Elektrolýzer na rafináciu kovov

Číslo patentu: 222614

Dátum: 15.03.1986

Autor: Babinský Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález patrí do oboru výroby strojov a zariadení pre hydrometalurgiu a elektrochémiu. Vo vynáleze sa rieši systém elektród bipolárneho elektrolýzera s horizontálnymi elektródami. Podstatou vynálezu je také usporiadanie elektród, že medzi každý pár elekród sa vkladá pomocná elektróda, ktorá je vodivo spojená s príslušnou anódou. Za pomoci tejto elektródy sa prúd rozdeľuje, pomocou čoho sa dá udržať želaná koncentrácia elektrolytu. Vynález sa dá využiť pri rafinácii kovov.

Text

Pozerať všetko

HID PIO WNALEZY 45 Vydané 15. (53, 3.5 I OBH(75) Autor vynalezu BABINSKÝ MICHALCS-c., ŽIAR load54 Eleklrolýzer na raľináciu kovovvynález patrí do oboru výroby strojov a zariadení pre hydrometalurgiu a elektro~ chémiu.Vo vynáleze sa rieši systém elektród blpolárneho elektrolýzera s horizontálnymi elektródamí.Podstatou vynálezu je také usporiadanie elektród, že medzi každý pár elekród sa vkladá pomocná elektróda, ktorá je vodivo spojená s príslušnou anódou. Za pomoci tejto elektródy sa prúd rozdeľuje, pomocou čoho sa dá udržať želaná koncentrácia elektro Vynález sa dá, využiť pri rafinácíi kovov.vynález sa týka elektrolýzera na rafinácíu kovov tzv. bipolárnou elektrolýzou, pri ktorej obidve elektródy sú V roztavenom stave v horizontálnej polohe.Elektrolýza je relatívne rozšírenou meto dou na rafináciu kovov, nakoľko sa- dobredá využiť deliaci efekt vylučovanie jednotlivých iönov z elektrolytu v závislosti na ich postavení V rade štandardných vylučovacích potenciálov. Prednostne sa vylučujú ióny s pozitívnejšim potenciálom čiže tzv. ušľachtilejšie kovy. U bipolárnych elektrolyzérov sa navyše využíva tento efekt aj pri rozpúšťaní anódy. Podľa tejto zákonitosti sa zasa prednostné rozpúšťajú elektronegatívnejšie prvky a ušľachtilejšie zostávajú v anóde. Na zvýšenie rafinačného účinku takéto bipolárnej jednotky sa môžu zapáj-ať do série. Hoci rafinačný efekt bipolárnych elekrolýzerov je známy, jeho širšej aplikáciidöfeärâž Efänili problémy s udržovanim optimálneho pracovného režimu. V stávajúcom prevedení elekrolýzerov s konštantnou plochou a pomerom katódy ku-anóde, sa mení v širokom rozmedzí rýchlosť rozpúštania kovu na anóde a vylučovanie na katóde v závislosti na viacerých parametroch napätie, vzdialenosť elektród, teplota, čistotaapod.. Medzi týmito parametrami existujú vzájomne spätne väzby, ktoré môžu byť kladné alebo záporné. Doteraz známe bipolárne elrektrolýzery neumožňujú regulovať pomer medzi rozpustenými a vylúčenými tónmi.Uvedené nedostatky sú odstránené v elektrolýzere na rafináciu kovov podľa vynálezu,ktorého podstata je v tom, že v elektrickom poli iónov medzi každým párom elektród je vložená pomocná elektróda, ktora je vodivo spojená s príslušnou anódou a elektrolýzer je opatrený výmenníkom tepla. Pomocná elektróda je s výhodou spojená s príslušnou anćdou flexibilným vodičom. Výhodne je pomocná elektróda uchytená v nastaviteľnom držiaku, pomocou ktorého sa môže nastaviť medzipölová vzdialenosť.Takto usporiadané elektródy umožňujú,že časť prúdu elektrónov preteká priamo cez pomocnú anódu, čím sa znižuje rýchlosť rozpúšťania kovu na základne anóde. So zmenou Vdialenosti medzi pomocnou anódou a-katódou sa môže zoradiť taký režim, ktorý odpovedá rovnováha medzi rozpustenými a vylúčenýml ionmi, na základných elektródach, čím sa zachováva stála koncentrácia iónov v elektrolyte.Za účelom ďalšieho stabilizovania podmienok chemických pochodov je elektrolýzer o patrený výmenníkom tepla, ktorý umožňuje udržať stabilnú teplotu V požadovanom roz- isahu. V závislosti na druhu rafinovaného kovu a vlastnostiach elektrolytu, výmenníkje ponorený priamo do elektrolytu alebo jeV každom prípade sa používa nepriamy o- , hrev respektíve chladenie.Výhodou elektrolýzera podla vynálezu je, že sa v ňom dosiahne stabilný a rovnomerný chod. Zlepší sa ratinačný účinok a výťaž nost tým, že zariadenie podľa vynálezu pra-V závislossti na druhu a zložení rafinovaného kovu sa môže nastaviť požadovaný režim rozpúšťania kovu.Na. priloženom výkrese, je znázornený príklad trojstupñového elektrolýzera, podľa vynálezu, ktorý pozostáva z týchto hlavných častí vaňa 1, ktorej dno je pokryté vrstvou gália rozdeleného na anódu 2, bipolárne medzielektródy 3 a katódu 4. Nad katódou4 a každou katódovou častou medzielektrod 3 je zavesené pomocné wanoda 5, s prívodom L prúdu E na stavite 1 nom držiaku 7. Vaňa jenaplnená elektrolytomílł a prikryta vekom B. ~ -í Využitie zariadenia bude velmi široké adá sa aplikovať na rafináciu prakticky všet- ř~ kých kovov, ktoré sa elektrolyticky vyrába- v jú. Rovnako sa môžu používat elektrolytyvodných roztokov ako aj roztavených solí.1. Elektrolýzer .na ratinäciu kovov s bi.polárnymi elektród-ami roztavených kovov »sa vyznačuje tým, že v poli iónov medzi každým pánom uelektród je vložená pomocná anóda 5, ktorá je vodivo spojená s príslušnou anódou, pričom welektrolýzer je opatrený výmenníkom rtepla2. Elektrolýzer podľa bodu 1 sa vyznačuje, Vtým, že pomocné elektróda 5 je spojená s príslušnou anódou flexibilným vodičom 61.3. Elektrolýzer podľa bodov 1 a 2 sa vyzna- čuje tým, že pomocné elektröda je uchytená

MPK / Značky

Značky: elektrolyzér, rafináciu, kovov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-222614-elektrolyzer-na-rafinaciu-kovov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrolýzer na rafináciu kovov</a>

Podobne patenty