztok z obloučkovacího stroje i do potrubí přivádějící čerstvý preparační roztok je umístěna průtočná měřicí cela, která snímá fyzikálněchemickou charakteristiku závislou na koncentraci roztoku, s výhodou vodivost. Elektrický signál snímaný průtočnou celou je přes převodník s automatickou kompenzací teploty registrován zapisovačem a ručkovým ukazatelem s nastavitelnou signalizací mezních hodnot.

Text

Pozerať všetko

0 MB PRO WNMHY 45 Vydárno 15 03 86 A oasavv54 Způsob kontroly a řízení technologie preparování syntetických vlákenVynález řeší způsob a zařízení pro kontinuální řízení a kontrolu preparování syntetických vläken na linkách pro jejích dloužení a konečnou úpravu ve formě svazku vláken, kdy príeparační -roztok je nanášen ponorem nebo postřikem a 1 nřebytečný preparanční roztok je odmačkáván a svazek vláken je V konečné fázi přiváděn do obloučkovacího stroje. Do potrubí odvádějící odmačkaný roztok z obloučkovacĺlío stroje 1 do potrubí přivádějící čerstvý preparaąční roztok je umístěna prütočná měřicí cela,která snímá ÍyZĺkálHĚChGlnlCkOu charakteristiku záví-slou na kołncentraci roztoku, -s Výhodou vo-divost. Elektrický signál snímaný průtočnou celou je přes převodník s automatickou kompenzací teploty regístrován zapisovačem a ručkovým ukazatelem s nastaVitelnou signalízací mezních hodnot.vynález se týká způJsobu a zařízení pro kontinuální kontrolu a řízení technologie preparování syntetických vláken s využitím fyzikálněchemických charakeristik preparačního a odmačkávaného roztoku .obloučkovacím strojem, s výhodou měření vodivosti těchto roztoků.jedním z nejdůležitějších kritérií pro dobrou zpracovatelnost syntetických vláken na textilních strojích je množství a rovnoměrnost nanesení pre-paraoe na syntetickém vlákně. Při současné technologii dochází ke kolřsání množství preparac-e na vlákně, což je zji-štováno analytickými metodami až po několika hodinách, většinou extrakce preparace a její analytické .stanovení, V důsledku toho dochází k výpadkům v produkci nebo přeřazování vyrobeného syntetického vlákna do nižších kvalitních tříd. Analytickým sledovaním bylo zjištěno, že množství a rovnoměrnost preparace na vlákně má úzký vztah ke koncentraci odmačkaného roztoku,pokud současně nedochází ke změně koncentrace nanášeného prepavraučního roztoku.vynález umožňuje kontinuální měření koncentrace nanášeného a současně odmačkaného preparačního roztoku, jehož podstata spočíva v tom, že každý z těchto roztoků je veden do samostatné průtokove cely, kde se snímá určitá fyzlkálněchemická charakteristika roztoku, která je funkcí koncentrace. Doplňujícím znakem vynálezu je to, že výstupní signály z průtokových měřicích cel jsou zapojeny odděleně přes prevodníky s automatickou kompenzací teplot na dvoukřivkový kompenzačni zapisovač. Signál z měřicí cely z odmačkávaneho roztoku jePři výrobě polyesteroveho kabelu o součtové jemnosti 61 ktex byl nanášen preparační roztok na svazek vláken 12 postřikem a pak přiveden do obloučkovacího stroje 1. Odwmačkaný preparační roztok je veden přívodním potrubím 2 do průtokové cely 3. Byla použite komerčne vyráběnä průtoková měřicí cela vodivosti v ko-axiálním zapojení,která má vnitřní i vnější elektrodu válc-ovou. Do vnitřní elektrody je zasunut niklový odporový teploměr 200 ohmů. Průtoková cela 3 je spojená s měřicím zařízením, které se skládá z převodniku s automatickou kompenzací teploty 4, dvoukřivkového zapisovače i a ručkového ukazatele s nastavitelnou signalizací mezních hodnot 7. současně s tím se měří vodivost výchozího preparačního roztoku -v průtokove cele B, která je umístěna v cirkulačním potrubí 9 mezi zásobníkem preparačního roztoku s oběhovým čerpadlem 10 a preparačním zařízení 11, přičemž signál z průtokové cely 8 je přes převodní-k 5 snímán rovněž zapisovačem 6 a ručkovým ukazatelem 7.Principu měření a kontroly uvedeného ve vynálezu je možno použít i v ostatních technologiích, například textilní, barvířská,papírenská atd., kde na vláknitý nebo plošný útvar je nanášen roztok určité látky, například textilní pomocné prostředky, barviva, apreturý, změkčovadla ap. a kde koncentrace odmačkávaného přebytečného roztoku je funkcí výsledného efektu.1. Způsob kontroly a řízení technologie preparovásní syntetických vláken na linkách pro jejich dloužení a konečnou úpravu ve formě svazku vláken, kdy preparační roztok je nanášen ponorem nebo postřikem, přebytečný roztok odmačkáván a svazek vláken je pak přiváděn do obloučkovacího stroje, vyznačený tím, že se kontinuálně a paralelne měří koncentrace výchozího preparačního roztoku a odmačkaného roztoku z obloučkovacího stroje se snímá fyzikálněchemická charakteristika, .například vodivost.2. Zařízení k provádění způsobu .podle bo du 1, vyznačené tím, že obloučkovací stroj 1 je spojen propojovacím potrubím 2 s průtokovou celou 3 a současně s tím je další prütoková cela 8 umístěna v cirkulačním potrubí 9 mezi zásobníkem preparačního roztoku s oběhovým čerpadlem 10, pzłŕičemž naměřená tyzikálněchemická charakteristika ve formě elektrického signálu je snímána z průtokových cel 3 a 8 přes prevodníky s automatickou kompenzací teploty 4 a 5 na dvoukřívkový zapisovač 6 .a ručkový ukazat-el s nastavitelnou signalizací mezních hodnot 7 . 1 list výkresů

MPK / Značky

Značky: řízení, technológie, preparování, vláken, kontroly, syntetických, způsob, provádění, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223610-zpusob-kontroly-a-rizeni-technologie-preparovani-syntetickych-vlaken-a-zarizeni-k-jeho-provadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kontroly a řízení technologie preparování syntetických vláken a zařízení k jeho provádění</a>

Podobne patenty