Čelné segmentové ozubené koleso so stupňovitou plochou boku zuba

Číslo patentu: 223057

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klimo Vladimír Doc

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Jeho podstatou je, že je vytvorené aspoň z dvoch segmentov totožnej veľkosti a tvaru čelných ozubených kolies s priamymi zubami o malej šírke, pričom sú tieto segmenty vždy vzájomne pootočené a vzájomne pevne spojené.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu KLIMO VLADIMÍR doc. ing. CSc., KOŠICE(54) Čelné segmentová uzubené koleso so stupñovitou plochou boku zubajeho podstatou je, že je vytvorené aspoň z dvoch segmentov totožnej veľkostí -a tvaru čelných ozubených kolies -s priamymi zubami o malej šírke, pričom sú tieto segmenty vždy vzájomne pootočené a vzájomne pevne zapojené.vynález sa týka čelných ozubených kolies s priamymi zubami, ktoré sú vytvorené tesným spojením najmenej dvoch vzájomne pootočených segmentov tvaru čelných -o-zubených kolies s priamymi zubami o malej šírke a o rovnakej velkosti a tvare.Doteraz známe a používa-né sú zásadne dva systémy ozubenia čelných ozubených kolies, a to včelné kolesá s priamymi zubami a čelné kolesa so šikmými zubami. U čelných ozubených kolies s priamymi zubami je jednoduchšia výroba, ich hlavnoru nevýhodou je to, že dotyk spoluzaberajúcich zubov nastáva naraz po celej šírke ozubenia, a tiež trvanie záberu má nižšiu hodnotu »ako pri ozubených kolesách so šikmými zubami. U čelných ozubených kolies so šikmými zubami prichádza zub »do záberu postupne, zábwe-r je plynulejšĺ, no zošikmením zuba sa vytvára nežiadúce axiálna. sila ako zložka obvodovej sily, lçtorá komplikuje uloženie hriadel-a s takýmto ozubeným kolezsom. Vyššie sú dotykové napätia na bo koch zubov a výroba takýchto ozubenýchkoli-es je zložitejšie. . , Uvedené nevýhody odstraňuje čelné segmentové ozubené koleso so stupňovitou plochou boku zuba, ktorého podstatou je také vytvorenie činnej plochy bokov zubov,ktora by dovoľovala vytvorenie postupného Zábleľll zubov, zvýšenie hodnoty trvania záberu oz-ubenia, a pritom by nevyvodzovala axlálnu silu. v ozuubenĺ.Žiadaná plocha »bokov zubov sa vytvorí tak, že sa ozubené koleso zloží z niekoľkých, 4minimálne dvoch segmentov rovnakej velkosti a tvaru čelných ozubených kolies s priamymi zubami, ktoré sú vzájomne tesne spojené a sú vzájomne pooto-čené.Vzájomným pootočením jednotlivých segmentov, z ktorých sa čelné segmentová ozubené koleso skladá, dosiahneme plynulý vstup a výstup zo záberu, ktorý je tým rovnomernejší, čím väčší je počet segmentov kolesa a zároveň dosiahneme zväčšenie hodnoty trvania záberu, pričom nevznikajú žiadne -axiálne sily V ozulbení. Tým, že sa poruší kontinuita činnej plochy bokov zubov v miestach styku susedných segmentov .ní dochádza k bwočnému vytláčaniu maziva, čímsa zlepšujú aj mazacie pomery v uozubení. Na výkrese je na obr. 1 v náryse a obr. 2 V pôd-oryse znázornené čelné segmentová ozubené koleso, zložené z troch segmentov 1, 2, 3, ktoré sú vzájomne pootočené o hodnoty 31 a az, segmenty majú rovnakú šírku b, a šírka »čelného segmentového ozubeného kolesa je b.Čelné segmentová ozubené koleso sa vy-tvvorí tak, že jednotlivé segmenty 1, 2, 3atď., kt-oré majú ~t~otožný geometrický tvar a velkosť a majú tvar čelných o-zubených koli-es s priamymi zubami sa vzájomne poot-očia o požadované hodnoty 8.1, a 2 atď., a potom sa. tesne vzájomne spoja tak, aby pri prevádzke nemohlo dôjsť k ich ďalšiemu vzájomnému pootočeniu.Využitie vynalvezu je možné V celej oblasti mechanických prevodov čelnými ozubenými kolesami.Čelné segmentová ozubené koleso so stupñovitou plochou boku zuba, vyznačujúce sa tým, že je vytvorené aspoň z dvoch segmentov 1, 2, 3 tvotožnrej veľkosti a tvaručelných ozubených kolies s priamymi zubami o malej šírke, pričom sú tieto segmenty (1, 2, 3 vždy vzájomne pootočene a vzájomne pevne spojené.

MPK / Značky

Značky: segmentové, koleso, plochou, stupňovitou, ozubené, čelně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223057-celne-segmentove-ozubene-koleso-so-stupnovitou-plochou-boku-zuba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čelné segmentové ozubené koleso so stupňovitou plochou boku zuba</a>

Podobne patenty