Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů, zejména vláknitých

Číslo patentu: 223290

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ševčík František, Kubínová Ludmila

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Předmětem vynálezu je hustota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 15 až 40 hmotnostních procent hydrosolu kysličníku křemičitého, 8 až 35 hmotnostních procent křemičitého úletu s měrným povrchem nad 15 m2g-1 a 40 až 70 hmotnostních procent žárovzdorného plniva o zrnitostní skladbě v rozsahu 0,04 mm až 2 mm. Hmotu lze použít pro lepení vláknitých materiálů, povrchovou úpravu vyzdívek z vláknitých materiálu, pro úpravu a tmelení povrchů žárovzdorných staviv a jako nátěrovou hmotu pro utěsnění vyzdívky.

Text

Pozerať všetko

§ê«it§ 5 ąr§ POPIS WNÁLEZU 3123223 l s( AUTORSKÉMtJ osvěočrní(75) Autor vynamu ŠEVČÍK FRANTIŠEK ing., OLOMOUC, KUBÍNOVÄ LUDMILA ing.,PŘÁSLAVICE54 Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdurných materiálů,zejména vláknitýchPředmětem vynálezu je hustota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzd-orných materiálů.Podstata vynálezu spočívá v tom, že sestává z 15 až 40 hmotno-stních procent hydrosolu kysličníku křemičitéh-o, 8 až 35 hmotnostních procent křemíčítěho úletu s měrným povrchem .nad 15 mzg a 4 U až 70 hmotnostnĺch procent žárovzdorného plníva o zrnítostní skladbě v rozsahu 0,04 mm až 2 mm.Hrno-tu lze použít pro lepení vláknitýclu materiálů, povrchov-ou úpravu vyzdĺvek z vláknitýctl materiálu, pro úpravu a tmelení povrchů žárovzdorných staviv a jako nátěrovou hmotu pro utěsnění vyzdívky.vynález se týká hmoty pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů,zejména vláknitých, sestávající z koloidního roztoku kyseliny kremičité, křemičitého ületu s vysokým měrným povrchem a ze žárovzdorneho plnivá. jako žárovzdorné plnivo může sloužit mletý šamot, šamotová malta, din-asová malta, mletý elektrotavený korunt, nebo technicky kysličník hlinitý.V současné době se pro lepení a povrchovou úpravu vláknitých žáruvzdorných materiálů používají hmoty na základě v-odního skla, které však vykazují nízkou Žárovzdornost a použití je omezeno maximální teplotou 1000 až 1100 °C.Další známé hmoty pro tyto účely jsou na bázi cementu, ale tyto hmoty dlouho tuhnou, nemají dobrou zpracovatelnost a technologickou konzistenci. jejich lepící sch-op nost je nízká. Pro teploty nad 1200 °C jeHmoty na základě kyseliny fostorečné neho .fos-forečnanů vyžadují pro dobré zatuhnuti zvýšenou teplotu, při normální teplotě tuhnou a tvrdnou pomalu a při práci vyžadují použití ochranných pomůcek.Nedostatky stávajících hmot pro lepení a povrchovou úpravu zejména vláknitých žárovzdorných materiálů jsou odstraněny hmotou podle vynálezu, jejichž podstata spočíVá v tom, že sestava z 15 až 40 hmotnostních procent hydrosolu kysličnĺku křemičitého,8 až 35 hmotnostních procent křemičitého úletu s měrným povrchem nad 15 mggtĺ a 40 až 70 hmotnostních procent žár-ovzdorného plnivá, například mletého šamotu, šamotové malty, dinasové malty, mletého dinasu, křemenného písku, mletého elektrotaveného korundu nebo technického kysličníku hlinitého o zrnitosti v rozsahu od 0,04 milimetrů do 2 mm.V případě požadavku rychlejšího tuhnutí této hmoty přidává se 0,1 až 5 hmotnostních procent urychlovače tuhnutí, například síranu hlinitého, chloridu sodného, alkalických uhličitanů, solí kvartérních amoniových zásad, esterů vícemocných alkoholů nebo iformamidu, a to s výhodou tak, aby výsledná hmota vykazovala pH v rozmezí 9,5 až 11,3.Hmota podle Vynálezu vykazuje vysokou lepící schopnost a adhezi k podložce i k lepenému materialu, především vláknitému,a zabezpečuje poměrně rychlé tuhnutí, přičemž vykazuje značné zvýšení pevnosti hmoty proti hmotám, kde je použit samostatný hydrosol bez křemičitého úletu.Žárovzdorné plnivo a nízký obsah alkálií v hydrosolu kysličníkíl křemičitého zajišťuje hmotně vysokou tepelnou odolnost.zpracování hmoty je jednoduché a nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska bezpečnosti při práci.Příprava hmoty probíhá v míchačce natmely tak, že se do odměřeného množství hydrosolu kysličniku křemičitého přidávâ předepsané množství křemičitého úletu a míchá se tak dlouho, až směs vykazuje tekut-ou konzistenci. Pak se přidá žárovzdorné plnivo a míchá se 2 až 4 minuty, až je směs homogenní. Zpracovává se okamžitě po zamíchání a doba zpracovatelnosti je 1 až 2 hodiny podle podmínek okolí, zejména okolní teploty.Rovněž při zpracování se postupuje obvyklým způsobem, tzn., že hmota se při lepení nanáší bud jen na vláknitý materiál,který se pak přitlačí na podložku, očištěnou od prachu a dalších nečistot, nebo se nanáší jak na lepený materiál, tak na podložku.Při tmelení se používá stejná hmota, ale s hustší konzístencí. Naopak pro použití jako nátěrové hmoty pro úpravu povrchu se použije hmota v konzistenci vhodné pro nanášení štětcem nebo stříkáním.Byly odzkoušeny a provozně se osvědčily hmoty o následujĺcím složeníHmota sestává z 21 procent hmotnostních hydrosolu kysličníku křemičitého, 22 hmotnostních procent křemičitého úletu a 56,9 hmotnostních pro-cent dinasové malty a 0,1 hmotnostních procent síranu hlinitého.Hmota tohoto složení vykázala po zatvrdnuti následující vlastnosti žárovzdornost,- 1680 °C, odolnost proti deformaci -to,6 21240 °C, v žáru při zatížení 0,2 MPa tm 1540 °C. Délková změna po výpalu na 1.450 C za 4 hodiny predstavovala 2,8 .Touto hmotou byly přilepeny lamely měkkých a tuhých desek z minerálních vláken na podložku ze šamotu a pěnošamotu. Lepený spoj byl dobrý, pevnosti vyhověli jak za studena, tak po výpalu až na 1300 °C.Hmota sestávala z 30 hmotnostních procent hydrosolu kyslíčníku křemičitého, 20 hmotnostních procent křemičitého úletu, 6,9 hmotnostních procent technického kysličníku hlinitého a 13 hmotnostních procent korundu a 0,1 hmotnostních procent chloridu sodného.Hmota tohoto složení vykázala po zatvrdnuti následující vlastnosti žárovzdornost 1710 °C, odolnost proti deformací v žáru tu 1300 °C, při zatížení 0,2 MPa tm nad 1660 °C, a délkové změny po výpalu nad 1450 °C za 4 hodiny - 2,8 0/0.Provozní zkouška s lepením lamel z desek vláknitých materiálů byla úspešná. Přídavek urychlovače tuhnutí v uvedených množstvích zabezpečil potřebné zkrácení doby tuhnutí.1. Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů, zejména vláknitých, vyznačujicí se tím, že sestává z 15 až 4 D hmotnostních procent hydroso-lu kysličníku křemičitěho, B až 35 hmotnostních procent křemíčitého úletu s měrným povr« chem nad 15 mžg a 40 až 70 hmotnostnich procent žárovzdorného plniva, například mletého šamotu, šamotové malty, dinasové malty, mletého dinasu, křemenného písku,elektrotatvného korunou, technického kysličníku hlinitého, o zrnitostní skladbě v roz sahu 0,04 mm do 2 mm a poprípade 0,1 až 5 hmotnostních procent urychlovače tuhnu~ tí.2. Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů podle bodu 1, vyznačujici se tím, že se jako urychlovače tuhnuti použije síranu hlinitého, chloridu sodného, alkalickýclł uhličitanů, solí kvartérnich amoniových zásad, esterů vicemoc~ ných alkoholů a formamidu, případně jejich kombinace.

MPK / Značky

Značky: materiálů, úpravu, vláknitých, lepení, hmota, žárovzdorných, povrchovou, zejména

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223290-hmota-pro-lepeni-a-povrchovou-upravu-zarovzdornych-materialu-zejmena-vlaknitych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hmota pro lepení a povrchovou úpravu žárovzdorných materiálů, zejména vláknitých</a>

Podobne patenty