Prípravok na nastavovanie sústružníckych nožov

Číslo patentu: 222618

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klement Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prípravok odstraňuje nevýhody podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky so skrutkou, na ktorej je umiestnený krúžok, ktorý je na prestaviteľnej matici zaisťovateľnej zaisťovacou maticou. Prípravok podľa vynálezu zvyšuje presnosť nastavovania sústružníckych nožov, zlepšuje rezné podmienky, odstraňuje nesprávnosť zalomenia noža, zlepšuje kvalitu opracovania, zvyšuje životnosť nožov a tým aj zvyšuje produktivitu práce.

Text

Pozerať všetko

(751 Autor vynáxezu KLEMENT JÁN, ŽIAR road Hmołmovm54 Prípravok na nastavovanie sústružníckych nožovPrípravok odstraňuje nevýhody podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základovej dosky so skrutkou,na ktorej je umiestnený krúžok, ktorý je na prestaviteľnej maatici zaisťovateľnej zaisťovacou maticou.Prípravok podľa vynálezu zvyšuje presnosť Inastavovania sústružnícky-ch nožov, zlepšuje rezné podmienky, odstraňuje nesprávnosť zalomenia noža, zlepšuje kvalitu opracovania, zvyšuje životnosť nožov a tým aj zvyšuje produktivitu práce.vynález sa týka prípravku na nastavovanie sústružnických nožov k osi obrobku,vhodného pre malé a stredné sústruhy. Nastavovanie sústružnických nožov k osi na obrobku má podstatný vplyv na rezné podmienky pri sústružení a značne ovplyvňuje kvalitu opracovania, čiže drsnost povrchu. U súčasných sústružnických strojov sa nastavovanie príslušných nožov k osi obrobku vykonáva pomocou podložiek odstupňovaných hrúbok. Voľba vhodnej podložky pre ten ktorý vybraný nôž je závislá na kvalifikovanosti a skúsenosti obsluhy a V súčasnosti sa vykonava skusmo. Najčastejšie tak, že pracovník má na priečnom suporte naznačenú čiarku, ktorá určuje výšku od spodnej upínacej plochy nožovej hlavy po os vreteníka. Pracovník po vybraní vhodného noža tento priloží k naznačenej čiare a vyberie vhodnú podložku. Tento postup je však nutné viac ráz opakovať, aby vybraná podložka čo najviac zabezpečovala možpost upnutia noža k osi obrobku. Tento postup nielenže znižuje produtivitu práce, ale naviac je obplyvneným ľudským faktorom, čo má za následok, že nastavenie sústružnického noža nemusí byť presné. V takom prípade vyniknú nevýhody nastavovanie opísaným spôsobom, pretože sa zhoršujú rezné podmienky, môže dôjsť k zalomeniu noža, zhoršuje sa kvalita opracovania a znižuje sa životnost nožov, čo je zvlášť dôležité pri tvrdokovových plátkoch. Vyššie uvedené nedostatky sú v-podstatnej miere odstránené prípravkom pre nastavovanie sústružnických nožov k osi obrobku podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo základnej dosky so skrutkou, na ktorej je umiestnený krúžok so stupnicou, ktorý je na prestavíteľnej matici zaisťovatelnej zaisťovacou maticou.Prípravkom podľa vynálezu sa celkom od straňuje -subjektivnosť ľudského -činiteiľapiripresnom nastavovaní sústružnických nožov,značne sa zvyšuje presnosť tohto úkonu, čo má za následok odstránenie možných nedo statkov »podľa súčasného stavu techniky atým aj zvýšenie produktivity práce pri nastavovaní nožov, zvýšenie kvality opracovania a zvýšenie životnosti rezných nástrojov.vynález je vysvetlený na priložených obrázkaoh, kde obr. 1 predstavuje čelný pohľad na prípravok V pracovnej polohe a obr. 2 je rez A~A prípravkom podľa obr. 1. Prípravok pozostáva zo základovej dosky 1, na ktorej je pevne prichytená skrutka 2. Na skrutke 2 je umiestnený krúžok s tvarove upevnenou spodnou hranou, so stupnicou 4,ktorý je na pristaviteľnej matici 3. Na skrutke 2 je pre zaistenie prestavitelnej matice 3 umiestnená zaisťovacie matíca 5. Činnosť nastavovania noža k osl obrobkupomocou tohto prípravku je veľmi jednoduchá. Krúžok s tvarovou hranou opatrenou stupnicou 4 sa najprv nastaví na prestaviteľnej matici 3 tak, aby výška od základne po nulu na stupnici bola totožná s výškou od spodnej upínacej plochy nožovej hlavy po os vreteníka a prestavitelné ma-tica 38 a zaistí zaistovacrou maticou 5. Vybraný nôž B sa potom položí na základovú dosku 1 prípravku, krúžkom so stupnicou 4 sa otáča až spodná plocha krúžku sa oprie o reznú hranu sústružnickeho noža. Na stupnici sa potom odčíta hrúbka podložky potrebnej pod sústružnícky nôž.Prípravok podľa vynälezu je možné použit pre všetky bežné malé a stredné sústruhy,to znamená, že jeho využiteľnost je vhodné vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, v ktorých sa tieto sústruhy používajú.,Prípravok pre nastavovanie sústružnických nožov k osi ohrobku vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo základovej dosky 1 s pevne uchytenou skrutkou 2, opatrenou prestavitelnou maticou 3, ktorá je pevne spojenás krúžkom s tvarove upravenou spodnou hranou opatrenou stupnicou 4, pričom skrutka 2 je ďalej opatrená zaisťovacou maticou 51.

MPK / Značky

Značky: sústružnických, nožov, nastavovanie, prípravok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-222618-pripravok-na-nastavovanie-sustruznickych-nozov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na nastavovanie sústružníckych nožov</a>

Podobne patenty