Svetelný stabilizátor s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsob jeho prípravy

Číslo patentu: 223420

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka svetelného stabilizátora s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na 15-(2,3-epoxypropyl)-7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-14,16-dion sa pôsobí 2-hydroxy-4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenónom za katalýzy Lewisových báz pri zvýšenej teplote v atmosfére dusíka. Vynález má použitie na prípravu svetelného stabilizátora polymérov.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vvnálezu LUSTOŇ LOZEFving. CSc., BRATISLAVA, VAŠŠ FRANTIŠEK prom. chem.,HUMENNE, MANÁSEK ZDENEK ing. CSc., BRATISLAVA(54) Svetelný stabilizátor s kombinovaným účinknm na báze kopnlyêteru stéricky bráneného píperazíndiñ~nu a Z-hydruxybenzofenónu a spôsob jeho prípravyvynález sa týka svetelneho stabílizátora s kombinovaný/m účinkom na báze kopolyéteru stérícky bráneného piperazíndiónu a Z-hydroxyhenzofenónu a spôsobu jeho prípravy. Podstata vynälezu spočíva v tom, že na 15- 2,3-epoxypropy 1 -7,15-diazadíspiro-5,1,5,3 hexadekán-MJB-dion sa pôsobí 2-hydroxy-4 ~ ZJ-epoxypropoxy benzofenónom za katalýzy Lewisových báz pri zvýšenej teplote v atmosfére dusíka. vynález má použítie na prípravu svetelného stabilizátora polyrnérov.vynález sa týka kopolymérneho svetelného stabilizátora na báze stériclcy bráneného piperazíndionu a Z-hydroxybenzofenónu, u kto 4rého sa v hlavnom reťazci opakuje štruktúrna jednotka vzorca Ikde n má hodnotu 1 až 100 a ďalej sa vynalez týka spôsobu prípravy tohto kopolyméru.Spôsob prípravy uvedeného kopolymérneho stabilizátora je založený na kopolyadícii zlúčeniny vzorca Ilso zlúčeninou vzorca IIIv rozmedzí teplôt 130 až 200 °C, pričom sa ako katalyzátory kopolyadície použijú Lewisove bázy, ako napr. terciárne amíny trietylamín, tri-n-butylamín, tri-n-hexylamín,benzyldimetylamín, trilaurylamínL alebo kyslé katalyzátory, ako napr. fluorid boritý a jeho kopolyméry, chlorid cíničitý alebo chlorid hlinitý.Kopolymér podľa predmetu vynálezu obsahu.je dva odlišné substltuenty naviazané na polyéterový reťazec, pričom oba splñujü funkciu štruktürneho zoskupenia s fotostabilizačným účinkom. Z-Hydroxybenzotenůnové časti makromolekuly absorbujú škodlivé žiarenie v blízkej ultrafialovej oblasti slnečného žiarenia a piperazínové štruktúrne články inhibujú radlkálové procesy. ,Tieto kopolyméry môžu mať využitie ako kombinované svetelné stabilizátory benzofenôn-piperazínového typu s eliminovanou prchavostou a zníženou extrahovateľnosťou pre zvýšenie životnosti úžitkových polymérov alebomôžu slúžiť na inhibíciu iných radlkálových procesov v ďalších systémoch.Do hrubostennej skúmavky sa vloží 0.9192 gramu 0,003 mol 15-2,3-epoxypropy 1)-7,15-diazadispiro 5,1,5,3 hexadekán-MJB-diónu,0,7629 g 0,003 mol 2-hydroxy-4-2,3-epoxypropoxylbenzoienónu a 5 mol. trilaurylamínu ako katalyzátora. Skúmavka sa najprv evakuuje, premyje suchým dusíkom, zataví a umiestni do olejového kúpeľa regulovaného na teplotu 190 °C na dobu 5 hod. Po. skončení reakcie sa ampula ochladí a otvorí obsah sa rozpustí v acetuóne a prezráža vodou. Získaný koloidný roztok sa vysolí s chloridom sodným, prefiltruje a premyje malým množstvom vody. Získa sa žltkastý práškovitý polymér vo vysokom výťažku s teplotou topenia v rozmedzí 92 až 97 °C a molekulovou hmotnosťou 1680 stanovené termoosmometricky).Eiementárna analýza pre C 33 H 4 UN 2 O 7IČ spektrum chloroform zPostupovalo sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa reakcia uskutočňovala 5 hod. pri teplote 190 °C, ako katalyzátor sa použil dietyléter-trifluorboran v množstve 5 mol. . Získal sa žltkastý práškovitřý polymér s priemernou číselnou molekulovou hmotnosťou 1720 stanovené osmometriou v parnej fáze).Elementárna analýza pre Cs 3 H 4 oNzO 71. Svetelný stabilizátor s kombínovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazĺndíonu a Z-hydroxybenzofe nónu, ktorý obsahuje V makromolekule opakujúce sa štruktúrne články vzorca Ikde n je celé číslo V rozmedzí hodnôt l až 100.Z. Spôsob prípravy svetelného stabíłžzátora s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bräneného piperazíndíónu a Z-hydroxybenzofenąonu podľa bodu 1, Vyznačujúci sa tým, že na zlúčeninu vzorce IIsa pri teplotách 130 až 200 °C pôsobí zlúčeninou vzorca III3. Spôsob podľa bodu 2 vyznačujücí sa tým, že sa reakcia prevádza za katalýzy Lewisových báz, ako sú napríklad tercíárne amíny, výhodne trietylamín, tri-n-butylamín,trí-n-hexylamĺn, benzyldímetylamín, trilauryíamín alebo kyslých katalyzátorov, ako je napríklad fluoríd borítý a jeho komplexy,chlorid cíničítý, chlorid hlini-tý.

MPK / Značky

Značky: stabilizátor, piperazíndiónu, světelný, kopolyéteru, báze, stericky, přípravy, 2-hydroxybenzofenónu, účinkom, bráneného, kombinovaným, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223420-svetelny-stabilizator-s-kombinovanym-ucinkom-na-baze-kopolyeteru-stericky-braneneho-piperazindionu-a-2-hydroxybenzofenonu-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetelný stabilizátor s kombinovaným účinkom na báze kopolyéteru stéricky bráneného piperazíndiónu a 2-hydroxybenzofenónu a spôsob jeho prípravy</a>

Podobne patenty