Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu

Číslo patentu: 223033

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tanev Peno, Pavlica Ivo, Brázda Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu. Pluh je opatřen výkyvnými slupicemi s orebními tělesy. Alespoň jedna výkyvná slupice je skloubena s lineárním motorem, který je jednou stranou napojen prostřednictvím tlakového přívodního potrubí na hydraulický rozváděč. Druhá strana lineárního motoru je s výhodou spojena spojovacím potrubím s tlakovým akumulátorem hydraulické pojistky.

Text

Pozerať všetko

mn mo wNALEzv 45 Vydáno 15 03 ss A 0 mm(78) Autor vynalosu BRAZDA ZDENEK ing., TANEV PENO ing., PAVLICA IVO ing., PRAHAs« orebnímír tělesy. Alespoň jedna Výkyvné slupiceďe skloubena s lineárním motorem,který je jednou stranou napojen prostřednictvím tľakového přívodnĺho potrubí na hydraulický rozváděč. Druhá strana lineárního motoru je s výhodou spojena spojovacím potru~ bím s tlakovým akumulátorem hydraulické3 . vynález se .týká zařízení k regulaci zaběru a zauhlubování pluhu, zejména radličného. Dosud známé pluhy, určené zejména pro střední a těžké půdní podmínky, naražejí při svém provozu na řadu problémů. U víceradllčních pluhů se v těžkých podmínkách často musí pracně a s časovými zträtami demontovat jedna nebo l dvě radlice za účelom zmenšení záběrur a potřebné tažné síly. V průběhu orby, vzroste-li potřeba tažné síly, například z důvodu změny půdních podmínek, je třeba zastavit a po přeřazení na nižší rychlostní stupeň se se zahloubeným plruhem znovu rozjíždět, pokud se vzhledem k agrotechnickým podmínkám nepřípustně - pluh za jízdy nevyhloubí. To znamena velké namáhání a snadnou možnost vzniku poruchy na tažném i taženém stroji. Potíže při orbě víceradlíčnýmí pluhy činí i zahlubování, které probíhá často vzhledem k tvrdé povrchové půdní vrstvě obtížné a na poměrně dlouhé ujeté zahlubovací dráze. Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu podle vynálezu tyto nevýhody odstraňuje. jeho podstata spočíva v tom, že jedna strana lineárního motoru Výkyvné sluplce onebniho tělesa je napojena tlakovým přívodním potrubím na hydraulický rozvaděč a druhá strana prostřednictvím spojovacího potrubím spoločný tlakový akumulátor. Zařízení k regulaci záběru a zahlubovéní pluhu podle vynálezu má mnoho výhod a předností. Velmi jednoduše a rychle lze jak v transportní poloze, tak i za jízdy bez jejího přerušení regulovat, zejména zmenšit záběr pluhu zvednutím jedné nebo více radlíc a tím i zmenšít potřebnou tažnou sílu vzhledem k půdním podmínkám. Tak se ušetří čas, sníží se prostoje a zmenší poruchovost .agnegatu, Zvednutä hmotnost jedné,případně více radlic pomáhäk rychlému zahluborvání zbývajících. Při dokončoväní orby daného pozemku nebo honu lze regulací zázbéru zdvlžením jedné nebo více radlic velmi kladně ovlivnit doorâvku, takže nevznikají hluboké rozory nebo vysoké sory,a to ani na souvratích, které u dosavadních běžných způsobů orby nebylo možno sr-ovnat ani několikerým půdním zásahom do roviny,přijatelné pro správný průběh setí. Rovněž vlastní za-hlubování lze změnou elevačního úhlu všech radllc v důsledku jejich příslušnéh-o výky-vu velmi pozitivne ovlivnit, takže pr-obíhá rychle, na krátké dráze a bez problémů. Příklad provedení zařízení k regulaci zá 4běru a zahlubování pluhu podle vynálezuje schermartioky znázorněn na výkresu, kide obr. 1 je bokorysem a obr. 2 půdorysem zařízení.Na rámu 1 pluhu jsou pomocí úchytných kloubů 2 uchyceny Výkyvné slupice 3 orebních téles 4. Orební tělesa 4 jsou na rámu 1 upravena s pracovním záběrern B a při prací zahloubena na pracovní hlo-ubku H. K výkyvným slupicím 3 je přiklouben lineární motor 5, nakloubený clnuhou stranou k rámu 1. jedna strana líneárního motoru 5 je spojovacím potrubím B propojena s tlakovým akumulátorem 7. Druhá strana lineárniho motoru 5 alespoň jedné výky-vné sluplce 3, případně však i více anebo všech výkyvných slupic 3, je napojena na tlakové přívodní potrubí 8 od hydraullckéhorozváděče B, napojenéhuo na neznäzorněný tlakový zdroj hydraulické kapaliny. e-li takto uspořádáno zařízení na víoe než jedné výkyvné slupici 3, tj. tedy na více než jednom orebním tělese 4, je výhodné, aby tlakové přívodní potrubí 8 k ostatním výkyvným slupicím 3 byla opatřena uzavíracími ve-nti ly 11, ručními nebo s výhodou e 1 ektromag-~netickýmí. Zařízení podle vynálezu pracuje takto V případě potřeby vy-hloubení jednoho oreb ního telesa ze záberu se vpustí tlakové.hydraulická kapalina hydraulic-kým rozvaděčsem 9 a tlak-ovým přív-odním potrubím 8 do příslušného lineárního motoru 5 daného orebního tělesa 4 a ten je zvedne do výšky T. Přitom tlakové kapalina z druhé strany lineárního motoru 5 přeteče spojovacím potrubím B nuceně do tlakového akumulátoru 7. je-li zařízením podle vynálezu opatřeno více orebních těles 4, jsou přitom příslušné uzavírací ventily 1 U ostatních lineárních mo. torů 5 uzavřený, případně se otevřou, je-li třeba vyhloubit více orebnich těles 4. Při potřebě rychlého zahloubení se obdobně může elevační úhel změnit bud o malou hodnotu, anebo i o celý úhel výikyvu pomocí výkyvné sluplce u všech anebo u několika orebních těles 4 směrem dolů. Toto výukyvnuti se provádí přesunutím hydraulického rozváiděče 9 do výpustné polohy, kndy se tlakové přívodní potrubí 8 propojí do odpadu,je bez tlaku a tlak z tlakového akumulátoru 7 vráti lineární motory 5 do pracovní polohy orebních těles 4. Tlakový akumulátor 7 také běžně funguje při práci jako hydraulická pojistka orebních těles 4 proti přetížení.1. Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu, opatřeného výkyvnými sluplcemi s orebnímí tělesy, k nimž jsou přikloubeny zvedací lineární motory, vyznačené tím,že jedna strana lineärního motoru 5 výkyvné slupice 3 orlebníhotělesa 4 je napojena tlakovýmpřívodním potrubím 8 nahydraulický rozvaděč 9 a druhá strana prostřednictvím spojovacího potrubí (B) na spoločný tlailcový akumulátor 7.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím,že v tlak-ovém přívodním potrubí B je mezi hydrłaulioký rozvaděč 9 a linearní motor 5 vřazen uzavírací ventil 10.

MPK / Značky

Značky: zahlubování, pluhu, záběrů, zařízení, regulaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-223033-zarizeni-k-regulaci-zaberu-a-zahlubovani-pluhu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu</a>

Podobne patenty